Modellering og Simulation – i dansk forsvar

Samarbejdet skulle koordinere udvikling af højt prioriterede M&S-systemer på anvendelsesområderne: Træning og uddannelse, forsvarsplanlæg­ning, beslutningsstøtte, anskaffelser og forskning. Til koordinering af disse aktiviteter etableredes NATO Modelling and Simulation Group (NMSG), der blev en gruppe på panelniveau under RTO.

Nogle år senere, sommeren 2003, barslede en arbejdsgruppe nedsat af FAK med rapporten: Forsvarets Krigsspils- og Simulationscenter (KSC). Rapporten omhandlede en indledende undersøgelse af mulighederne for at etablere et sådant center på Svanemøllens Kaserne.      

 

Foto: Forsvaret.dk

I forsvarsforliget 2005 – 2009 er der blandt andet afsat penge til hæren til anskaffelse af et Stabs­øvelses­simula­tions­system (CAX-system[1]). Anskaffelsen kan finde sted i 2008. For at dække behovet frem hertil har Hærens Operative Kommando (HOK) besluttet at indkøbe CAX-systemet: Joint Conflict and Tactical Simulation (JCATS) og implementere systemet i Hærens Taktiske Træner i Oksbøl. Denne anskaffelse skal opfattes som en midlertidig løsning, indtil det egentlige system kan anskaffes i 2008.

Forsvarets Forskningstjeneste (FOFT) er involveret i de tre her nævnte aktiviteter, og denne artikel gør en slags status og påpeger betydningen af at se disse aktiviteter i en større sammenhæng. Der fremsættes forslag til videreførelse af aktiviteterne set i lyset af, at FOFT nedlægges pr. 1. januar 2007.

Forsvarets Krigsspils- og Simulationscenter

Centret skal udbyde kurser for bl.a. de studerende på FAK, operative kommandoer og andre højere stabe m.v. Et typisk kursusforløb er opdelt i to faser, en planlægningsfase og en føringsfase. Formå­let med kurset er først og fremmest at opøve færdighederne i planlægning og føring af operationer i værnsfælles og multinational ramme, men der lægges også vægt på at give deltagerne kendskab til ”state-of-the-art teknologier” inden for computerbaserede beslutningsstøttesystemer, samt give erfaring i værdien af anvendelse af operationsanalytisk assistance i planlægningen.

Centret er planlagt drevet af egen organisation, men det antages, at FOFT assistance er påkrævet i det mindste i en overgangsperiode inden for områderne beslutningsstøtte- og CAX-systemer.

I tilsvarende kurser i NATO anvendes en række modeller som GAMMA, LAMBDA, TOPFAS, ADAMS(GDM) og MARCOMPASS i planlægningen af operationen. Disse modeller er udviklet af NC3A for NATO-penge og vil derfor kunne stilles gratis til rådighed for det danske center.

CAX-øvelser muliggør interaktiv simulation af hændelsesforløbet for den planlagte operation. Formålet er at træne i stabsarbejde og beslutningstagen. Et muligt simulationssystem til disse øvelser er Joint Theatre Level Simulation (JTLS). Systemet anvendes i NATO, og endvidere har NC3A udviklet hjælpeværktøjer og scenarier til systemet.

Hærens CAX-system

Hæren planlægger anskaffelse af et stabsøvelsessimulationssystem til træning af primært bataljons- og brigadestabe. Anskaffelsen er en del af forsvarsforliget med 2008 som anskaffelsesår. HOK har imidlertid besluttet allerede nu at anskaffe den amerikanske model Joint Conflict and Tactical Simulation (JCATS) med henblik på at indhøste erfaringer til den endelige anskaffelse i 2008. Den canadiske hær anvender ligeledes JCATS, og canadierne har opfordret Danmark til samarbejde i forbindelse med anvendelse og videreudvikling af modellen. JCATS installeres i Den Taktiske Træner i Oksbøl i løbet af 2005, og samarbejdet med canadierne er allerede indledt.

En mulig kandidat til anskaffelse i 2008 er den amerikanske model One Semi Automatic Forces (OneSAF), der forventes at blive væsentligt billigere end de kommercielle systemer, der hidtil har indgået i overvejelserne. Det amerikanske forsvar betaler udviklingen af OneSAF. OneSAF er ikke en model i traditionel forstand, men et rammesystem, hvori der kan indsættes moduler, som muliggør, at man kan komponere præcis den model man har behov for til den aktuelle anvendelse. Systemet ventes klar inden 2008 og udgør dermed den mulige erstatning for JCATS. HOK er interesseret i systemet og har anmodet FOFT om at følge udviklingen bl.a. ved at anskaffe systemet og deltage i den brugergruppe, amerikanerne har etableret.

NATO Modelling and Simulation Group (NMSG)

Interoperabilitet og genbrug er centrale begreber for NMSG-samarbejdet, og det har (længe) været planen at oprette et egentligt modelbibliotek, hvor man kunne låne eller leje moduler til opbygning af netop den model, der tilgodeser ens aktuelle behov. NMSG opererede oprindelig med et ret betydeligt budget til drift og udviklingsprojekter. Det viste sig dog hurtigt, at der ikke var NATO-midler til disse aktiviteter. Driften skulle omfatte et sekretariat med et hjælpekontor (help desk) og administration af modelbiblioteket. Sekretariatet blev oprettet i beskåret udgave og kun ved frivillige nationale bidrag. Til de øvrige aktiviteter har hverken NATO eller nationerne været villige til at stille ressourcer til rådighed udover betaling af den nationale deltagelse.

NMSG har ikke desto mindre en lang række aktiviteter kørende, dels i form af workshops og symposier, men også i arbejdsgruppe med flerårige arbejdsprogrammer. Det er nu gennem disse aktiviteter, ideen om ”genbrug” lever. Emnerne for aktiviteterne er som regel ret specifikke og passende afgrænset, så det har været muligt at udvælge netop de aktiviteter, der passer ind i FOFT forskningsprogram.

Nye rammer for M&S

FOFT har gennem den seneste menneskealder spillet en vigtig rolle i mange af forsvarets M&S-aktiviteter. På grund af den begrænsede udbredelse af ”computerkraften” var det i begyndelsen alene FOFT, der udviklede og anvendte modellerne. Mulighederne for uddannelse inden for M&S var ikke ligetil og medvirkede derved til, at anvendelsen af computeren opfattedes som et job for specialister.

Senest er computeren blevet allemandseje, og udbuddet af software kan på grund af pris og brugervenlighed gøre enhver til udvikler af mere eller mindre avancerede modelsystemer. Hermed har man ikke afskaffet behovet for en central, ”FOFT-lignende” organisation. Kravene til de systemer, der udvikles vokser. Der er krav om opfyldelse af diverse standarder. Standarder for interoperabilitet, standarder for data, datamodeller og så videre. Tilmed bliver modellerne mere avancerede blandt andet ved udnyttelse af specialsoftware som fx grafisk brugergrænseflade, virtual reality, talegenkendelse og talegenerering, og matematikken i modellerne bliver mere avanceret. Der er klart et behov for et M&S-miljø, der kan følge udviklingen på området, holde forbindelse til den internationale verden både inden for NATO og inden for den civile sfære.

FOFT opløses 1. januar 2007, og de fleste stillingsnormer overføres til Forsvarets Materieltjeneste (FMT). Der er intetsteds i det nye forsvar planlagt organisationselementer, der kan leve op til de basale krav til et centralt, permanent, militært M&S-miljø, der er ”standard” i de lande, vi sædvanlig­vis samarbejder med. En ret enestående situation for dansk forsvar.

Forsvarsakademiet har imidlertid skabt et nyt institut, Institut for Operationsstøtte og Simulation. Instituttet har to sektioner, hvor den ene, Sektionen for Doktrin og Træning, skal kunne udvikles til at rumme et eventuelt Krigsspils- og Simulationscenter for Forsvaret. Den planlagte bemanding af sektionen kan dog på ingen måde leve op til kravet til både at fungere som et Krigsspils- og Simulationscenter og udgøre et nationalt, militært M&S-miljø.

Det nye Krigsspils- og Simulationscenter

I rapporten om Forsvarets Krigsspils- og Simulationscenter var det forudsat vedrørende driften af centret, at FOFT skulle bidrage med ikke helt ubetydelige ressourcer i form af operationsanalytisk assistance. Med indlemmelsen af FOFT i FMT kan denne assistance altså ikke ydes, og forudsætningerne for etablering og drift af KSC er derfor ikke længere til stede.

Hvis vi for en stund slipper jordforbindelsen og går ud fra, at alt nu er muligt, kunne man ”drømme” lidt om, hvordan KSC kunne formes. KSC er udset til at ”…tilvejebringe den nødvendige kapacitet og kompetence således, at Forsvaret kan øve officerer m.fl. i såvel værnsspecifikke som værns­fæl­les krise- og krigsscenarier herunder PSO på såvel det taktiske som det operative niveau.”

Med udtrykket: ”…at øve officerer…” tænker FAK primært på de studerende ved FAK og her specielt de studerende på Stabskursus. De studerende skal øve planlægning på det operative niveau og det helst under anvendelse af de beslutningsstøttesystemer som anvendes i NATO og ”administreres” af NC3A i Haag. Føringsprocessen, som er en del af træningen af officererne, gennemføres ved CAX-øvelser. I sådanne CAX-øvelser er det taktiske niveau, Component Commander (CC), ofte repræsenteret ved indspillere, der på en og samme gang fungerer som CC og computeroperatør. Tænker man sig lidt om, er det oplagt at en CAX-øvelse på det operative niveau, ville give endnu større udbytte, såfremt indspillerfunktionen, svarende til det taktiske niveau, blev udført af de ”virkelige” myndigheder, det vil sige de operative kommandoer eller repræsentanter for disse hentet fx fra officersskolerne. Man kan hurtigt bilde sig ind, at det må være af stor betydning, at officerer på ethvert niveau tidligst muligt får fornemmelse for, hvorledes det er at fungere i et værnsfælles og måske i et internationalt miljø.

Hvis værnene direkte involveres i centrets virksomhed, må man overveje hvordan det enkelte værns træningsværktøjer kan indkobles. For hærens vedkommende vil deres CAX-systemer, JCATS og evt. OneSAF forholdsvis simpelt kunne sammenkobles med et system som Joint Theater Level Simulation (JTLS), der er det system, det er planlagt for KSC. En CAX-øvelse kunne således gennemføres med det operative niveau fungerende fra FAK, mens det taktiske niveau ”spillede” i fx Oksbøl. NMSG har tidligere demonstreret hvorledes sammenkobling af forskellige CAX-modeller kan foretages.

Såfremt hærens CAX-system introduceres i forbindelse med øvelser i KSC kommer det meget hurtigt på tale at sammenkoble CAX-systemet med kommando- & kontrolsystemet DACCIS, idet det må være et krav at øvelsestagerne må have samme hjælpemidler under øvelse som i den virkelige situation. Der er for tiden i NMSG en aktivitet, der arbejder på at opstille standarder for hvorledes kommunikationen mellem simulationen og kommando- og kontrolsystemet kan foregå og dermed lette sammenkoblingen.

En af de vigtige funktioner for KSC er at tilgodese totalforsvaret. Traditionelt har det været krigsscenarierne, der har haft højst prioritet hvad angår udvikling af M&S-systemer. Nu er fokus imidlertid rettet mod totalforsvaret, og studier i NMSG ser i øjeblikket på behovet for M&S-systemer til terroristbekæmpelse og planlægning af indsats mod civile katastrofer. Noget tyder på, at modelkonceptet OneSAF vil kunne anvendes i denne sammenhæng. Herved muliggøres at større øvelser i totalforsvarsramme kan gennemføres i KSC.

Studie- og udviklingsvirksomhed specielt i forbindelse med nye begreber som Netværksbaserede Operationer vil skulle basere sig på simulation. Storstilede forsøg som amerikanerne og til dels NATO foretrækker (Concept Development and Experimentation (CDE)) er næppe mulige i Danmark. Derimod lader det sig gøre at designe forsøg i form af computer­simula­tion, som kunne gennemføres ved en serie CAX-øvelser. Om dette skal finde sted på det taktiske niveau i værnene herunder træneren i Oksbøl eller om det skal foregå på det operative niveau ved FAK afgøres alene af den konkrete problemstilling, men det må være oplagt at KSC og værnene skal samarbejde om løsningen af problemet.

Sammenfatning

En række aktiviteter såsom dansk deltagelse i NATO Modelling and Simulation Group, Forsvarets Krigsspils- og Simulationscenter og hærens anskaffelse af et CAX-system har involveret FOFT i kraft af erfaring og ekspertise. De tre aktiviteter, og andre med dem, indgår i en helhed, der på længere sigt vil kunne løse en række væsentlige problemer for dansk forsvar. Med FOFT nedlæggelse pr. 1. januar 2007 forsvinder det miljø, der kunne gennemføre disse aktiviteter.

Hvis dansk forsvar ønsker etableret et Krigsspils- og Simulationscenter med et M&S-miljø, der kan videreføre de igangværende aktiviteter, må det tilrådes, at man træffer de nødvendige beslutninger så betids, at den ekspertise, centret vil være afhængig af, ikke forsvinder ”for alle vinde” i forbindelse med opløsningen af FOFT. KSC må således etablere det M&S-miljø som forsvinder med FOFT. Det er vigtigt at understrege at de forudsætninger, der nævnt i arbejdsgrupperapporten vedrørende KSC, er betydeligt ændret. Assistancen fra FOFT bortfalder, men til gengæld udvides samarbejdet med værnene betydeligt, idet det må understreges, at KSC ikke konkurrerer med værnene, men at KSC og værnenes aktiviteter supplerer hinanden.

[1] Hæren betegner systemet som STØVSIM. I denne artikel anvendes det internationalt benyttede Computer Assisted eXercise (CAX)

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_134.aargang_nr.2_2005_1.pdf

 

 

 

Litteraturliste

Del: