Udvikling af pansrede kampkøretøjer - Overlevelsesmuligheder

Major P. B. Jensen, chef for Efterretningssektionen ved 2. Sjællandske Brigade, skriver her om udviklingen af forbedrede typer af panserkøretøjer.

Den generelle udvikling af forbedringer af system-/personelheskyttelse
Der er i de seneste år foregået en bemærkelsesværdig udvikling af de panserbrydende våbens kvalitet og kvantitet. En sådan udvikling må nødvendigvis modsvares af en forbedring af de pansrede køretøjers overlevelsesevne, både med hensyn til selve køretøjet og til besætningen. Både i Øst og Vest er der derfor foregået en systemudvikling/kampværdi- forbedring (tysk »Kampfwersteigerung«), både på nye køretøjstyper og som forbedring af ældre systemer. Udtryk som f.eks. CHOBHAM-panser, KEVLAR-plader, KOMPONENT- panser, EKSTRA-pansring og AKTTV-panser optræder nu hyppigt i artikler om pansrede køretøjer. Israel, som må siges at have befundet sig i en permanent krigstilstand i snart 40 år, har, specielt med henblik på at holde personeltabene så lave som mulige, været et slags foregangsland for udvikling/forbedring af våbensystemer. Israel har analyseret systemernes sårbarhed meget omhyggeligt efter hver krig (specielt 73-krigen), og disse analyser har resulteret i mange spændende udviklinger inden for området; mange af disse tiltag kunne også med held anvendes her i landet, men herom senere. Den øvrige verdens våbenproducerende lande har ligeledes udviklet systemer, baseret på erfaringerne fra kamphandlinger, under hensyntagen til udviklingen i deres respektive trusselbilleder samt selvfølgelig under udnyttelse af den teknologiske udviklings muligheder.

Pansrede køretøjer i Danmark
De pansrede køretøjer, som den danske hær anvender, er dels tilgået som våbenhjælp, og dels anskaffet af os selv efter analyser af behov og egnethed for de enkelte systemer. Fælles for alle vore pansrede køretøjer er, at de ikke siden ibrugtagningen er blevet forbedret i relation til overlevelse for system eller besætning.
De 3 vigtigste pansrede kampkøretøjer er:
- kampvogn Centurion; våbenhjælp fra 1953,
- kampvogn Leopard; afskaffet fra 1976 og
- pansret mandskabsvogn M 113; anskaffet/våbenhjælp fra 1964.
 
Det er muligt at give alle 3 systemer bedre overlevelsesmuligheder, og set i relation til deres begrænsede antal og deres øgede sårbarhed over for panservæmssystemer burde sådanne muligheder nok underkastes alvorlige overvejelser. Især den pansrede mandskabsvogn M 113 (PMV) er et meget sårbart system, og en træffer med en moderne hulladningsgranat vil normalt betyde totaltab af både vogn og besætning. For at undgå sådanne tab har man altid sat begrænsninger for køretøjets taktiske anvendelse, og betragtet det som et transportkøretøj og ikke som et kampkøretøj. Da PMV nødvendigvis hyppigt optræder sammen med KVG i offensive operationer, har det i realiteten været umuligt at tilgodese kravet om, at det kun må anvendes som transportkøretøj og ikke udsættes for direkte fjendtlig beskydning. Kampvogn Leopard er relativt svagt pansret, og dette problem burde måske vurderes nøjere; kampvogn Centurion derimod har en pansring, der med aktuel målestok må betegnes som middelsvær, men her kunne en forbedring måske komme på tale.
 
Forbedringsmetoder
Der anvendes mange forskellige metoder til forbedring af køretøjernes og besætningernes overlevelsesevne. For kampvognsområdet omfatter mulighederne
- videreudvikling af selve pansringen og
- ændret opbygning af køretøjer, f.eks. placering af motoren forrest i køretøjet.
 
 
 
 
 
 
 Skotpansring (figur 2) er en længe kendt metode til forbedring af pansringen. Anvendelsen af aktiv panser (figur 3) er en ny og spændende metode, og den anvendes især til forbedring af ældre modeller. Sprængstoffet detonerer ved beskydning, og den således modsat rettede spræng- virkning nedsætter angrebsgranatens virkning. Endvidere ses nu også anvendt tillægspanser (figur 4), f.eks. af glas- forstærket kunststof. Tillægspansret kan enten monteres som plader på siderne af tåm eller undervogn, eller monteres som formbart materiale om tåm (WAPA-køretøjer). På pansrede mandskabsvogne (PMV)/Infanterikampkøretøjer (IKK) anvendes tillægspansring i form af aktiv panser (figur 3), tillægspanser (figur 4) og KEVLAR-plader (figur 5). Endvidere kan PMV/IKK beklædes indvendig med gummimateriale til nedsættelse af splintvirkninger fra gennembrydende granater.
 
Af andre beskyttelsesforanstaltninger bør også nævnes:
For KVG:
- Superhurtigt virkende brandslukningsanlæg.
- Brandsikre/brandhæmmende uniformer.
- Skudsikre veste.
- Døre f.eks. bag i KVG.
 
For PMV:
- Skudsikre veste.
- Brandsikre/brandhæmmende uniformer.
- Eksterne brændstoftanke.
 
 
 
Eksempler på forbedrede typer
For at give læseren muligheder for at studere mulighederne nøjere, skal her gives nogle eksempler på køretøjstyper, hvor forbedringer er geimem- ført eller på nyudviklinger, hvor nye pansringstyper er anvendt.
 
I Israel:
- Nyudvikling af kampvogn Merkava:
- Lavt tåmsilhouet.
- Motor forrest.
- Plads til infanterigruppe bagest i vognen.
- Adgangsvej også bagest i vognen.
- Brandsikring.
- Skudsikre veste til besætning.
 
- Forbedring af kqmpvogn Centurion (fisur 6), M-60 og T 54/55:
- Aktiv panser.
- Brandsikring.
- Skudsikre veste.
 
- Forbedring af PMV M 113 (ZELDA):
- Aktiv panser.
- Skudsikre veste.
 
Sovjet:
- Forbedring af kampvogn T-72 M 1981:
- Tillægspanser på overdel af tåm.
 
- Forbedring af IKK BMP-2:
- Tillægspanser specielt på tåm.
 
USA:
- Nyadvik\ing af kampvogn M-1 ABRAMS:
- Kombineret panser.
 
- Videreudvikling af PMV M 113 (A 3):
- Eksterne brændstoftanke.
- Tillægspanser (KEVLAR) inde i vognen.
 
Vesttyskland:
- Forbedring af kampvogn Leopard 1 og panserjager Jaguar 1 og Jaguar 2:
- Brandsikring.
- Tillægspanser.
 
Konklusion
Mulighederne for at forbedre kampkøretøj emes og deres besætningers overlevelsesevne i takt med trusseludviklingen er altså tilstede, og i mange lande udnyttes mulighedeme også; især Israels omfattende forbedringer af ældre typer og konstmktionen af den revolutionerende kampvogn Merkava viser, at man ved omfattende analyser efter hver krig, og ved omsætningen af disses konklusioner i praksis skaber bedre betingelser for materiel og personel. I krigen i Libanon i 1982 havde Israel f.eks. ingen personeltab i kampvogn Merkava. Men kapløbet mellem pansring og panserbrydende våben går videre, og jeg kan ikke nære mig for at nævne, at Sverige på deres næste kampvognstype måske kun sætter en 40 mm- 60 mm maskinkanon, fordi man vurderer, at koncentreret beskydning i samme område bedre kan gennembryde kombineret panser end enkeltskud med større kaliber - det bliver spændende at se, hvilket resultat svenskeme kommer til.
 
Anbefaling
For de 3 danske anvendte hovedtyper er der altså gode muligheder for en kampværdiforbedring, og jeg kan ikke undlade at anbefale, at disse muligheder vurderes højere. Jeg vil ikke fremsætte detaljerede forslag, men nogle foranstaltninger kan man næsten ikke komme udenom.
 
Kampvogn Centurion:
- Evt. tillægspanser.
- Automatisk brandbekæmpelsesanlæg.
- Skudsikre veste.
- Brandhæmmende uniformer.
 
Kampvogn Leopard:
- Tillægspanser.
- Automatisk brandbekæmpelsesanlæg.
- Skudsikre veste.
- Brandhæmmende uniformer.
 
PMVM113:
- Tillægspanser (aktiv eller KEVLAR).
- Skudsikre veste.
- Brandhæmmende uniformer.
 
 
 
Anvendte kilder
Newest M 113 Family Member; Military Review sep 85.
Libanon-Feldzug 1982. Wehr Technik 6/1984.
Moderne Panzerungen. Soldat und Technik 9/1984.
Neuer Sowjet-Kampfpanzer T-80. Soldat und Technik 1/1985.
Kampfwersteigering von Wehrmaterial des Heeres. Soldat und Technik 6/1985.
Schützenpanzer BMP-2 mit Zusatzbelägen. Soldat und Technik 10/1985.
Die Schwedische Panserfamilie 90. Soldat und Technik 12/1985.
Der Einsatz Kampfwertgesteigerter T 54/55 in der Israelischen Armee. Soldat und Technik 1/1985.
Der US Transportpanzer M 113 A 2 und A 3. Soldat und Technik 2/1986.
 
 
 
 
PDF med originaludgaven af Militært Tidsskrift, hvor denne artikel er fra:
PDF icon militaert_tidskrift_115_aargang_apr.pdf
 
 
 
 

Litteraturliste

Del: