Hvad er historie?

Anmeldt af NIels Bo Poulsen

Bernard Eric Jensen. Udgivet den 25. juni 2010 på Akademisk Forlag, Egmont. 224 sider. ISBN: 978-87-500-3966-2. Pris kr. 249.

 

Foto: Saxo.com

Det er denne ”forbrugsvinkel” på historien, lektor i historie på Dansk Pædagogisk Universitet, Erik Bernhard Jensen dækker i Hvad er historie. Få sider inde i den letlæselige, oplysende og tankevækkende bog giver han følgende – ved første øjekast nærmest tautologiske – definition på, hvad historie er: ”Historie er, hvad man bruger historien til” (s.11). Med dette afsæt bygger forfatteren bogen op som en række casestudier, hvori han undersøger, hvordan fortiden i forskellige sammenhænge er blevet søgt anvendt. Han beskæftiger sig for eksempel med terrorangrebene på World Trade Center i New York og påviser her i hvor høj grad amerikanerne fra præsident Bush over medierne til ”menigmand” greb tilbage til referencer fra angrebet på Pearl Harbour for at italesætte og forstå angrebet.

Bogen indeholder også en (lidt tung) gennemgang af fire begrebspar som ifølge Jensen dækker de fleste former for fortidsbrug. Forfatteren skelner her mellem (i) aktørhistorie og observatørhistorie, (ii) læghistorie og faghistorie, (iii) pragmatisk og lærd historie og (iv) identitetsnær og identitetsneutral historie. Disse begrebspar fanger blandt andet de aspekter af fortidsbrug, at man ofte søger at lære af fortiden, bruge den som formaning (”Auschwitz må aldrig ske igen”) eller til at skabe en kollektiv identitet. I Danmark kan for eksempel vores billede af vikingetiden, Christian IV, junigrundloven i 1849, de slesvigske krige og besættelsen siges at spille en væsentlig rolle i dannelsen af vores nationale selvforståelse. En af bogens vigtige pointer her er, at genstande, personer og begivenhedskomplekser, som er centrale for en gruppes identitet, oftest anskues/forsvares med stor lidenskab. Deres funktion er ikke at være død fortid, men at begrunde og berettige nutidige forhold og handlinger. Ganske logisk gennemgår Jensen i den sammenhæng tidligere statsminister Anders Fog Rasmussens tale den 29. august 2003, hvor han – i lyset af den danske støtte til det amerikanske felttog mod Irak – gjorde op med samarbejdspolitikken under besættelsen og denne politiks angivelige moralske fallit.

Der er samlet set tale om en velskrevet og oplagt bog, som på nær enkelte lidt dunkelt formulerede afsnit kan læses af alle med interesse for historie. Denne anmelder finder i høj grad bogen relevant for forsvaret. Hvad er historie lægger sig nemlig fint op ad den øgede erkendelse i det danske forsvar af, at kulturelle parametre har betydning i internationale operationer. Jensens bog er en glimrende indføring i, at historie ikke eksisterer uafhængigt af tid og sted, men derimod har et utal af niveauer, dimensioner, meninger og sammenhænge. Og disse er netop sjældent dikteret af faghistorikerne. I stedet indgår den faghistorisk etablerede ”virkelighed” kun som et af mange forhold, der præger det enkelte menneske eller gruppes fortidsbrug. Det er derfor ironisk, at det faghistorisk etablerede billede oftest er det, man i forsvaret (og andre steder) forholder sig til, når der briefes i et lands kulturforhold eller en politisk problemstilling med historiske rødder. Dette billede er naturligvis vigtigt, men som Jensen demonstrerer, er det i virkeligheden kun toppen af isbjerget. I forbindelse med forsvarets internationale missioner bør faghistorien derfor suppleres af en nuanceret forståelse af, hvordan de centrale grupper/aktører man møder i operationsområdet anskuer og benytter den lokale historie.

Hvad er historie er dermed ikke mindst relevant i forhold til de ændringer forsvarets sprogofficersuddannelse har undergået, nu hvor afhøringsofficeren og ”oversættelsesmaskinen” er under forvandling til cultural effects officer. Det er håbet, at bogen vil finde anvendelse her, lige som stabskursister, som skriver specialer med historisk, antropologisk eller sociologisk indhold vil gøre klogt i at læse bogen. Inden for samme fagkreds er også faglærere på officersskolerne andre oplagte læsere. Bogen er hermed anbefalet som inspiration og provokation til alle med interesse for historiens mangfoldige anvendelsesmuligheder såvel i samfundet som i forsvaret.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_139.aargang_nr.4_20112010.pdf

 

Del: