FN's rolle i fredens tjeneste

Chefen for FN-afdelingen, oberstløjtnant L. M. K. Skjern  har med følgende indlæg vundet 2. præmie i den af World Veterans Federation ud skrevne essay-konkurrence over emnet »To Strengthen the UN Role for Peace«.

Der står i FN-pagten, at det er De Forenede Nationers vigtigste opgave at opretholde international fred og sikkerhed og med dette formål for øje at tage de påkrævede forholdsregler. Det berettiger klart den antagelse, at De Forenede Nationers hovedvirksomhed må dreje sig om de fredsbevarende aktiviteter. Trusler mod fred og sikkerhed er alle af politisk karakter og må derfor afgøres endeligt ad politiske kanaler. Dette medfører, at fredsbevarende foranstaltninger altid i det mindste må omfatte en politisk komponent. Omstændighederne om de politiske problemer kan nødvendiggøre en militær komponent i en fredsbevarende operation. De Forenede Nationer er hverken mere eller mindre, end hvad medlemslandene gør organisationen til, og følgelig hør alle medlemslande overveje, hvad der kan gøres for at forbedre begge komponenter af de fredsbevarende foranstaltninger.

Politiske foranstaltninger

Hvert enkelt medlemsland kan bruge sin indflydelse i FN-organer og i regionale organisationer for at søge at hindre udformningen af aggressive politiske linier og også gøre sit for at angribe ondets rod ved at overveje foranstaltninger, som kan forhindre, at lokale problemer udvikler sig til konflikter. Dette kan tilstræbes ved den rette udformning af den nationale udenrigspolitik og ved at influere på andre regeringer i regionale sammenslutninger og også i FN-organer. Der kan ikke formuleres nogen entydig fremgangsmåde, men hvert medlemsland må overveje hvert tilfælde med en klart defineret stræben mod at forme en politik, som tjener fredelige formål.

Ved positive forhandlinger mellem alle medlemslande bør der opnås en plan for finansiering af fredsbevarende operationer.

Militære foranstaltninger

Med den nuværende magtkonstellation in mente kan det næppe undgås, at konflikter udvikler sig til trusler mod freden og derved foranlediger, at FN må lade militære komponenter indgå i de fredsbevarende operationer. Den militære komponents opgave er at skabe eller opretholde en tilstand af fred, lov og orden i det konfliktramte område og derved afkøle de ophedede temperamenter så meget, at politikere fra begge sider kan mødes ved forhandlingsbordet og der nå til en endelig politisk løsning. Når behovet foreligger, er den militære komponent imidlertid nødvendig for at nå formålet med en fredsbevarende operation, og hvert enkelt medlemsland bør være forberedt på at give sit bidrag på dette område. Når situationen kræver indsættelse af FN-militære styrker, er der behov for klar planlægning og omhyggelig forberedelse som for alle andre militære operationer. Hidtil har næsten alle FN’s fredsbevarende operationer lidt under manglen på forudgående planlægning med de deraf følgende tab i effektivitet og spild af økonomiske midler. Begge dele kræver foranstaltninger, som under de forhåndenværende omstændigheder kun kan tages af medlemslande enten individuelt eller i samarbejde med andre lande. Sådanne foranstaltninger kan omfatte følgende aktiviteter:

- organisation af beredskabsstyrker, øremærket for FN-operationer. Opstilling af militære enheder bør være koordineret, formelt eller uformelt, af et dertil kvalificeret organ indenfor FN’s sekretariat for at sikre, at de nødvendige antal og typer af enheder altid er til rådighed for lande, som er kvalificerede på enhver måde til at deltage med militære styrker i en potentiel FN-operation.

Enkeltheder om organisation og udrustning omfattende personel, bevæbning, køretøjer, signal- og anden udrustning må være til rådighed for FN’s sekretariat, således at planlægning og forberedelser af forsyninger af enhver art kan være fuld ført før operationens påbegyndelse.

- En formålstjenlig uddannelse af beredskabsstyrker bør gennemføres FN-militære principper er principielt forskellige fra ortodokst militære principper, selvom den grundlæggende militære uddannelse også er fundamental for FN-soldater. Ortodokst militære principper stræber mod at vinde en krig og slå en fjende. I FN-operationer, således som de anses formulige i dag, har FN ingen fjender og vil ikke udkæmpe krige. FN-operationer er mæglingsaktioner, hvor magt kun må anvendes i selvforsvar eller for at opretholde den nødvendige bevægelsesfrihed. Speciel uddannelse er derfor påkrævet. Uddannelsesstandarder for FN-militære enheder hør udgives af et kvalificeret organ indenfor FN’s sekretariat. I mangel heraf bør uddannelsesstandarder etableres af medlemslande på grundlag af personlige erfaringer fra FN-operationer og i samarbejde med andre lande, hvor sådanne erfaringer er til stede. Den særlige uddannelse for FN-formål bør omfatte indoktrinering i principperne for FN-operationer og de FN-militære principper, som tid ligere er opridsede. Derudover bør uddannelsen omfatte kontrol med ophidsede menneskemængder, første hjælp, d rift af vand- og kraftværker, kulturelle, religiøse, klimatiske og andre forholds indflydelse på FN-operationer etc.

Udvalgte officerer bør uddannes til hvervene som FN-observatører, stabsofficerer i FN-stabe og til chefer for FN-militære enheder. Det er anbefalelsesværdigt ved bi- eller multilaterale arrangementer at oprette internationale kurser for at udnytte de erfaringer, som er til rådighed i flere lande, og også for at give uddannelsen en gavnlig international atmosfære.

- De permanente medlemmer af FN’s sikkerhedsråd, som normalt ikke deltager i FN-operationer med militære enheder, bør tilskyndes til at stille logistisk støtte til rådighed såsom transport og forsyninger af alle kategorier.

- Så længe FN’s sekretariat ikke omfatter et kvalificeret militært element, kan medlemslande bidrage til det gode formål ved at udarbejde udkast til blivende bestemmelser (SOPs) om mangfoldige militære emner, såsom signaltjeneste, transport, operationer, stabsprocedure etc. Sådanne udkast til blivende bestemmelser kan da udnyttes af FN til at etablere et komplet sæt af blivende bestemmelser, som kan dække alle de behov, som kan forudses for FN-operationer.

- Tidligere og nuløbende FN-operationer bør studeres med det formål at uddrage erfaringer, gode som dårlige, til gavn for fremtidige operationer. Sådanne studier kan foretages af enkelte lande, af officielle og uofficielle institutioner og også i samarbejde med lignende institutioner i andre lande og med egnede internationale institutioner.

- I internationale kredse bør der øves indflydelse for at få oprettet en militær rådgivende stab som en integrerende del af FN’s sekretariat. Denne stab bør bestå af højt kvalificerede officerer og have til opgave at koordinere medlemslandenes FN-militære foranstaltninger, planlægge og forberede fremtidige FN-operationer og vejlede løbende FN-operationer.

Vigtigst af alt er det måske at oplyse verdens befolkning om de m uligheder, som rummes indenfor De Forenede Nationer, og om de opgaver, som kan løses af FN, for derved at bidrage til skabelsen af et verdenssamfund, hvor alle i kraft af deres inderste overbevisning er faste støtter for det, som De Forenede Nationer står for.

PDF med originaludgaven af Militært Tidsskrift hvor denne artikel er fra: PDF icon fns_rolle_i_fredens_tjeneste1969.pdf

Litteraturliste

Del: