Tommy: the British Soldier on the Western Front 1914-1918

Richard Holmes, Tommy: the British Soldier on the Western Front 1914-1918. London: Harper Collins Publishers, 2004. 717 sider, £ 20.00.

Richard Holmes er nok knap så kendt i Danmark, som i den engelsksprogede del af verden, og det vil derfor nok være rimeligt at indlede denne anmeldelse med nogle få ord om forfatteren.

Holmes er en af Storbritanniens mest produktive militærhistoriske forfattere og TV-producenter. Bag sig har han ni serier for BBC og lidt over et dusin bøger om militær- og krigshistorie, værker som behandler vidt forskelligartede konflikter gennem et bredt sortiment af tilgangsvinkler. Han har undervist i militærhistorie på den britiske hærs officersskole, Sandhurst, og på dens nu forsvundne staff college, Camberley. Han er idag professor i militær- og sikkerhedsstudier på Cranfield University, og bestrider tillige en stilling som brigadier i territorialhæren.

Krigslitteratur er mange ting, og oftest beskrivelser af militære kampagner og politikeres og feltherrers mere eller mindre vellykkede håndtering af disse.

Tommy er en anderledes bog. Den er ikke et kronologisk skoleridt gennem den Første Verdenskrigs blodige begivenheder, og begrænser sig ikke til at beskrive operative planer og deres forkludring eller måske succesrige udførelse. Trods en tydeligvis særdeles grundig indsigt i snart sagt enhver afkrog af det militære liv i denne menneskelige apokalypses fire tunge år er bogen ikke en ensidig betragtning af dagligdagen, som den må have taget sig ud i militær optik, men en rigt facetteret belysning af vilkår, rutiner, glæder og bekymringer for de briter, der måtte gennemleve den. Den er også en dokumentation af menneskets formidable tilpasningsevne. En meget omfattende bibliografi og et stort og hensigtsmæssigt opbygget noteapparat medvirker til en høj grad af troværdighed. Blandt kilderne, hvor selvsagt en del arkivmateriale og militære reglementer optræder, ses – udover faglitteratur – et væld af efterladte breve fra generalerne såvel som fra ”Tommy’en på gulvet,” og billedet tilføjes skarpe detaljer gennem iagttagelser i prosa såvel som poesi nedskrevet efter krigen af skønlitterære sværvægtere som Siegfried Sassoon, Robert Graves, m.fl. Ej heller samtidens revyer og satiriske tidsskriftlitteratur er glemt.

Tommy revurderer Holmes en del af de velkendte clichéer om tyske og franske soldater såvel som ledelsen af krigen. Dette er gjort sobert og er veldokumenteret. Det fremgår, at både modstanderne og de allierede måske nok kunne gøres til genstand for almindelig morskab, men at der generelt blandt de britiske styrker herskede respekt og anerkendelse overfor de fleste ”brothers in arms.” De ofte hørte anklager om ”føring af tropperne fra komfortble châteaux i baglandet” søges til en vis grad gendrevet gennem tabstallenes triste statistik (der faldt blandt briterne procentuelt flere officerer end øvrige kombattanter).

Bogens kapitelinddeling er tematisk. Det første beskriver krigsskue­pladsen på Vestfronten og sætter dermed scenen, på hvilken de følgende kapitlers handlinger udspilles. I andet kapitel, Flesh and Blood, fortælles om den hær, eller rettere de hære, der i krigens løb blev opstillet og indsat. Det beretter om den gamle, lille, men professionelle hær, som blev kernen i det britiske bidrag til krigens indledende slag. Kapitlet omtaler det virvar af forskellige reservestyrker, som yeomanry, territorials m.fl., der med tiden kom til at udgøre den talmæssigt største del af styrkerne. Holmes giver en vurdering af vanskelighederne med den for briter så uvante værnepligt, der indførtes midt i krigen; af hvervningsmetoderne, og af det problematiske fænomen temporary gentlemen, hvilket vil sige officerer, der havde en ultrakort uddannelse, hvis bestallinger udløb ved krigens slutning, og hvoraf mange måtte leve i arbejdsløshed og glemsel i efterkrigstiden. I Brain and Nervebeskrives vanskelighederne ved at føre og forsyne militære styrker i en tid, hvor radiokommunikation endnu var i sin vorden, og hvor heste stadig var den primære drivkraft i transport til lands. Earth and Wire fortæller om livet i skyttegravene,Steel and Fire om våbnenes mangfoldighed fra rene anakronismer som lanser og sabler, over moderne industris masseødelæggelsesvåben, krigsgassen, og til den skinbarlige futurisme i skikkelsen af the tank, kampvognen.

Heart and Soul afslutter beskrivelserne af krigsårene med en god og dybt medmenneskelig indføring i de mere uhåndgribelige aspekter af livet på Vestfronten. Her redegøres for fænomener som kampvilje, krigens argot, satiren, music hall-traditionen, religiøsitetens betydning og dens forskellige manifestationer, synet på medmennesket – såvel egne som dem på modsat side – samt betydningen og opretholdelsen af disciplin og moral.

Envoi giver Holmes en afrunding med et destillat af krigens såvel som efterkrigstidens budskaber og udtrykker i en meget personlig hyldest til dem, der kæmpede dengang, sit håb om en fremtid båret af mere omtanke og mere menneskelig forståelse. Han slutter et medrivende værk med en tiltalende morale: Et snildere diplomati og større statsmandskløgt burde lægges for dagen for at afværge lignende katastrofer; og de, der som ofre for mangfuld formåen på disse områder, kommer nedbrudte hjem fra en krig, de har måttet udkæmpe på alles vegne, fortjener større omsorg, end den der blev Tommy til del post-1918.

Skulle der gives en anbefaling til en potentiel dansk læser, skulle det være, at denne bog – hvor almenmenneskelig den end er – er skrevet for et britisk publikum om et emne, som først og fremmest vedrører dem, hvis familier bærer på minder fra den beskrevne krig. Den indeholder mange referencer, som er helt naturlige for enhver brite, men som let kan forekomme den uindviede udlænding ude af proportion med krigens altomfattende gru. Det er imidlertid gennem denne stærke fokus på personer og grupper, at bogen har sin største styrke: sin medmenneskelighed. Kan man forlige sig med det, kan det varmt anbefales at læse bogen.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_133.aargang_nr.3_2004.pdf

Del: