»Våre Menn i Gaza«. Udgivet 1965 af Norsk Arkivforskning, Bedriftshistorisk Institutt og Forlag A/S, Oslo.

De Forenede Nationers fredsbevarende operation på grænsen mellem den Forenede Arabiske Republik og Israel har en tendens til at blive en foreteelse, som fast indgår i det politiske verdensbillede, og kun de færreste skænker den vel mange tanker. Det kan derfor være gavnligt at friske op, hvorfor operationen oprettedes, hvad den omfatter, og hvilke resultater den har haft. Det er vel også rimeligt at erhverve sig viden om et arbejde i fredens tjeneste, hvortil ca. 20.000 danske soldater af alle grader bar ydet deres andel gennem snart 10 år. Det her omtalte værk vil blive på to bind, hvoraf det første nu foreligger. Andet bind vil udkomme senere og indeholde personaloplysninger om alt norsk militært personel, som har deltaget. Dette bind vil jo ifølge sagens natur kun være af begrænset interesse i Danmark. Første bind er imidlertid af lige - og stor - interesse i Danmark som i Norge.

Bogen, som fremtræder i meget smuk og statelig form giver en meget grundig og udtømmende behandling af den politiske udvikling, som førte til konflikten i 1956 og af hele begivenhedsforløbet i forbindelse med UNEFs oprettelse og den videre udvikling. For at illustrere dette skal nævnes titlerne på nogle af de mere betydende kapitler: »FN og bruk av militære makt- midler« med en fyldig politisk, historisk fremstilling af konfliktens opståen, »Den forente arabiske republikk (Egypt)« om Ægyptens politiske historie fra mellemkrigstiden, »UNEF kommer - og biir«, »Den første tiden«, som levende og spændende fortæller om operationens oprettelse med alle dens farlige og vanskelige situationer. Fremstillingen er ført ajour med levende beskrivelser af UNEFs dagligliv idag, både i og udenfor tjenesten. Det er lykkedes at formå højt kvalificerede forfattere til at skrive alle de mere betydende kapitler, så bogen er derved for størstedelens vedkommende af høj informativ kvalitet. Tillige er den en smuk dokumentation af et dansk-norsk samarbejde i FN’s tjeneste, et samarbejde, som har tiltrukket sig fortjent opmærksomhed i vide FN-kredse. Stoffets livlighed er yderligere understreget ved en næsten fantastisk mangfoldighed af gode billeder, hvoraf nogle i farver. Bogen har en naturlig plads i hånd- bibilioteker ved militære afdelinger.

L. M. K. Skern.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

PDF icon vaare_menn_i_gaza.pdf

 

Del: