En operativ doktrin for NATO?

En anmeldelse

I de første to artikler i dette nummer af tidsskriftet behandles den diskussion om behovet for en ændring af NATOs strategiske doktrin, som er i gang, og som i den seneste tid er blevet intensiveret såvel i omfang som i styrke. Den bog*), der her skal omtales, er et yderligere indlæg i denne debat, men den griber problemet an fra en lid t anden synsvinkel end den, man oftest møder i debatten, hvor afskrækkelsens troværdighed i væsentlig grad er kædet sammen med atomvåbnenes rolle.

I det sidste afsnit af bogens konklusion hedder det således bl.a.: »Det er afgørende, at en evt. frem tidig krig i Central-Europa bliver afsluttet hurtigt og med konventionelle midler... Hvis NATO er i besiddelse af magten til at afslutte en krig på denne måde, vil krigen yderligere være mindre sandsynlig i det hele taget. Afskrækkelsen vil blive øget, fordi den for første gang vil basere sig på noget mere solidt end den nucleare strategis endeløse, tvetydige dobbelt-tænkning. Afkoblet fra disse usikkerheder vil en solid konventionel afskrækkelse i virkeligheden kunne opleve, at den er i besiddelse af en indre styrke, som kan bryde den diplom atiske fastlåsning og accelerere en virkelig détente-proces« (p. 168).

Bogen er skrevet af Elmar Dinter, oberst i det tyske Forbundsvæm, og Paddy Griffith, senior-lærer i militæ rhistorie på den engelske officersskole, Sandhurst. Deres synspunkter baserer sig derfor, naturligt nok, på indgående analyser af krigshistorien, fra Napoleonstiden til vore dage. Forfatternes synspunkt er, at den vestlige alliance har forsømt det niveau i den militære doktrin, som ligger mellem strategi og taktik; det som nisserne betegner som Operativ kunst. Der har været, skriver de, »en tendens til at tage afstand fra den tyske generalstabs legitime metoder på dette område, og resultatet har været, at vi i Vesten er dybt mistænksommme over for ethvert forsøg på at påtvinge operative forhold en doktrin, og selvom vi i NATO ikke ser nogen mangel på politisk kontrol over det militære instrument, så er der alt for få tegn på såvel organiseret operativ planlægning som på systematisk doktrinær udvikling« (p. 119).

Forfatterne ser det således som deres opgave med denne bog dels at påvise denne mangel, dels at give et bud på, hvad der kan gøres for at afhjælpe manglen. De konstaterer indledningsvis, at »ingen kan forudsige, hvad der vil ske, hvis et atomvåben, ligegyldig af hvad art, skulle blive anvendt imod en alliance, som selv er i besiddelse af atomvåben« (p. 7), og at »ingen første overskridelse af den nucleare tærskel, ligegyldig hvor lille eller ambitiøs, nogensinde kan befri os for risikoen for massiv eskalering til den afsluttende holocaust« (p. 8). »Vi må imidlertid«, siger forfatterne, »leve inden for den nucleare afskrækkelses rammer, men vi må også arbejde for at befri NATO for ethvert tænkeligt behov for at bruge atomvåben som de første« (p. 8).

Herefter gennemgår forfatterne dels den militære situation i Central-Europa, dels vilkårene på den moderne slagmark. Sidstnævnte gør de ved at sætte dem i perspektiv af operative doktriners udvikling fra Napoleon til den seneste Mellemøstkrig. - Alene denne gennemgang er værdifuld læsning for enhver, der interesserer sig for »krigsførelsens kredsløb«. På grundlag af den analyse, de foretager, konstaterer de, at det »under det 20. århundredes betingelser er særdeles vanskeligt for en angriber at opnå afgørende resultater hurtigt« (p. 111). De konstaterer endvidere, at det er gørligt at inddæmme en angribers tyngdeangreb, men at det, for at man skal gøre sig håb om en hurtig afslutning på en krig - at den er ’over by Christmas’ - er nødvendigt at skaffe sig sådanne panter, at en angriber finder det form ålstjenligere at forhandle end fortsætte krigen. Kun gennem offensive operationer kan sådanne panter erhverves. Derfor, siger forfatterne, er »modangreb den vigtigste del af det defensive slag« (p. 114).

Nået så vidt skitserer forfatterne, hvorledes de mener, NATO kan opnå en sådan nødvendig modangrebsevne. De understreger behovet for flere soldater og giver et bud på, hvorledes NATOs konventionelle styrker bør organiseres. De opstiller organisationer for tre typer af enheder: »defensive divisions«, som skal besætte de forreste områder i det frem ­ skudte forsvar, »corps counter-attack brigades« eller »fire brigades«, der i tilslutning til de forreste divisioner skal frarøve angriberen hans momentum og hindre indbrud ud over ca. 50 km. Denne indledende forsvarskamp skal danne forudsætningerne for, at armégruppernes »counter-attack divisions« i snæver koordination med flystyrker skal kunne skaffe NATO de før omtalte panter. Det er en meget stimulerende og tankevækkende bog, der argumenterer for, hvorledes NATO, ved at koncentrere sig om skabelsen af en egentlig konventionel operativ doktrin og organisering af sine konventionelle styrker i overensstemmelse hermed, vil kunne skabe mulighed for at slippe ud af det dilemma, som »first use« af atomvåben er blevet for alliancen, samtidig med at afskrækkelsen troværdiggøres. Undertegnede kan ikke være uenig med den tidligere britiske forsvarschef, feltmarskal Lord Carver, når han i et forord til bogen skriver: »Det er en meget betydningsfuld bog... Enhver NATO-soldat, som tager sin profession alvorlig, bør læse den«.

K. V. Nielsen

 

Bøger

Major J. C. Frandsen har i Militæ rt Tidsskrift, februar 1982 og april 1983 givet en anmeldelse af bogen »Introduction to Battlefield Weapons Systems and Technology« samt fire af de ialt elleve bøger i serien. De to næste bind i serien er udgivet ultimo 1982: A. L. Rodgers, I. B. T . Fowler, T . K. Garland-Collins, J. A. Gould, D. A. James og W. Roper: Brassey’s Battlefield Weapons Systems and Technology, Volume VII, Surveillance and Target Acquisition Systems. 227 sider, rigt ill., Brassey’s Publishers Limited, Oxford, UK , November 1982. Bogen rummer i hovedsagen grundlæggende oplysninger vedrørende systemer, der anvendes i forbindelse med overvågning og stedfæstelse af mål inden for forskellige enhedsniveauers indflydelse og interesseområde samt en generel beskrivelse af Counter Surveillance. I første kapitel er der en kortfattet beskrivelse af de anvendte definitioner samt de faktorer, der indvirker på mulighederne for at gennemføre overvågning samt stedfæstelse af mål.

Kapitel 2 beskriver det menneskelige øjes kapacitet under forskellige lysforhold samt mulighederne for at forøge denne kapacitet ved anvendelse af optiske hjælpemidler. Kapitel 3 beskriver de forskellige typer lysforstærkningsudstyrs principielle virkemåde, udviklingen inden for dette område samt en vurdering af anvendelsesmulighederne. Kapitel 4 indeholder en kort generel beskrivelse af varme-udstrålingen fra legemer, hvorledes dette kan detekteres i passive IR-systemer samt den principielle opbygning af disse systemer.

Kapitel 5 giver en generel beskrivelse af de forskellige laser-systemer, de sikkerhedsmæssige aspekter i fredstid, anvendelsesmulighederne inden for afstandsmåling, »smart bomb«, styresystemer, simulatorudstyr samt den igangværende udvikling inden for andre anvendelsesområder. Kapitel 6 giver en generel beskrivelse af eksisterende radarsystemer samt den mulige fremtidige udvikling. Kapitel 7 indeholder en kortfattet beskrivelse af Counter Surveillance. Det er lykkedes forfatterne til denne bog at redegøre for et meget omfattende emnekompleks på relativt få sider. Bogen er skrevet på et let læseligt engelsk, og de anvendte forkortelser og begreber er nærmere beskrevet bagest i bogen. Beskrivelsen af de enkelte systemer er underbygget med meget relevante illustrationer, og det alfabetiske »Index« gør den meget anvendelig som opslagsbog. Bogen har interesse for alle officerer, der ønsker at ajourføre deres viden.

C. L . Farrar og D. W. Leeming: Brassey’s Battle field Weapons Systems and Technology, Volume X, M ilita ry Ballistics - A Basic Manual. 214 sider, rigt ill., Brassey’s Publishers Limited, Oxford, U K , November 1982.

Bogen behandler de forskellige ballistiske faktorer i forbindelse med de i hærenheder normalt forekommende våbensystemer. E n d videre beskrives de måleinstrumenter og metoder, der anvendes i forbindelse med ballistiske målinger. I første kapitel er der en interessant kortfattet historisk beskrivelse af begrebet ballistik. Kapitel 2 er inddelt i to afsnit. Første afsnit indeholder en generel beskrivelse af indre ballistik (Intemal Ballistics) og andet afsnit det matematiske grundlag.

Kapitel 3 beskriver overgangs ballistik (Intermediate Ballistics) for håndvåben, kampvogne og artilleri. Kapitel 4 er inddelt i to afsnit. Første afsnit indeholder en generel beskrivelse af ydre ballistik (External Ballistics) og andet afsnit det matematiske grundlag. Kapitel 5 er inddelt i to afsnit. Første afsnit er en generel bskrivelse af terminal ballistik (Terminal Ballistics) i forbindelse med pansrede mål. Andet afsnit giver en endog meget kortfattet og god beskrivelse af teorien for denne form for ballistik. Kapitel 6 indeholder en beskrivelse af sårballistik (Wound Ballistics) samt skudsikre veste.

Kapitel 7 beskriver instrumenter og metoder, der anvendes i forbindelse med måling af forskellige faktorer i forbindelse med indre og ydre ballistik. Bogen er ikke skrevet for eksperter på området, men for alle officerer, der ønsker at genopfriske og ajourføre deres viden. Det er lykkedes for de to forfattere at beskrive emnet på et let læseligt engelsk, og der forekommer beundringsværdigt få matematiske formler. Bogens indhold er struktureret således, at den læser, der ikke ønsker at beskæftige sig med den matematiske del af emnet, blot kan springe dette over. Beskrivelsen af de enkelte former for ballistik samt målemetoder er underbygget med mange særdeles gode illustrationer. Bogens alfabetiske »Index« gør den meget anvendelig som opslagsbog.

PDF med original udgave af Militært Tidsskrift, hvor denne artikel er fra: PDF icon 1984_02.pdf

Del: