Krigshistorisk Tidsskrift, 1. år g. nr. 1 og 2, udgivet af Det Militære Læseselskab Rendsborg.

Det Militære Læseselskab Rendsborg er en genoplivelse af det i midten af 1820’rne i den gamle danske grænsefæstning oprettede Die Militair-Lesegesellschaft, hvori adskillige af de kendteste officerer fra den første slesvigske krig var medlemmer. Selskabet var oprettet i tilslutning til det rendsborgske gamisonsbibliotek, der talte over 1200 - fortrinsvis fransk- og tysksprogede - bind. Ved fæstningens rømning i december 1863 ophørte læseselskabet sin virksomhed, i hvilken officerer fra 1. Infanteri-Regiment, det senere Danske Livregiment, havde taget livlig del. Trods de forløbne hundrede år er det lykkedes at bevare biblioteket nogenlunde intakt. Denne nu helt private bogsamling er grundstammen i det af officerer ved Danske Livregiment genoplivede læseselskab, der genoptog sit virke i 1963. I erkendelse af den forpligtelse, som besiddelsen af en sådan bogskat indebærer, har Det Militære Læseselskab Rendsborg i 1965 påbegyndt udsendelsen af et tidsskrift, hvis formål er at bidrage med et supplement til vor tids omsiggribende historieskrivning.

De to første numre af tidsskriftet lover godt for opfyldelsen af dette formål. Det første nummer rummer bl. a. en redegørelse for Hærens Arkiv af hærarkivaren, oberst A. Mygind, samt en omfattende redegørelse for forløbet af slaget ved Wa- terloo, juni 1815, skrevet af tidsskriftets redaktør, kaptajn Søren Nielsen. 2. hefte rummer en artikel af chefen for Nørre- jyske Artilleriregiment, oberst N. Lunn om sammenhængen mellem studiet af krigshistorie og officerens dagligdag. Endvidere korte redegørelser om Orlogsmuseet og Tøjhusmuseet, en artikel om Hærens historiske Arbejder, skrevet af chefen for Hærstabens Militærhistoriske Sektion, oberstløjtnant H. Klint, et causeri over et prøjsisk artillerireglement fra 1816 af major S. Halskov, Kronens Artilleriregiment, det første af en serie, hvori selskabets medlemmer vil behandle bøger fra det rendsborgske bibliotek, samt endelig en omfattende redegørelse af major Gordon Norrie om Auxiliairkorpset ved Rhin- strømmen 1733-1736. Alle krigshistorisk interesserede må hilse dette tidsskrifts fremkomst med tilfredshed. Abonnementsprisen er for 1966 angivet til kr. 10,-.

kvn.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

PDF icon krigshistorisk_tidsskrift_1._aar_g._nr._1_og_2_udgivet_af_det_militaere_laeseselskab_rendsborg.pdf

Del: