Militær færdselsregulering

Politiassistent S. E. R. Kofoed fra Birkerød Politistation har sendt os nedenstående bemærkninger, der har interesse for enhver, som har med motoriserede kolonner at gøre.
 
 
Idet jeg fuldt kan tilslutte mig auditør, oberstløjtnant Sv. Wahlstrøms
anmeldelse i MILITÆRT TIDSSKRIFT i januar nummeret for
1961 af Bjarne Frandsens håndbog i færdselslovgivningen, vil jeg gerne
henlede opmærksomheden på et afsnit i justitsministerens bekendtgørelse,
som oberstløjtnanten efter min opfattelse kunne have medtaget i sin
omtale i fortsættelse af bemærkningen om folks opfattelse af de udstillede
m ilitæ re posters optræden, nemlig den meget betydningsfulde § 2 i bekendtgørelse
nr. 161 af 9. juni 1958 om militære posters og patruljers
regulering af færdselen.
 
I nævnte §s stk. 2 siges, at færdselsregulcringen skal finde sted ved
tydelig tegngivning i overensstemmelse med de herfor af justitsministeren
fastsatte bestemmelser, for tiden bekendtgørelse nr. 251 af 15. september
1955 om politiets tegngivning ved færdselsregulcring.
Disse bestemmelser fastlægger, at den, der skal regulere færdselen,
skal gøre dette på den ganske bestemte foreskrevne måde, og denne måde
må man vel efterhånden forudsætte, at trafikanterne er bekendt med.
 
Desværre må man konstatere, at de udsendte — udstillede - militære
færdselsposter ikke kender disse internationale tegn. Som eksempel kan
nævnes, at to solo-motorcyklister af kolonnens chef bliver beordret til at
køre til X-vejkryds for at sikre kolonnens uhindrede kørsel over dette
kryds. Det må antages, at chefen har instrueret de pågældende om måden,
hvorpå reguleringen i krydset skal ske. Ikke desto mindre ses det, at de
to motorcyklister kører frem i krydset, livor de bliver siddende på maskinerne
på tværs af den tværgående vognbane, og de søger nu på denne
måde at standse den tværgående trafik. Det må vist undskyldes den
civile trafikant, at lian undlader at standse for motorcyklisternes mærkværdige
tegngivning og i stedet søger at køre uden om dem.
 
Det kan heller ikke være rigtigt, at en geværbevæbnet soldat »med
gevær ved fod« bliver anbragt i et kryds som færdselspost. Soldaten er i
tvivl. Han ved, at det er strafbart at sætte geværet fra sig inde ved husmuren,
og han kan ikke med gevær i bånd regulere færdselen i overensstemmelse
med bekendtgørelsen, og gør ban det på anden måde, kan det risikeres, at den civile trafikant opfatter lans tegngivning som værende
sig uvedkommende med mulige farlige følger.
 
Det er derfor nødvendigt, at de udstillede færdselsposter nøje er
instrueret om tegngivning i forbindelse med færdselsreguleringen, hvis
man vil opnå det tilsigtede resultat.
 
Må det i samme forbindelse være nævnt, at alle kolonner - også
m ilitæ re - ved kørsel fra vej ind i eller over anden, hvor denne sidste er
sikret ved den i min. for off. arbejders bekendtgørelse nr 225 af 1. juli
1955 om vejafmærkning m. v. anførte tavle B 15 »Fuld STOP«, bar pligt
til at standse helt op før fremkørsel, og at kolonnens chef som følge
heraf naturligt bør sikre sig, at hele kolonnen er sluttet op, før ban giver
tegn til fremkørsel, hvorefter hele kolonnen uden standsning kan køre ind
i eller over denne vej.

S.E.R. Kofoed.

PDF med originaludgaven hvor denne artikel er fra: PDF icon argang_1961_-_v3.pdf

Litteraturliste

Del: