Tildeling af Saint Germain Medaljen i sølv til generalmajor E. Kragli den 2. maj 1966

Formanden, oberst M. Amtrup, sagde ved den lejlighed følgende: »Selskabets bestyrelse reviderede sidste år statutterne for uddeling af Saint Germain Medaljen, som blev indstiftet i 1924, og som siden da kun havde været anvendt som belønning for besvarelse af Selskabets prisopgaver. Bestyrelsen fandt imidlertid, at man også burde anvende denne medalje til at hædre andre personer, som igennem en længere årrække havde gjort en fortjenstfuld indsats på det krigsvidenskabelige område.
Da bestyrelsen derefter i år skulle bestemme, hvem man ville hædre med vor medalje, faldt valget enstemmigt på generalmajor E. Kragh, som med udgangen af denne måned forlader aktiv tjeneste.
Generalen har gennem et langt liv gjort en overordentlig stor indsats for vort forsvar, ikke mindst på undervisningens og uddannelsens område. Jeg mindes endnu, da generalen kom lijem fra »Ecole militaire« i 1937 og straks sprang ind som hovedlærer i den igangværende generalstabsklasse, som general Rolsted havde måttet forlade på grund af sygdom. Vi følte det den gang som et frisk og inspirerende pust fra den store verden. Nye linier i den taktiske undervisning slog igennem, og nye metoder for militærvidenskabelige studier blev indført. Efter krigen var generalen meget ivrig efter at få gcncralstabsiiddannelsen i gang igen, idet det var meget vigtigt, at man efter krigens splittede opfattelser, snarest fik givet hærens kommende førere et ensartet og moderne syn på taktik og stabstjeneste. Generalen blev selv hovedlærer i generalstabsklassen her på Slottet i de første 3-4 år efter krigen og kom derved til at præge en lang række af hærens nuværende førere med sine klare taktiske synspunkter.
I generalens tid som chef for Hærstaben begyndte den udadrettede virksomhed at tage form, idet generalen rigtigt indså, at det under vort forsvars genopbygning efter krigen og vor opgivelse af neutralitetspolitikken ved vor indtræden i NATO var absolut nødvendigt, at saglige og rigtige oplysninger stadig tilflød befolkningen, så den kunne forstå betydningen af det skridt, regeringen havde taget. En lang række artikler, skrifter og bøger til saglig oplysning er i den anledning udgået fra generalens hånd.
I 1960 blev generalen indvalgt i Folketinget som repræsentant for Det konservative Folkeparti, og vi kan alle glæde os over, at vort forsvar igen har fået en repræsentant på tinge, ikke mindst når det er en så saglig og moderne indstillet repræsentant som generalen.
Ind imellem har generalen også fået tid til at være dette Selskabs formand i 6 år fra 1957-63 og har i den tid virket stærkt for at opfylde Selskabets formål: At fremme militær videnskabelighed.
Det er for alle disse indad- og udadrettede fortjenester, Det krigsvidenskabelige Selskabs bestyrelse har fundet, at generalen skal belønnes med Selskabets medalje i sølv, og jeg har hermed den ære og glæde på Selskabets vegne at overrække hr. generalen medaljen. Til lykke.«

M. Amtrup.

PDF med orginialudgaven af Militært Tidsskrift, hvor denne artikel er fra:

PDF icon tildeling_af_saint_germain_medaljen_i_soelv_til_greneralmajor_e._kragli_den_2._maj_1966.pdf

 

Litteraturliste

Del: