Fortidens slagmarker. Krig og konflikt fra stenalder til vikingetid

Anmeldt af Niels Bo Poulsen

Jeanette Varberg: Fortidens slagmarker. Krig og konflikt fra stenalder til vikingetid, Gyldendal, 2014, 314 sider, rigt illustreret med fotos, kort og tegninger.

 

Foto: gyldendal-update.dk

Arkæolog og medarbejder ved Moesgaard Museum i Århus Jeanette Varberg er en særdeles dygtig forsker og formidler. Kvaliteten af hendes arbejde illustreres af, at hun kort før denne anmeldelse blev færdigskrevet, modtog DRs prestigefyldte Rosenkjærpris, som hædrer fremragende formidling. Skal man dømme efter ”Fortidens slagmarker”, er den hæder fuldt fortjent.

I denne veldisponerede, informative og særdeles velskrevne bog gennemgås den forhistoriske krigs udvikling med geografisk udgangspunkt i Danmark og nærmeste omegn. Bogen er overordnet set struktureret i fire kronologisk ordnede kapitler, som dækker jæger- og bondestenalderen, bronzealderen, jernalderen og vikingetiden. Der veksles mellem på den ene side redegørelse for konkrete fund og deres tolkning / indplacering i en større kontekst og på den anden side synteser, som ikke blot trækker på danske arkæologiske fund, men som også inddrager viden om andre oldtidskulturer og det indblik vi fra antropologien kan få i sammenlignelige ”primitive kulturer” fra en senere tid. Kapitlerne indledes med små dramatiserede fortællinger, som anslår nogle af de temaer eller problemstillinger, som kendetegner perioden. De fungerer godt som indledning og er som den øvrige bog velskrevne.

Ikke overraskende ligger bogens tyngde i jernalderen og vikingetiden. Denne cirka femtenhundrede år lange periode er tildelt næsten totredje dele af bogen, mens de forudgående femtusinde års sten- og jernalder må nøjes med hver cirka 50 sider. Det er der ikke noget odiøst i, da det er i jernalderen, de første større hære opstår. Samtidig begynder den periode, hvor forfatteren kan trække på samtidige skriftlige kilder, som direkte eller indirekte relaterer sig til Danmark, dels fra den antikke verden og dels fra vore dages Tyskland, Frankrig og England. 

Hvis man følger lidt med i dansk arkæologi og samtidig kender til den internationale forskning i den tidlige krigs historie, rummer bogen ikke nødvendigvis de store åbenbaringer. Men de fleste krigshistorie-læsere uden større viden om arkæologi vil nok blive overraskede over, hvor meget krig og konflikt fylder som fænomen i Danmarks forhistorie, og hvor omfattende og organiseret voldsudøvelsen var allerede i bronzealderen, samt hvor stor kontakten til de mere veludviklede civilisationer sydpå var – også når det kom til død og ødelæggelse!  Man finder blandt andet en spændende gennemgang af de mange bælter med pælehuller fra jernalderen, som arkæologerne har udgravet. Dette fænomen har længe været kendt, men først gennem de seneste år er man for alvor begyndt at tolke på det. I dag udlægges disse typisk som bælter af tilspidsede pæle i kegleformer af samme type som de romerske legioner brugte til at beskytte deres lejre med (og som Vietcong siden brugte i Vietnam). Mens der ikke nødvendigvis er tale om et lån fra romerne, vidner de omfattende bælter man finder flere steder i landet om en tidlig form for strategisk tænkning og evne til ressourcemobilisering. Regionale herskere har tydeligvist ønsket at forsvare større landområder, for eksempel ved – gennem opbygningen af sådanne ”minefelter” –  at lede eventuelle fjender i bestemte – og for forsvarerne gunstige –retninger.  Andetsteds i bogen finder man en særdeles interessant ekskurs. Den handler om fundet af kvindelige krigergrave langs Sortehavet. Op mod 20 procent af områdets skytiske krigergrave fra de sidste århundrede før Kristus indeholder ifølge Varberg gravlagte kvinder, hvis bevæbning, beskyttelse og kampskader peger i retning af, at de sagnomspundne amazoner var et reelt indslag i de skytiske hære. Og endnu mere spændene: hun kommer med indikationer på, at fænomenet med kvindelige krigere også har eksisteret i den germanske kulturkreds som Danmark indgik i. Disse eksempler viser som den øvrige bog forfatterens format som forsker. Varberg formår i sine udlægninger af det arkæologiske materiale at holde en særdeles overbevisende balance.  De arkæologiske vidnesbyrd fra Danmark, som jo hyppigt er tvetydige eller fragmenterede suppleres af fund fra andre dele af Europa, skriftlige kilder og inddragelse af antropologi med mere. Varberg stopper ikke opgivende op, hvor de arkæologiske kilder tier, men leverer gennem inddragelse af andet stof og en stor indlevelsesevne overbevisende fortolkninger, som synes langt fra gætværk.

Bogen er desværre ikke helt fri for gentagelser og fyldstof. På side 21 og 38 finder man nærmest ordret det samme udsagn om, at mere end elleve procent af de fundne individer fra slutningen af den danske jægerstenalder er mærket af vold.  Også flere andre pointer i det kapitel, hvori de to udsagn indgår, repeteres kort efter de første gang er nævnt. Siderne 32-39 kredser omkring motiverne til konflikt (mad, territorium, erobring af kvinder, ære og prestige) på en måde, som er præget af nogen tomgang. Det er derimod svært at finde egentlige fejl i bogen, som også fremstår som ganske godt korrekturlæst. Skulle man endeligt pege på en mangel, savnes et indeks.

Fortidens slagmarker er særdeles anbefalelsesværdig og kan læses af alle med interesse for Danmarks tidligste krigshistorie. Der er naturligvis langt fra forhistorien og til nutiden, og anbefalingen betyder ikke, at bogen vil have nogen nytteværdi for Forsvaret udover det almendannede. Men hvis man interesserer sig for krigshistoriens lange linjer og vejen fra smågruppers slagsmål til de første store hære, vil bogen give læseren et stort udbytte.

Del: