Krig og fred i det 21. århundrede. Facts, forestillinger og forklaringer

Anmeldt af Niels Bo Poulsen

 Bertel Heurlin. Udgivet af forlaget Samfundslitteratur, 2009, 335 sider. Vejledende pris: Kr. 298. ISBN: 978-87-593-1377-0.

Foto: www.cdon.dk

Med afsæt i en bred vifte af teorier og forestillinger hentet fra en række discipliner og videnskabelige skoler dækkes emnet krig og fred fra næsten alle tænkelige vinkler, uden smålig skelen til faggrænser og med det særlige sigte at afdække kontinuitet og brud i den måde krig og fred har manifesteret sig i ”den virkelige verden” og er blevet behandlet videnskabeligt det seneste halve århundrede. Det undersøges især, hvorvidt den kolde krigs ophør i forening med de seneste årtiers massive ændringer inden for teknologi, samhandel og kommunikation, forholdet individ-samfund, samt brugen og konfiguration af militære styrker samlet betegner et nybrud. Med andre ord: Hvad bæres fra det korte 20. århundrede ind i det 21. århundrede, og hvad er nyt? Det er forfatterens påstand, at ”krig og fred som begreber er radikalt ændret efter den kolde krig, og [at] denne ændring er skærpet efter 11. september” (s.3). Den store konventionelle krig mellem stater er afløst af et bredt spektrum af væbnede konflikter gående fra terror – og krigen mod denne – til borgerkrige, folkedrab og af det internationale samfund sanktionerede militære aktioner, som motiveres af eksistensen af et bredt sikkerhedsbegreb og et risikosamfund.

Bogen er opdelt i fire dele. Del I gennemgår i en knap og mættet form en række ”fortællinger” – man kunne også betegne det cases – og skal vel nærmest forstås som en aperitif, der giver læseren lejlighed til at tænke over krig og fred som fænomener og begreber. Del II er viet til at beskrive og forstå krigen og fredens fremtrædelsesformer og til forklaringer på, hvorfor og hvordan disse to tilstande optræder. I del III gennemgås en række specifikke problemstillinger: Juridiske aspekter, krig og fred som skabere eller ikke-skabere af sikkerhed, terror, kernevåben, identitet og Danmark i krig. I del IV samles op og konkluderes.

Hvert kapitel afsluttes med en konklusion og en række spørgsmål. Der er ikke tale om deciderede spørgsmål til teksten, som man ofte ser det i amerikanske lærebøger. I højere grad er der tale om spørgsmål, der med Heurlins ord skal ”markere, at den enkelte problemstilling umuligt kan fremstå som fuldt dækkende for de komplekse forhold, der analyseres. De skal animere til og fremprovokere nye tanker, forestillinger og forklaringer…” (s.9). Hvorvidt sådanne spørgsmål er brugbare, er nok en smagssag. Denne anmelder er ikke en stor tilhænger af konceptet og fandt samtidig flere af spørgsmålene for brede til for alvor at være hjælpsomme.

Bogens største styrke er dens næsten eklektiske præsentation af en bred palet af fortolkninger og teorier fra marxisme over realisme til konstruktivisme. Dette sker på en let forståelig måde og med både stor indsigt i og betydelig loyalitet overfor de gennemgåede teorier.

Det er svært at finde større kritikpunkter ved ”Krig og fred i det 21. århundrede”. Skønt bogen – velargumenteret og præget af mange nuancer som den er – er svær at fange på det forkerte ben, savnes måske lidt mere refleksion over, i hvilken grad krigens og fredens fremtrædelsesformer, som de diagnosticeres af forfatteren i begyndelsen af det 21. århundrede, også vil vare ved eller blot er historisk betingede krusninger. Heurlin vil, henset til bogens mange referencer til Clausewitz, næppe påstå, at de krigs- og konfliktformer vi har set de seneste tyve år er langtidsholdbare eller udtryk for andet end krigens øjeblikkelige ”påklædning”, men der savnes en egentlig diskussion af heraf. Derfor kan dele af bogen give indtryk af, at fremtidens krige mere eller mindre direkte kan ekstrapoleres fra nutidens, og at historisk kontinuitet er mere sandsynlig end brud. Desuden bør nævnes, at visse citater og vendinger optræder med lovlig høj hyppighed, og at der optræder et par faktuelle småfejl i bogen. Disse er imidlertid ikke væsentlige for helhedsindtrykket, som er overordentligt godt.

Krig og fred i det 21. århundrede kan i sammenhæng med forsvarets uddannelser anbefales til brug både på officersskolerne og på forsvarsakademiet, lige som de af dette tidsskrifts læsere, som vil introduceres til problemfeltet eller genopfriske og opdatere og udbygge halvvejs glemt viden absolut ikke går galt i byen i Heurlins kyndige og velformulerede selskab.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:
militaert_tidsskrift_139.aargang_nr.4_2011.pdf

Del: