Om en fremtidig krig - en anmeldelse

I bestræbelserne for at skabe grundlag for en mere kvalificeret orientering og debat om sikkerhedspolitiske og forsvarsmæssige problemer påbegyndte Forsvarskommandoen i begyndelsen af 1970erne udsendelsen åf en række hæfter i serien Forsvaret i samfundet. Denne serie er senere fulgt af Forsvarets langtidsplanlægningsserie med ialt 11 temahefter. Begge serier, der udgives med direktør R. Watt Boolsen, Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste, som hovedredaktør, og som formentlig er velkendt af dette tidsskrifts læsere, dækker tilsyneladende et udtalt behov for orientering i offentligheden. I hvert fald er efterspørgslen fra enkeltpersoner, undervisningsinstitutioner, studiekredse m.v. meget betydelig, og hefterne er efterhånden udsendt i flere (for de flestes vedkommende reviderede og ajourførte), ganske betydelige oplag.
 
Forbilledet for denne publikationsvirksomhed skal formentlig bl.a. søges i vort naboland, Sverige, hvor Centralfdrbundet Folk och Forsvar i en årrække har udsendt bl.a. to lignende skriftserier, nemlig Forsvar och Såket- hetspolitik och Forsvar i Nutid. Hertil kommer, at Forsvarets Forskningsanstalt (FOA) udgiver en række rapporter om sin virksomhed. Ofte udsendes FOAs rapporter i mere sammentrængt og lettere tilgængelig form som hefter i de to førnævnte skriftserier. I det hele må det fastslås, at de ressourcer, man i Sverige afsætter til sikkerhedspolitisk og forsvarsmæssig forskning, er meget betydelige. FOA er således Sveriges største forskningsinstitution med over 1400 ansatte, hvoraf ca. 500 er akademikere. FOA er organiseret i fem hovedafdelinger, hvoraf FOA 1 bl.a. har til opgave at bidrage med analyser til forsvarets planlægnings- og studievirksomhed. Opgaverne spænder over et bredt register fra sikkerhedspolitik og forsvarets generelle udvikling til studier omkring specielle våbensystemer. Også operationsanalytiske problemer ligger inden for FOA ls ansvarsområde. 
 
Siden 1977 har FOA 1 været stærkt engageret i et forskningsprojekt, benævnt ABC/K-studien*(A = atom (kerne -) våb en. B = biologiske kampmidler. C = kemiske kampmidler. K = konventionelle kampmidler.), der skulle søge at klarlægge den tekniske udvikling og dens konsekvenser for en fremtidig krigs karakter. Formålet med denne studie var defineret som at udarbejde et sikkerhedspolitisk grundlag, at stimulere interessen for den internationale forsvarsdebat og at øge overblikket over og kendskabet til europæiske forsvarsproblemer. Alt med henblik på at uddybe forståelsen for, hvorledes Sverige i sin forsvarsplanlægning bør tage hensyn til kernevåben, samt biologiske og kemiske våben.
 
Studien afsluttedes med en FOA-rapport, A10001-M3, januar 1979: Doktrin, Teknik och Framtida krig - ABC/K studiens slutrapport samt et antal delrapporter. Uden bilag er denne rapport i 1979 publiceret i serien Forsvar och Såkethetspolitik under titlen Doktrin, teknik och framtida krig1) . Ud fra betragtningen, at den strategiske verdensscene domineres af supermagterne og deres alliancer, der betragter en konflikt i Centraleuropa som mest kritisk, har man koncentreret sig om at studere mulige stormagts- doktriner og deres afhængighed af den tekniske udvikling med sigte på en mulig fremtidig krig i Centraleuropa. I konsekvens heraf gennemgår studien doktrinudviklingen siden den 2. verdenskrig og gør status i forholdet mellem NATO og Warszawapagten (WP). Hovedindholdet af studien er imidlertid en klarlæggelse af teknikkens konsekvenser for fremtidige forsvarsmodeller, den taktiske og strategiske kernevåbenkrig samt biologisk og kemisk krigsførelse. Studien slutter med nogle synspunkter på en fremtidig Europa-krigs mulige karakter og dennes indflydelse på et svensk forsvar.
 
Selv om vægten i studiearbejdet således er lagt på at analysere centraleuropæiske problemer, har man i arbejdet været sig fuldt bevidst, at den maritime udvikling har en afgørende betydning for landkrigen - Nordatlanten er jo, som det anføres, et indhav for NATO, i hvilket modstanderen ejer evnen til at trænge ind. Den fremtidige søkrig er derfor behandlet i en særskilt rapport Sjostridskraftema i et framtida europeiskt krig mellan Ost och Våst - En teknisk-strategisk studie (FOA rapport C10093-M3). Denne studie er i en forkortet form publiceret i serien Forsvar i Nutid nr. 3/1979 under titlen Framtida sjokrig i Europa2). Også denne rapport lægger afgørende vægt på at klarlægge den tekniske udviklings indflydelse på våbensystemernes udformning og dermed på karakteren af en fremtidig krig.
 
Et af de hjælpemidler FOAs forskere betjener sig af, når de prøver at tænke sig ind i det fremtidige sikkerhedspolitiske og militære miljø, er systematisk at følge den internationale debat omkring NATOs og WPs militære problemer og omkring våbenudviklingen og dens konsekvenser for karakteren af en fremtidig krig i Europa. Under titlen Europakriget har FOA netop udsendt en rapport3), som giver en oversigt over den del af debatten, der vedrører den konventionelle krigs problemer. Det er en vægtig rapport med en overvældende mængde af facts, alle hentet fra åbne kilder. Rapporten præsenterer opfattelser om ny våbenteknik og dennes virkninger på militære operationer og på styrkebalancen mellem NATO og WP, således som forskellige forsvars- debattører har fremført den. Studien falder i tre hoveddele.
I den første gennemgås detaljeret NATOs og WPs organisation, styrkebalancen og styrkernes dislocering samt de tilgrundliggende doktriner.
 
I det andet hovedafsnit refereres nogle af de mest fremtrædende debattørers kritik og forslag til forbedringer af NATOs militære forsvar. De valgte debattører, eller »profeter«, som de også kaldes, repræsenterer et stort spektrum, fra »teknikerne«, som i en ny teknik ser løsninger på NATOs problemer ved at satse på kvalitet fremfor kvantitet - John Morse, Finley Burke og James Digby - over »teknotaktikeren« Steven Canby og »alarm- isteme« Robert Close samt senatorerne Nunn og Barlett og generalløjtnant James F. Hollingworth, som vil udnytte, hvad teknikken kan give, men først og fremmest ser forøgelse af andelen af kamp-personel, ny taktik, forstærket beredskab og ændret dislocering som det væsentlige. Også fortalere for politiske udveje, som »diplomaten«, medlem af det amerikanske Repræsentanternes Hus, Les Aspin og »teknostrukturalisteme« - Guy Brossollet, C. F. v. Weizsåcker, Horst Afheldt og Joacim Loser - der alle er fortalere for yderst radikale omstruktureringer, er repræsenterede. Alene på 40 sider således at få præsenteret essensen af de sidste 10 års debat gør denne rapport til et værdifuldt dokument i den sikkerheds- og forsvarspolitiske debat, også uden for Sverige.
 
Det tredie og sidste hovedafsnit har overskriften: Nogle problemområder. Her diskuterer forfatteren, Lars B. Wallin, nogle af de områder, som forekommer særligt interessante i forbindelse med en fremtidig krig. Enten fordi de er under hurtig forandring, er vanskelige at løse eller fordi, de må forventes at få stor betydning. Det drejer sig om opklarings-, kommando- og kontrol- samt kommunikationssystemer, elektronisk krigsførelse samt taktiske fly, luftforsvar og helikoptere. Hertil kommer så de problemer, som den fortsatte urbanisering og den kontinuerlige kamp medfører, samt endelig de præcisionsstyrede våbens indflydelse. Rapporten indeholder, som før nævnt, en overvældende mængde faktiske oplysninger, hvoraf mange er indeholdt i klare og overskuelige illustrationer. Også dens kildehenvisninger og noter er værdifulde. For den, der vil forsøge at danne sig et indtryk af en mulig fremtidig krig, forekommer denne rapport at være et meget værdifuldt hjælpemiddel.
 
 
Noter
1) Lars B. Wallin: Doktrin, teknik och framtida krig. 72 sider. Centralforbundet Folk och F orsvar, Stockholm 1979.
2) Walter Wicklund: Framtida sjokrig i Europa. 30 sider. Forsvar i Nutid nr. 3/1979.
3) Lars B. Wallin: Europakriget - Oversikt av den internationella debatten kring det framtida konventionella Europakrigets karaktår. 240 sider. FOA rapport C10118-M3, Stockholm juni 1981.
 

 

PDF med originaludgaven af Militært Tidsskrift
PDF iconmilitaert_tidskrift_110_aargang_okt.pdf

 
 

Del: