Fra udlandet - 1961 - #8

NATO-KAMPVOGNEN

Det synes nu sandsynligt, at man
ikke v il komme til en fælles »NATOkampvogn
«, men at der v il blive 3,
ja, måske 4, forskellige kampvogne,
nemlig typer udviklet i USA, England,
Frankrig og Tyskland. Vesttyske
kampvognseksperter er overbeviste
om, at US-kampvognene er
for tunge og for høje, og at de engelske
er for tunge. Franskmændene
er af samme opfattelse.
Forsvarsministeriet i Bonn har
ladet 2 prototyper af 25 tons kampvogne
udvikle, og de bliver nu prøvet.
Konstruktionen er foretaget af
en søn af den kendte automobilingeniør
Porsche. Forud for konstruktionen
er gået studier af den
russiske kampvogn T 10.
Den amerikanske kampvogn M60,
der vejer 51 tons, og den engelske
C H IE F T A IN , der vejer 45 tons, er
efter tysk opfattelse for store og
ikke rørlige nok til at bekæmpe
T 10. M60 er ca. 2,7 m høj, hvilket
er 1,2 m mere end den tyske prototype.
2,7 m v il efter tyskernes skøn
give fjenden mulighed for at opdage
modstanderens kampvogn først
og t il at skyde først. Tyskerne mener,
at der fortsat er en mulighed
for, at Tyskland og Frankrig kan
blive enige om en fælles kampvogn,
men én ting v il tyskerne ikke ændre
på, nemlig deres m ulti-fuel
motor. Hvis franskmændene vil
godtage denne, er tyskerne villige
til at ændre selve vognen i fransk
retning.
 
Den åbenbart strandede chance
for at komme til en fælles »NATO-kampvogn
« viser (som i flere andre
tilfæ lde), at standardiseringen af
våben inden for NATO er en næsten
um ulig opgave.
(Armor, 2/1961).
 
CHIEFTAIN.
 
I længere tid har man i England
arbejdet på at udvikle en ny kampvogn.
I modsætning til italienskfransk-
tyske synspunkter har man
i England lagt hovedvægten på bevæbning
og pansring. Som en foreløbig
afslutning på udviklingen er
man nu nået t il C H IE F T A IN (ordet
betyder »Høvding«), der ikke er
meget lettere end sin forgænger
C E N T U R IO N , idet den vejer 45
tons. C H IE F T A IN er lige så godt
pansret som C E N T U R IO N , men
har en bedre form og er bedre bevæbnet
væbnet, nemlig med en 120 mm
kanon. Motoren er en m ulti-fuel
motor på 700 H K . Når chaufførens
lem lukkes, må chaufføren ligge på
ryggen. Man v il deraf forstå, at man
har gjort meget for at give C H IE F T
A IN en lav silliouet.
(Soldat und Technik, 4/1961).
 
UNDERSØISK KRIGSFØRELSE
 
Bekæmpelse af neddykkede undervandsbåde
er vanskelig, bl. a.
fordi opdagelsen af bådene og dernæst
identificeringen af disse h id til
lia r været utilstræ kkelig udviklet.
En destroyerchef ville under den
anden verdenskrig betragte sig som
heldig, dersom han opnåede SONAR-
kontakt på 2000 m, men sidste
år rygtedes det, at den amerikanske
flåde regnede med, at dens nye
SONAR-apparater under gode omstændigheder
v ille kunne række 15
km eller derover. Nu lia r en admiral
antydet, at nye under prøve
værende apparater kan opdage neddykkede
U-håde på ca. 50 km afstand.
Dermed er de våben, som
man benytter under vandet, faktisk
blevet forældede, idet de ikke er i
stand t il at udnytte de nye lokaliseringsafstande.
E t andet problem i undervandskrigsførelsen
består i at udvikle
Early W arning apparater svarende
t il radarapparateme i den berømte
D EW lin ie i Canada. Som et hjæ lpemiddel
i udviklingsarbejdet på
dette område har man på 75 m
havdybde 50 km fra Bermuda bygget
en kunstig ø af »Texas Tower«
typen.
 
(Ordnance, 1 /1961).
M.
 
USA
 
Raketenheder.
Ifølge dagspressen råder USA
over 59 raketter armeret med brintbomber
rede t il afskydning. Det
drejer sig om 27 A T L A S raketter i
faste anlæg placeret i 3 forskellige
områder og 32 P O LA R IS raketter i
to ubåde. I løbet af kort tid forøges
det samlede raketantal t il 91, når
yderligere to P O LA R IS ubåde in den
længe indgår i aktiv tjeneste
med hver 16 raketter ombord.
Hæren.
 
Der er planer om at udvide Strategic
Army Corps (STRAC) med
endnu en division, hvilket dog kræver
en betydelig forøgelse af den
tjenstgørende styrke. Korpset består
i dag af 82. og 101. Airborne D iv ision
og 4. Infantry Division.
Der forhandles for tiden om oprettelsen
af en »Limited War Command
« bestående af enheder af Tactical
A ir Command (TAC) og
STRAC. Det er hensigten, at flyvevåbnet
skal stille 11 jeteskadriller
til rådighed til transport af og ild støtte
for STRAC enhederne.
I 1963 v il P E N T O M IC divisionen
udgå af organisationsskemaet. I stedet
v il man indføre en divisionsorganisation
med tre Combat Commands
og ti bataljoner. Arten af
sidstnævnte v il variere afhængig af
det geografiske område, hvori divisionen
er placeret. For Europa regnes
der med 6 kampvognsbataljoner
og 4 infanteribataljoner. Hver Combat
Command skal kunne føre to
eller flere bataljoner.
Der er blevet oprettet yderligere
fire H A W K bataljoner, hvorefter
det samlede antal af denne type er
nået op på 13. F ire H A W K batal jo
ner indgår i US Arm y Europe. Hver
bataljon består af 24 raketkastere
— 6 i hvert batteri. Personelstyrken
er ia lt 515 befalingsmænd og menige.
Der er konstrueret en lille mandbåret
radar jamming station, der på
800— 1000 m kan bringe indkommende
artillerigranater med radiobrandrør
til detonation. Stationen
sættes om kort tid i masseproduktion.
 
Søværnet.
 
Den 15 apr søsattes prototypen
på verdens første atomkraftdrevne
destroyer. Størrelsen er fuldt udrustet
7600 tons med en besætning
på 450 mand. P ris ca. 120 m iil.
dollars.
 
Flyvevåbnet.
 
U dvikling af flyet B-70 som et
m ilitæ rt bombefly skal standses. I
stedet skal det benyttes som et forsøgsfly
til operationer i stor højde
og med hastigheder omkring 3
Mach. Der er til dato anvendt ca.
800 m ili. dollars på projektet, og
det forventes, at der yderligere bevilges
500 m ili. dollars til det nye
forsøgsprogram.
Veles.

 

Litteraturliste

Del: