Sønderborgs Soldater. Kasernen i Sønderborg 1907-2014

Efterhånden som den danske hær i løbet af de seneste 25 år er blevet formindsket til et uhørt minimum, er der sket en løbende nedlæggelse af regimenter og garnisoner. I 2014 kom turen til Hærens Sergentskole i Sønderborg. Ved sådanne lejligheder er det kutyme, at der udkommer en bog om den pågældende enhed eller tjenestested, en opgave som Museum Sønderjylland ved denne lejlighed har påtaget sig.

Redaktion: Carsten Porskrog Rasmussen, René Rasmussen og Axel Johnsen

Forlag: Udgivet af Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot & Historisk Samfund for Als og Sundeved

Diverse: Skriftserien ”Fra Als og Sundeved” nr. 93. Sønderborg 2015. 172 sider. Vejledende pris: 199 kr. Kan købes i museets butik eller velassorterede boghandlere.

Størsteparten af bogen består af en række kronologiske kapitler, der beskriver kasernens udvikling, kombineret med to tema-kapitler, som giver et overblik over arkitekturen og erindringskulturen knyttet til stedet. Teksterne er, med to undtagelser, alle skrevet af akademikere med nuværende eller tidligere tilknytning til Museum Sønderjylland.

Det indledende kapitel, skrevet af René Rasmussen, redegør fint for årsagerne bag kasernens bygning. Det tyske kejserrige ønskede at udbygge sin flåde, hvilket kort efter år 1900 foranledigede et større antal byggerier. Især i Slesvig og Holsten, hvor Kiel tjente som en af flådens hovedbaser. Kasernen i Sønderborg skulle her fungere som artilleriskole, samt som hjemmebase for nogle af flådens mindre enheder. Artiklen forklarer udmærket Sønderborgs rolle som flådestøttepunkt før og under 1. Verdenskrig.

Det næste kapitel, skrevet af Axel Johnsen, redegør for kasernens rolle i den turbulente og revolutionsprægede efterkrigstid, hvor et socialistisk soldaterråd på kasernen overtog kontrollen med Sønderborg. Der var dog her aldrig, som forfatteren nok engang påpeger, tale om nogen form for selvstændig republik på Als. Det efterfølgende korte kapitel, forfattet af Andreas Johannsen, fortæller om den korte periode efter Genforeningen, hvor dele af kasernen fungerede som skole for sønderjyske krigsinvalider. Forfatteren er som pensioneret overlæge ved Sønderborg Sygehus den eneste bidragyder uden nuværende eller tidligere tilknytning til et museum.

Herefter tager Jens Ole Christensen fra Tøjhusmuseet over med bogens dominerende og største kapitel, der beskriver kasernens udvikling og rolle fra 1920 til 2014. Her bliver både Sønderborg og kasernens rolle på udmærket vis sat ind i Hærens overordnede historie. Især fra 1980’erne og fremefter bliver fremstillingen detaljeret, idet det her kom på tale at nedlægge kasernen i Sønderborg. Forløbet op til den endelige nedlæggelse i 2014 er også godt beskrevet. Kapitlet giver en glimrende fremstilling af, hvorledes uddannelsen på Sergentskolen udviklede sig i de år, hvor kasernen fungerede som Hærens primære uddannelsessted for befalingsmænd af sergentgruppen. Kapitlet indeholder også en lille oversigt over garnisoner og enheder i Sønderjylland, der dog kun medtager Hærens etablissementer.

Ovennævnte kapitel er også løbende garneret med såkaldte erindringsglimt, der består af små tekststykker, som hver giver en persons opfattelse af sin egen tid på Sønderborg kaserne. Erindringsglimtene omfatter så forskellige emner som ledelsesstilen, undervisningsformerne, brugen af den rådige fritid, samt forholdet til den omkringliggende by. Set i forhold til den øvrige del af kapitlet, der primært er opsummerende og refererende, er erindringsglimtene med til at give fortællingen en menneskelig dimension, hvor vi får sat ansigt på de mennesker, som havde deres liv og gang på kasernen. 

Det første temakapitel er skrevet af Peter Dragsbo og omhandler tysk marinearkitektur. De forskellige arkitektoniske stilarter i det sene tyske kejserrige bliver her beskrevet og i nogle tilfælde også fremvist i fotos. I forlængelse heraf bliver Sønderborg kasernes unikke udformning indplaceret i forhold til andre tyske bygningsværker, som også blev opført i starten af 1900-tallet. På baggrund af kasernens unikke konstruktionsstil argumenterer forfatteren således for, at bygningerne bør fredes. Kapitlet er en ren tour de force og er, sine gode perspektiver til trods, præget af teknisk-arkitektonisk fagsprog, idet forfatteren rask væk navngiver en række stilarter uden egentlig at redegøre for, hvad der udmærker disse. Nogle flere billeder kunne måske have hjulpet her.

Det sidste temakapitel er skrevet af nyligt afdøde Inge Adriansen og omhandler den erindringskultur, der specifikt knytter sig til Sønderborg kaserne. Denne blev grundlagt ved den danske overtagelse af kasernen i 1920 og blev i årenes løb udbygget med nye mindedage og arrangementer. Særligt redegørelsen for den forsoningsproces hvorved tyske soldater i løbet af perioden 2001-2014 kom til at deltage i erindringsceremonierne på Dybbøl Banke er godt skrevet. 

Titlen ”Sønderborgs Soldater” falder også fint i tråd med denne tendens til forsoning, idet der i titlen ikke skelnes imellem den danske og den tyske anvendelse af kasernen. I stedet beskrives kasernens historie neutralt og nogenlunde proportionelt, set i forhold til hvor lang tid kasernen var i brug af henholdsvis den tyske og den danske stat. Man nøjes således ikke kun med at tale om forsoning, men demonstrerer den også i praksis ved at fortælle kasernens historie uden skelen til nationale særhensyn eller synspunkter.

Idet bogen også fungerer som årsskrift, bliver der rundet af med referater af Historisk Samfund for Als og Sundeveds samt Museum Sønderjyllands aktiviteter og økonomiske forhold i løbet af året 2015.

Den eneste større mangel i bogen må siges at være nogle tydelige kort over de beskrevne lokaliteter. Med mindre man har et godt overblik over Sønderjylland, og over Als i almindelighed samt over Sønderborg og kasernen i særdeleshed, kan det godt være lidt svært at følge med i alle de sted- og gadenavne der bliver nævnt, samt deres indbyrdes placering.

Bogens illustrationer, der for det meste består af fotos, er velvalgte og gode. I mange tilfælde er der tale om billedmateriale, der ikke før har været bragt i andre sammenhænge. Billederne supplerer teksten fint og giver en levende forestilling om livet på kasernen.

Denne bog står således som et fint og velgennemført skrift om en tid i den danske hærs historie, som nu uigenkaldeligt er forbi. For både tidligere tjenstgørende i Sønderborg og hærhistorisk interesserede, må den være oplagt at eje. 

Del: