Udvikling af dansk hærdoktrin

Nærværende artikel vil give status i doktrinarbejdet i hæren samt skitsere den kommende udvikling af Feltreglement I. Artiklen vil være lidt begrebstung, idet den også retter sig mod den kreds af læsere, som gerne vil have kendskab og måske bruge den rigtige terminologi, men som ikke til daglig har lejlighed til at ”boge” i feltreglementet.

 

Units in Operation Iraqi Freedom and Operation Enduring Freedom conducted full spectrum operations on a continuous basis. The units’ pre-deployment training focused on major combat operations; however, in theater they transitioned to stability operations and support operations. ….. The nature of war changed into an insurgency. Foreign fighters and anti-coalition militia did not respect the law of war, they did not have distinct uniforms. Different skill sets were required in order to work with the people of Iraq and Afghanistan to rebuild the country and conduct stability and support operations”1

Sådan indledes en nyligt udgivet samlet amerikansk rapport om erfaringerne vedrørende bl.a. føringsvilkår, operationer og operationsmiljø fra indsættelserne i Irak og Afghanistan. Citatet beskriver i en nøddeskal en række ”nye” problemstillinger på den moderne kampplads, som vi skal have værktøjer til at løse. Et væsentligt værktøj er rådighed over en opdateret og relevant doktrin.

 

Har vi så det?

På en lang række områder er vi på det terminologimæssige område dækket ind, og den egentlige doktrin er enten udarbejdet eller under udarbejdelse.

I april sidste år udgav Hærens Operative Kommando det såkaldte terminologipapir2, der bl.a. til anvendelse i national hærdoktrinsammenhæng introducerede ”fuldspektrumoperationer”. Begrebet blev første gang beskrevet i amerikansk doktrin3 i 2001, og det er fra hærens side defineret som ”en samtidig og/eller sekventiel indsættelse af enheder i operationsformerne offensive, defensive, stabiliserings- og støtteoperationer”. Stabiliseringsoperationer dækkes stort set af, hvad der hidtil har ligget i rammen af den blødere del af fredsstøttende operationer, medens støtteoperationer defineres som militær støtte til civile myndigheder. Indførelse af disse nye begreber er en direkte konsekvens af den vurderede fremtidige fragmenterede kampplads, hvor truslen kan variere og vil ofte udgøres af irregulære styrker. Militære styrker vil som tidligere beskrevet i dette nummer sandsynligvis kun i sjældne tilfælde skulle kæmpe langs veldefinerede fronter, men snarere i et større anvist rum hvor de måske et sted har til opgave at nedkæmpe nogle fjendtlige styrker (offensive operationer), et andet sted overvåge et område og skabe sikkerhed ved gennemførelse af patruljer, observationsposter eller checkpoints (stabiliseringsoperationer) og et tredje sted støtte bygning af en bro eller uddannelse af lokale sikkerhedsstyrker (støtteoperationer). Den navnkundige tidligere chef for det amerikanske marinekorps, General Charles Krulak, kaldte første gang begrebet ”The three block war4” – det er lidt gammeldags – nu kalder vi det en fuldspektrumoperation!

 

På det terminologimæssige område er vi på hærsiden således ganske godt på højde med vores amerikanske (og britiske) partnere.

 

På doktrinsiden arbejder vi os langsomt men sikkert fremad. Rammen for den danske hærdoktrin fremgår af Feltreglement I (FR I), idet øvrige enheds- og våbenartsdoktriner tager udgangspunkt i dette dokument. FR I dækker således troppeenheden, som er en organisatorisk sammenstilling af i princippet alle våbenarter, der muliggør en selvstændig og samordnet indsættelse. Som bekendt råder Danmark ikke over en komplet division, men for at skabe overensstemmelse med Delkoncept for Troppeenheden5 er det bestemt, at FR I skal dække både divisions- og brigadeniveauet. De eksisterende korps i NATO er alle multinationale, hvorved doktrinen for disse bedst dækkes af den fælles NATO-doktrin, p.t. Allied Tactical Publication (ATP) 3.2. Som konsekvens heraf skrives korpsniveauet ud af FR I.

 

I marts sidste år blev der udgivet et nyt kapitel om ”Operationer mod irregulære styrker”. Kapitlet er udarbejdet med baggrund i erfaringer fra USA og England samt ikke mindst egne erfaringer fra indsættelserne i Afghanistan og Irak. Vi – og vore partnere i koalitionen – har erkendt, at kampen mod irregulære styrker er særdeles vanskelig og kræver en anden og mere målrettet fokus på en lang række discipliner, som tidligere måske ikke havde den højeste prioritet. Lad mig blot nævne efterretningstjeneste, herunder Human Intelligence (HUMINT), Civilt-Militært Samarbejde (CIMIC) og Psykologiske Operationer (PSYOPS). Hele kunsten i kampen mod irregulære styrker er at finde balancen mellem aktive offensive kampindsættelser og defensive foranstaltninger med henblik på dels at undgå, at de irregulære styrker får for let spil, og dels at sikre, at den civile befolknings støtte etableres eller fastholdes. Går vi for hårdt til værks, som amerikanerne måske gjorde det i Fallujah6, vil civilbefolkningen vende sig mod de militære styrker. Er vi for passive og herved ikke får stresset de irregulære styrker, så kan de frit rekruttere samt planlægge og gennemføre operationer. I doktrinen nævnes det flere gange, at nøglen til den langsigtede succes er civilbefolkningens støtte. Tror den ikke, at målsætningerne om fred, demokrati mv. holder, og sker der ikke en synlig udvikling af samfundet, ja, så er de irregulære styrkers kamp et alternativ. Situationens udvikling i store dele af Irak i især 2004 var kun et alt for godt eksempel på dette.

 

Kapitlet i feltreglementet om operationer mod irregulære styrker er et godt udgangspunkt for videre udvikling af doktrinen inden for dette område. Selv om en doktrin ideelt set ved udgivelsen burde være tilstrækkelig generisk og favnende i karaktér, kan det bestemt ikke udelukkes at vore kommende operationer vil medføre et snarligt krav om opdatering og måske udbygning af doktrinen.

 

Vor doktrin for stabiliseringsoperationer er ganske godt dækket af det nuværende kapitel om ”Fredsstøttende Operationer” i feltreglementet. Der kræves kun mindre justeringer, således at operationerne beskrives i en fuldspektrumkontekst.

 

Støtteoperationer er kun i begrænset omfang behandlet i feltreglementet. Men på trods af at NATO ikke arbejder med begrebet7, har vi fra dansk side valgt at anvende det, idet det i en totalforsvarssammenhæng kan bidrage til at forankre begreber såsom ”militær hjælp”. På nuværende tidspunkt er dele af doktrinen beskrevet i Feltreglement II.

 

Samlet kan det siges, at det nok ikke er hensigtsmæssigt at skrive en egentlig samlet doktrin for fuldspektrumoperationer. Som skitseret er det vores hensigt at beskrive hver enkelt operationsform for sig, og så vil det så være op til føreren – på ganske normal vis - igennem sine overvejelser at få identificeret mål, tyngde osv. Herved falder det ud, hvilke dele af doktrinen, der populært sagt skal trækkes op af posen og er relevant i den givne situation. Set i lyset af det forventede fremtidige operationsmiljø savner vi dog lidt en bedre og måske mere dynamisk beskrivelse af kampens karakteristika og grundlaget for føringen. Derfor arbejdes der p.t. med en nyskrivning af kapitel 1 og 2 – ”Grundlæggende principper” og ”Generelle forhold”. Det er tanken, at de nye kapitler vil blive præsenteret for Chefen for Hærens Operative Kommando til september d.å.

 

Til fuldstændiggørelse af beskrivelsen af de nyeste doktrintiltag skal det nævnes, at der i september 2005 blev udgivet de to sidste afsnit i kapitlet om operationer under særlige forhold -”Operationer i jungle” og ”Non-Combatant Evacuation Operations”. Herved er der en overordnet doktrin for indsættelse under alle klimaforhold. Afsnittet er selvfølgelig ikke dækkende,8 men det beskriver principperne for en mulig indsættelse af en troppeenhed i jungle. Samtidig giver det ikke mindst rammerne for doktrinskrivningen på de lavere niveauer. Folk, der har prøvet operationer i jungle, udtrykker det meget klart; ”Problemet er ikke hvordan man på de højere niveauer flytter enheder rundt, men hvordan man som enkeltkæmper overlever”.

 

Afsnittet om ”Non-combatant Evacuation Operationers” er lavet for at få et dækkende doktringrundlag for enheder, der deltager i NATO Response Forces (NRF). Opgaven indgår i NRF opgaveportefølje, og selv om det ikke er en operationstype, der gennemføres rent nationalt, så har det vist sig hensigtsmæssigt at få den beskrevet i feltreglementet, idet der arbejdes med en række begreber, der ikke indgår andre steder – f.eks. fremskudt samleområde (forward mounting base) osv.

 

Endelig lægges der i disse dage sidste hånd på en opdatering af kapitlet vedrørende forsvarskamp. Opdateringen har været fokuseret i retning af en harmonisering i forhold til vore partneres doktrin. Vort samarbejde i rammen af bl.a. 1 UK Division viste, at vore partnere ikke forstod vores forsvarskamp. Hverken de eller NATO arbejdede med de to faser i forsvarskampen; bevægelig kamp og hovedkamp. Derfor skrives de ud samtidig med at der fortages en generel opdatering, herunder introduceres den formålsbestemte operative ramme decisive-, shaping og sustaining9 operations i stedet for den rumbaserede operative ramme; dybdekamp, kontaktslag og baglandsoperationer. Det skyldes jo naturligvis det fremtidige operationsmiljø med den fragmenterede kampplads som udgangspunkt.

 

Hvad med fremtiden

På Hærens Operative Kommandos Studieperiode i december 2004 blev det diskuteret, hvorledes den fremtidige ramme for hærdoktrinen skulle tage sig ud. Der var røster fremme om, at den øgede multinationalitet burde medføre, at vi anvendte eksisterende NATO-doktrin suppleret med relevante dele af f.eks. vore strategiske partneres doktrin for troppeenhedsniveauet. Det blev endvidere fremført, at da Danske Division og dens enheder til dagligt i operative sammenhænge alligevel arbejder på engelsk, ville man med fordel kunne arbejde på f.eks. et britisk grundlag. Kendere vil i øvrigt vide, at især de britiske reglementer (field manuals) er særdeles godt skrevet, og at de med nogle tilpasninger og tilføjelser formentlig ville kunne anvendes af den danske hær. Andre hævdede på studieperioden, at udarbejdelse af en national doktrin var nødvendig for at få en sammenhængende behandling af hele krigsføringens kredsløb - doktrin, organisation og teknologi, som jo danner rammen for hærens studie-og udviklingsproces. Heldigvis blev det bestemt, at der fortsat skulle udarbejdes et FR I, idet det også blev tillagt vægt, at en national hærdoktrin på dansk skulle virke som bindeled mellem NATO-doktrinen og de underliggende reglementer. Man ønskede med andre ord, at den nationale tolkning af NATO-doktrin foregik centralt ved behandling af troppeenhedsniveauet og ikke skete decentralt i forbindelse med udarbejdelse af eksempelvis kampbataljons- eller artilleriafdelingsreglementet.

 

Danske Division og dennes enheder arbejder i operative sammenhænge på engelsk. Det skyldes, at hæroperationer normalt er multinationale, hvorfor stabsmøder, befalinger osv. foregår på engelsk. Læsere af feltreglementet vil have noteret sig, at der optræder flere og flere engelske udtryk. Årsagen hertil er, at det er blevet bestemt, at man hellere end at lave kunstige oversættelser vil arbejde med de oprindelige engelske udtryk. F.eks. kan ”Shaping operations” oversættes med ”formende operationer” eller ”forudsætningsskabende operationer”, hvilket er fravalgt, hvorfor alle tre elementer i den operative ramme beholder sine engelske betegnelser. Det skal i denne sammenhæng nævnes, at FR I bl.a. med baggrund i den snarlige tilknytning af den litauiske brigade til Danske Division er under oversættelse til engelsk. Oversættelsen vil ske over et år, men de oversatte kapitler vil successivt blive lagt ud på HOK hjemmeside.

 

FR I har altid stået som en fast støtte i reglementssamlingen. Fra sin tilblivelse og op gennem den kolde krig var det den sikre bastion, som altid var velskrevet og opdateret. Doktrinen udviklede sig kun i begrænset omfang, så der var mulighed for stadig perfektionering af sprog mv. Der var også behov for det, man kan kalde doktrinstabilitet, idet officerskorpset i de operative stabe for en stor dels vedkommende blev udgjort af reserveofficerer, som ikke havde tid eller mulighed for en stadig doktrinopdatering. Nu er tiden en anden. Hæren er blevet mindre, og vi kan let kommunikere ændringer ud til både skoler og enheder. Det fritager os ikke fra at tænke os om, men vi kunne måske generelt være hurtigere til at reagere på erfaringer (og trends?) og ikke altid være et tilpasningsforsvar, der afventer godkendt NATO-doktrin. Terminologipapiret er faktisk et godt eksempel på, at vi er opdaterede og allerede har implementeret, hvad vore partere netop har, eller er i færd med. Det samme gælder kapitlet om operationer mod irregulære styrker. At være hurtig og up-to-date koster af og til nogle efterfølgende rettelser, men den ulempe må vi tage.

 

Næste vigtige NATO-publikation for landområdet bliver AJP 3.2.10 som forventeligt udgives en gang i 2007. På nuværende tidspunkt ser den ud til at indeholde en række nyskabelser inden for bl.a. beskrivelsen af konflikter, men mere om det på et senere tidspunkt.

 

 

1 Første afsnit af “executive summary” af Initial Impression Report ”Leader Challenges” om operationerne Enduring Freddom og Iraqi Freeedom - udarbejdet af US Center for Army Lessons Learned, Fort Leawenwort, Kansas – December 2005.

2 HOK skr. UDV/STUV 230.100 0500590 – 4 af 4. april 2005.

3 FM 3-0, udgivet af Headquarters Department of the Army, Juni 2001

4 Anvendelsen af ordet ”war” passer vel heller ikke til den bredere forståelse af begrebet. Den del kalder vi nu kampoperationer.

5 Delkoncept for Troppeenheden, HOK 2004

6 Læs bl.a. ”No True Glory” af Bing West.

7 Her er elementerne i støtteoperationer arbejdes ind i stabiliseringselementer.

8 Afsnittet om kamp i jungle fylder tre sider – til sammenligning udgør det britiske ”Trophical Operations” 187 sider.

9 Den “nye” operative ramme er beskrevet i kapitel 8 (irregulære styrker) og det nye kapitel 4 (forsvarskamp). Der vil i den løbende opdatering blive konsekvensrettet i hele reglementet.

10 Allied Joint Publication 3.2. – p.t. foreligger 1. study draft. Publikationen hedder “Allied Land Operations” og er tiltænkt som afløser for ATP 3.2.

 

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_135.aargang_nr.1_2006_copy.pdf

Litteraturliste

Del: