Søværnets myndighedsopgaver

Forsvaret.dk

Det lovmæssige grundlag
Fundamentet for Søværnets udøvelse af myndighedsopgaverne er Lov nr. 122 af 27. februar om forsvarets formål, opgaver og organisation (loven). Søværnets skal som en integreret del af det samlede Forsvar bl.a. bidrage til at fremme sikkerhed og fred. Søværnet skal ligeledes være et vigtigt politisk middel til forebyggelse af konflikter og krig, Søværnet skal kunne hævde Danmarks suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens og integritet og være med til at fremme en fredelig udvikling. Men det er også fastlagt i loven, at Forsvaret efter Forsvarsministerens bestemmelser og i forhandling med øvrige ministre skal kunne løse andre opgaver. Det er denne paragraf, der i høj grad tegner det lovmæssige grundlag for Søværnets udøvelse af myndighedsopgaver selv om disse opgaver i deres natur må betragtes som civilprægede opgaver.

Forskelligheden er mærkbar
Søværnet løser en række opgaver i danske farvande, hvis eneste fællesnævner for så vidt er det maritime islæt. Hævdelsen af dansk suverænitet på søterritoriet er søværnets primære myndighedsopgave i henhold til loven. Den udøves gennem en intensiv farvandsovervågning ved brug af såvel sejlende enheder og kystradarer som brug af kystudkigsstationer. Ved et opbygge et troværdigt normalbillede af situationen til søs er det muligt at konstatere krænkelser af suveræniteten på søterritoriet, og derved også muligt at gribe ind i tilfælde af eventuelle krænkelser. SOK har som myndighed derudover ansvaret for at lede den danske søredningscentral MRCC Århus samtidig med at søværnets enheder i samarbejde med andre enheder på havet indsættes i søredningsoperationer. Ansvaret for tilsyn med og bekæmpelse af forurening til søs er ligeledes overført til SOK. Ved kongelig resolution blev ressortansvaret for udøvende tiltag på havmiljøområdet overført fra miljøministeriet 11. juni 1999 til forsvarsministeriet, og SOK har nu det ledende og koordinerende ansvar på dette område. Opgaven med tilsynet udføres primært af Søværnets farvandsovervågningsenheder samt Flyvevåbnets miljøfly, mens opgaven med at bekæmpe en evt. forurening udføres af Søværnets miljøenheder. SOK har ligeledes på miljøområdet et omfattende samarbejde med Beredskabsstyrelsen samt amter og kommuner og øvrige nationer i dansk nærområde. Søværnet har også ansvaret for Statens Istjeneste og i den forbindelse ansvaret for bemandingen og driften af statens isbrydere.

Selvom Politiet har den formelle hjemmel til udøvelsen af politimyndighed til søs, har de ikke midlerne, derfor støtter Søværnet Politiet på ad hoc basis gennem almindelig hjælp eller særlig hjælp med udøvelsen af denne myndighed. Ved kongelig anordning nr. 513 er Søværnet ligeledes tildelt visse beføjelse til søs herunder beføjelse til at standse, visitere og anholde handelsskibe i dansk territorial farvand, såfremt der finder lovovertrædelser sted. Disse beføjelser udøves af cheferne på Søværnets sejlende enheder. Søværnet yder også støtte til Told og Skat i forbindelse med smuglerisager.  Der udover har SOK ansvaret for skibstrafikkens sikre passage gennem de danske farvande. Denne sikres bl.a. ved drift og bemanding af den særlige trafiksikring i Storebælt (VTS). Søværnet udfører ligeledes ammunitionsrydning samt bidrager i al almindelighed til opretholdelsen af det danske samfund ved at efterkomme mange forespørgsler om tilstedeværelse ved diverse arrangementer. Udover løsning af myndighedsopgaver i dansk nærområde løser Søværnets enheder og helikoptere også en række af ovenstående opgaver ved Færøerne og Grønland, hvor opgavekomplekset tillige er udvidet til også at omfatte fiskeriinspektion.

Der bliver ikke mindre at lave
Søværnets myndighedsopgaver er i en konstant udvikling både i omfang og art. Som noget helt nyt er Søværnets Operative Kommando blevet pålagt at være kontaktpunkt i det såkaldte International Ship & Port Facility Security(ISPS) samarbejde. SOK er i den forbindelse bindeleddet for danske skibe til andre myndigheder både danske og udenlandske, hvis et dansk skib har behov for kontakt med land i forbindelse med pirateri, væbnet overfald, bombetrussel eller terrorhandlinger.

På baggrund af et EU direktiv fra 2002 er SOK blevet pålagt at oprette en Maritime Assistance Service (MAS) - vagt. Denne nye opgave er et led i oprettelsen af et fælles trafikovervågnings- og trafikinformationssystem inden for EU. SOK opgave i denne forbindelse er at være kontaktpunkt for skibstrafikken ved ulykker eller ved forebyggelse af ulykker til søs eksempelvis kollision eller grundstødning.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_133.aargang_nr.3_2004.pdf

Litteraturliste

Del: