I skyggen af Tyskland, den danske flådes historie 1864 – 1920

Ole Lisberg Jensen, I skyggen af Tyskland, den danske flådes historie 1864 – 1920. Marinehistoriske Skrifter nr. 31. København: Statens Forsvarshistoriske Museum og i kommission hos Gyldendals forlagsekspedition. 385 sider; kr. 330.

 

Foto: navalhistory.dk

 

I et samarbejde, som går mange år tilbage, besluttede Orlogsmuseet, støttet af flere af museets venneforeninger og støtteforeninger, at udgive en bogserie om den danske flådes historie. Det første bind udkom i 1990, og tiden frem til 1720 er omfattet af de fire første bind, som udkom frem til 1997. De to følgende bind, som omhandler 1720 – 1807 og 1807 – 1864, er endnu ikke færdigredigeret, men det syvende bind er nu udkommet, og anmeldes nedenfor. De to sidste bind, som omhandler perioden 1920 – 1945 og tiden efter 1945 er under udarbejdelse.

Med dette bind om flåden fra 1864 til 1920 nærmer vi os således samtidshistorien, som må formodes at have interesse for tidsskriftets læsere. Bogens titel ”I skyggen af Tyskland” er jo en meget betegnende titel for Danmarks vanskelige situation efter nederlaget i 1864. Bogen er skrevet af en af landets dygtigste flådehistorikere, Orlogsmuseets mangeårige direktør, Ole Lisberg Jensen.

Han beskriver den periode, som ud over at være karakteriseret af vort vanskelige naboskab med Tyskland, også bærer præg af en voldsom teknisk udvikling, som satte tydelig spor i flåden og dens behov for teknisk støtte. Dette var perioden, hvor man overgik fra sejl til damp, fra forlade- til bagladekanoner, fik riflet skyts, granater, panser, miner, torpedoer osv. Senere i perioden kom der radiotelegrafi, undervandsbåde og marinefly. Det har været en voldsom omstilling, især for en flåde med begrænsede midler, men som det fremgår af bogen, så har Danmark været i stand til at udruste en relativ moderne flåde med veluddannede besætninger og en velfungerende teknisk organisation på land.

Bogen giver en udmærket beskrivelse af de nye våbensystemers introduktion i flåden, og de enkelte skibstyper beskrives udførligt. Herefter behandles personellets situation og vilkår, herunder uddannelse, kost, lønninger og meget mere. Der er udmærkede beskrivelser af officerernes og underofficerernes uddannelser samt livet i Nyboder. Derpå redegøres der for baggrunden for de politiske forlig. Herefter kan forfatteren så ridse Danmarks strategiske situation op. Kaptajn Carstensen redegjorde for Danmarks situation omkring 1880: ”Alle de magter, som Danmark kunne tænkes at komme i konflikt med, havde flåder, der i styrke var større end den danske, og at vi i fremtidige krige måtte indskrænke os til at forsvare vore egne nærmeste farvande. Man havde definitivt opgivet at forsvare de fjernere liggende kolonier eller at beskytte Danmarks udenrigshandel”. Forholdet til Tyskland kunne beskrives på mange måder, men konseilspræsident Estrup gjorde det måske både meget tydeligt og meget kort: ”Den næste krig med Tyskland vil sandsynligvis blive Danmarks sidste krig!” Hvis Danmark ikke førte en fornuftig forsvars- og sikkerhedspolitik, så ville landet blive opslugt af den store nabo mod syd. Et af Danmarks store problemer i forsvarsdebatten var, at man argumenterede for at holde ud under et angreb. Ingen var dog i stand til at identificere en stormagt, som ville komme Danmark til undsætning. Medens man nærmer sig udbruddet under Den første Verdenskrig udviser Storbritannien forståelse for Danmarks nære kontakter til Tyskland, og her citerer forfatteren Tage Kaarsted: ”Briterne forstod, at vi lå i skyggen af Tyskland og at man ikke fra britisk side ville anke over, at vi indrettede os, som vi nu bedst kunne”.

I et særligt kapitel redegøres for ”Stationen ved Dansk Vestindien”, og under beskrivelsen af Den første Verdenskrig skildrer forfatteren endvidere øernes overdragelse til USA i 1917.

I sidste del af dette bind skildrer forfatteren udbruddet af Den første Verdenskrig og problematikken omkring gennemsejling af de danske stræder og den indledende minelægning. Herefter beskrives sikringsstyrkens formering og virke under hele krigen. Der er en udmærket beskrivelse af introduktionen af to nye afgørende virkemidler i flåden: Undervandsbåde og fly til maritime formål. Forfatteren har endvidere beskrevet handelsflådens forhold under krigen.

Forfatteren konkluderer, at flådens omfattende indsats under Den første Verdenskrig i høj grad bidrog til at holde Danmark uden for krigen. Den følgende overgang til fredstidsforhold gav en vis afmatning i flåden, men blandt resultaterne var, at Sønderjylland efterfølgende kom tilbage til Danmark, og at Lillebælt atter blev dansk farvand. Skyggen fra Tyskland forsvandt dog kun kortvarigt.

Bogen er særdeles flot illustreret, blandt andet med en lang række tidlige fotografier fra flåden. Den er forsynet med register og en omfattende litteraturfortegnelse. Bogens udgivelse er muliggjort ved hjælp af støtte fra et antal fonde.

 

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

 

militaert_tidsskrift_135.aargang_nr.4_2006.pdf

 

Del: