Sønderjyder på Østfronten i 1. Verdenskrig

Forfatter: Hans Wolf
Forlag: Syddansk Universitetsforlag
Diverse: Udgivet 2017; 314 sider; Illustreret; Pris: 350 kr. 
Anmelder: Niels Bo Poulsen, Forsvarsakademiet. 
 
Østfronten er med rette blevet betegnet som Første Verdenskrigs oversete front, selv om 100-året for verdenskrigen naturligvis har givet anledning til en række nye udgivelser – ikke mindst Prit Buttars digre fire bind, der år for år detaljeret beskriver kampene (Collision of Empires; Germany Ascendant; Russia’s Last Gasp; The Splintered Empires – alle udgivet på Osprey Press mellem 2014 og 2017). Alligevel er der et slående misforhold mellem denne fronts betydning i datiden, og behandlingen af den i litteraturen sidenhen. Det gælder også de danske sønderjyder, som via deres krigstjeneste i den kejserlige tyske hær kom til Østfronten. Det her anmeldte værk tager, som den første danske faghistoriske bog, hul på dette vigtige aspekt af den sønderjyske krigsoplevelse.
 
Der er dog ikke tale om en klassisk militærhistorisk tilgang til emnet, hvor strategi, operationer eller taktik står i højsædet. Hans Wolfs ærinde er ”den enkelte dansksindede nordslesvigske mands og hans nærmeste pårørendes (hustrus eller mors) oplevelser og erfaringer under 1. Verdenskrig på Østfronten og i hjemmet” (s.9). Der er dermed i høj grad tale om forskning i relationer mellem front og hjem. Kilderne til bogen er derfor et meget stort antal brevsamlinger og dagbøger, hvis indhold forfatteren analyserer ud fra en række temaer: Den fælles interesse i at opretholde kommunikationen, soldatens oplevelser og erfaringer ved fronten, deres mestringsstrategier i forhold til disse oplevelser, samt de hjemmeværende kvinders oplevelser og erfaringer. Neden under disse temaer analyseres et stort antal delemner, eksempelvis beskrivelsen af højtider og disses fejring, den kristne tro, den danske identitet, forholdet til de tyske soldater, udveksling af oplysninger om fælles bekendte, børn og familiemedlemmers velbefindende, osv.
 
Bogen giver dermed et detaljeret indblik i forsøgene på at fastholde de emotionelle og praktiske bånd mellem front og hjem. Denne problemstilling er ikke kun interessant fra en historisk synsvinkel – man vil formodentlig kunne genfinde mange af de emner, som drøftes og de mekanismer, hvormed savn og afstand håndteres, fra nutidige udsendte soldaters kommunikation med deres hjem via Facebook, Skype, sms, m.m. Desværre hæver forfatteren sig intetsteds over det rent historiske stof for at drage sådanne ellers oplagte paralleller. Det hænger formodentligt sammen med, at han ikke i nævneværdig grad trækker på militærsociologisk forskning eller andre typer teori, som åbner for at komme med mere generelle betragtninger.
 
Dette tager dog intet fra bogen som sådan. Der er tale om en meget fin og præcis udlægning af, hvad man kan udlede af det gennemgående brev- og dagbogsmateriale, og undervejs kommer forfatteren med mange fine kildekritiske betragtninger. De indledende dele af bogen giver samtidig en god, men kortfattet introduktion til de kampe de sønderjyske krigsdeltagere tog del i på Østfronten. Ligeledes portrætteres de forskellige brevskrivere kort. Bogen er samtidigt rigt illustreret med kort og fotos.

Særligt personer, som af familiemæssige eller lokalhistoriske årsager interesserer sig for emnet, vil få meget ud af bogen. Er man en lidt tålmodig læser med evne til at hæve sig over brevenes tidsspecifikke indhold af oplysninger om mælkepriser, strømpestrikning og dampskibsruter, vil man genfinde mange dagsaktuelle temaer i kommunikationen og bevæges over det store åndelige pres adskillelsen fra deres kære tydeligt udsatte skribenterne for. Bogens afsnit om krigen på østfronten (s.19-30) kan også bruges i undervisningssammenhænge – det giver en udmærket og stort set fejlfri gennemgang af de vigtigste kampe på østfronten.

Når bogen trods dens mange kvaliteter ikke gives mere end fire faner, skyldes det, at man hele vejen igennem tydeligt fornemmer, at der er tale om et publiceret, let bearbejdet universitetsspeciale. Dette medfører en noget tør og omstændelig skrivestil og en tilbøjelighed til at blive lidt for tekstnær i forhold til det store kildemateriale, forfatteren baserer bogen på. Det er altså ikke en bog, man flyver igennem eller som tilbyder en stor og ny syntese om de dansksindede soldaters krigserfaringer, men et grundigt arbejde, som kræver læsere med særlig interesse for emnet.

 

Del: