Gads leksikon om dansk besættelsestid

Gads leksikon om dansk besættelsestid, redigeret af Hans Kirchhoff, John T. Lauridsen og Aage Trommer. København: Gads Forlag, 2002. 550 sider, kr. 369,00.

Foto: Saxo.dk

Gads Forlag har påtaget sig den store opgave at udgive et leksikon med titlen Gads leksikon om dansk besættelsestid 1940 - 1945. Det er et vanskeligt emne, som stadig kan rumme tabuer eller vække stærke følelser. Blandt den yngre generation er der konstateret en stigende interesse for information om besættelsestiden. Ungdommens historiske ballast - eller mangel på samme - har været årsag til en del debat i medierne i de seneste måneder.

En lille redaktionsstab har i samarbejde med en lang række historiske eksperter udarbejdet dette opslagsværk, som er grundigt og fyldestgørende samtidig med, at det er overskueligt. Man har trukket på værker af 50 historikere.

Besættelsestiden har i tidens løb givet mange problemer for historie­forskere, for der knytter sig mange fordomme og myter til perioden. Det, der har gjort indtryk på mig, har været den meget præcise, velskrevne og kortfattede form, der er anvendt, som alligevel præsenterer læseren for en helhed. Forfatterne har fået mange nuancer med. Efter hvert indlæg angives kilderne, således at den interesserede læser selv kan skaffe sig yderligere viden. Værket er desuden forsynet med et velfungerende register. Der er ca. 400 opslag.

Læsere af Militært Tidsskrift er formentlig interesseret i de mange emner med relation til hæren og søværnet. Det gælder både den problematiske tid under samarbejdspolitikken frem til den 29. august 1943 og den illegale periode herfra og til befrielsen. Der gives en meget nøgtern, sober og redelig forklaring på forholdene – og historikerne har en tilpas distance til at gøre op med mange af de sejlivede myter, som går igen i besættelseslitteraturen. Når værnenes forhold under besættelsen beskrives, så er det blandt andet på baggrund af kildemateriale fra Palle Roslyng-Jensens Værnenes politik - politikernes værn og Hans Christian Bjergs Ligaen - Den danske militære efterretningstjeneste 1940 - 1945.

Der er kortfattede beskrivelser af besættelsestidens nøglepersoner. Vigtige emner, som har betydning for beskrivelsen af den politiske og økonomiske virkelighed, har fundet deres egen plads. Man kan således eksempelvis få belyst emner som industriens vilkår, betydningen af handelsflådens indsats for de allierede og hvorledes den hjemlige skibsfarts og fiskeriets vilkår var under krigen.

Redaktionsstaben har også været i stand til at præsentere læseren for en vis bredde i besættelsestiden, så man også får uddybet sit kendskab til andre forhold end de rent politiske og militære. Der er for eksempel udmærkede beskrivelser af kulturlivet, hvor læseren kan få lejlighed til at uddybe sin viden om så vidt forskellige emner som malerkunst, kortfilm, biblioteksafgifter og jazz. Endvidere er der en skildring af udviklingen i kulturlivet fra 1930’erne til 1940’erne, som jo også afspejler en vigtig del af samfundsudviklingen. Den tyske censur af presse- og kulturstoffet er et særskilt emne.

Leksikonets styrke er som sagt den korte præsentation af komplicerede emner. Bornholms befrielse er et eksempel på en af de sejlivede myter. Et andet eksempel er hærens komplicerede forhold, dels under samarbejdspolitikken 1940 - 1943, dels hærens dispositioner i den illegale tid 1943 - 1945, herunder hele sagen om ”den skæve våbenfordeling”. Det er kort og velskrevet, men med de nødvendige detaljer.

Leksikonet har et passende antal illustrationer. Nogle af dem er overtaget fra Politikens Forlag, som i 1979 udgav Besættelsens Hvem Hvad Hvor. Der er samtidige avisfotos, karikaturtegninger og lignende. Hvor det har været nødvendigt, har redaktionsstaben udarbejdet organisationsskemaer, kort og tabeller, men det er først og fremmest det skrevne ord, der bærer værket.

Normalt ville det være vanskeligt at skrive en regulær boganmeldelse af et opslagsværk. Jeg har været i den heldige situation, at jeg i anledning af 60-året for den 29. august 1943 har skullet udarbejde foredrag og artikler om emnet. Derfor har jeg kunnet afprøve værket i praksis, og det har været et både godt og nyttigt redskab, samtidig med at det har været en fornøjelse at læse.

Man må håbe, at der virkelig er så stor interesse for denne del af Danmarkshistorien, at udgivelsen af leksikonet om besættelsestiden bliver økonomisk bæredygtigt for forlaget. Det er et prisværdigt initiativ.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_132.aargang_nr.3_2003.pdf

Del:

Emneord