Fra udlandet - 1961 - #9

Storbritannien

Den britiske forsvarsminister har
udarbejdet et memorandum til brug
ved Parlamentets behandling af
budgettet for hæren i 1961— 62.
Efter en gennemgang af hærens
opgaver i og uden for moderlandet
omtales uddannelsen i det forløbne
år. Denne bar koncentreret sig om
at forøge den strategiske reserves
effektivitet og bevægelighed. På
sidstnævnte område er det sket store
frem skridt gennem et snævert samarbejde
mellem hæren og en nyskabt
særlig kommando under RAF.
Officerseleverne på Sandhurst har
i stor udstrækning deltaget i feltøvelser,
bl. a. i Portugal, hvor der
indøvedes anti-guerilla krigsførelse.
Det er hensigten også i fremtiden at
lade eleverne deltage i sådanne øvelser
i udlandet.
 
Hærens samlede styrke var pr.
31. dec 1960 246.028 mand mod
340.638 i 1957. Tilgangen af friv illige
i 1960 har ikke svaret til forventningerne,
idet der meldte sig
8.4% færre unge end i 1959, men
antallet er dog tilstræ kkelig stort
til at styrken for »the All-Regular
Army« på ca. 180.000 mand kan
opretholdes. Fremgangsmåden ved
rekruttering er blevet forenklet. En
ung mand kan i løbet af et par timer
blive lægeundersøgt, indrulleret
og sendt ud til sin uddannelsesenhed.
For at opmuntre rekrutteringen
er såvel fjernsynet som film en taget
i brug. Det understreges i denne forbindelse,
at rekrutteringens succes
for en stor del er afhængig af de
forhold, der bydes de frivillige,
især i boligmæssig henseende. Ca.
2,500 kvarterer for ægtepar er under
bygning og yderligere 4.000 er
planlagt. Man håber endvidere at
kunne opføre 4 gange så mange nye
kaserner i England som i 1960.
Budgettet for 1961— 62 foreslås
fastsat til £ 506.900.200.
 
Sverige
 
ØB har anmodet om bemyndigelse
til at begynde en indledende
undersøgelse af spørgsmålet vedr.
organiseringen af et for forsvaret
fælles stabsofficerskorps. Trods de
forbedrede uddannelsesmuligheder
af højerestående officerer på den
fælles krigshøjskole, eksisterer der
fortsat divergenser mellem værnenes
officerer, som bør elimineres.
E t m iddel hertil er evt. etableringen
af et fælles stabskorps. Tanken
er ikke ny. Forslaget var allerede
fremme i 1943, men det synes nu
at have fået fornyet aktualitet ved
ændringen af forsvarets øverste ledelse
(jfr. M T maj-nr.).
 
Armeen har indført en ny 9 cm
rekylfri kanon med en effektiv
skudafstand på 1.000 m og en vægt
på 250 kg. Pjecen påregnes monteret
på en specialjeep. De hidtidige
øvelsesresultater har vaæret tilfredsstillende.
Det svenske forsvar har i foråret
1961 indkøbt 17 helikoptere til en
pris af 39 m ili. sv. kr. Det drejer sig
om 6 tunge helikoptere af typen
»Boeing Vertol 107« til henholdsvis
marinen og flyvevåbnet samt 11
middcltunge helikoptere af typen
»Augusta Bell 204« til henholdsvis
armeen og flyvevåbnet.
Der er afsluttet forhandlinger
med USA om køl) af jord-til-luft
raketsystemet HAWK. De første
m atcricllcvcrancer v il finde sted i
1962.

Finland

De finske styrker har i april modtaget
den første prøvesending på et
nyt let maskingevær M/60. Våbnet
er af finsk fabrikat. Det vejer 8 kg,
har en kaliber på 7.62 mm og en
skudhastighed på 1.000 skud/min.
Det finske flyvevåben råder nu
over ca. 100 fly, hvis gennemsnitsalder
er forbavsende lav på grund
af en del nyanskaffelser de sidste
par år. I 1962 v il der være i alt 40
jetfly til rådighed. Fra Sovjet er
for nylig indkøbt 4 helikoptere.
 
Veles
 
PDF med originaludgaven hvor denne artikel er fra: PDF icon argang_1961_-_v5.pdf

Litteraturliste

Del: