En dansk fremmedlegionærs oplevelser 1911-1920 - Boganmeldelse

Kai Kiær-Andersen:

»En dansk fremmedlegionærs oplevelser 1911-1920«. Udgivet og kommenteret af Johs. Nielsen og Kjeld Birket-Smith. Odense Universitetsforlag. Paperback, 300 s., kr. 110 + moms.

Kaptajn Kiær-Andersens erindringer fra nævnte periode har foreligget i manuskript i 45 år, men er af flere årsager først blevet udgivet nu - og med kommentarer.
Kaptajnens militære løbebane var dels dansk og dels fransk. Efter fire års tjeneste hjemsendtes han som værnepligtig sekondløjtnant af infanteriet i 1910 og blev i 1911 optaget som officer i Fremmedlegionen.
Erindringsperioden dækker årene frem til afskeden fra den franske hær i 1920.1 disse ca. otte år avancerer Kiær-Andersen fra løjtnant til kaptajn og virker i funktioner som halv- kompagnifører, kompagnichef og næstkommanderende ved bataljon for at afslutte som - færdiguddannet jagerpilot. Tjenesten forrettes på så forskellige krigsskuepladser som Marokko, Frankrig og Balkanhalvøen.
Erindringerne røber en personlighed præget af gammeldags ridderidealer, æresbegreber og national stolthed - og et menneske, der tilsyneladende får inddækket alle behov ved officersgerningen og soldaterlivet ved fronten. Bogen kan stærkt anbefales enhver med en »faible« for militære kuriositeter og memoirelitteratur iøvrigt. Men flere beskrivelser og vurderinger af mindre enheders kamp og infanteristens lod - specielt under 1. Verdenskrig - gør bogen læseværdig for en større militær kreds.
Bogen er forsynet med relevante noter og personindeks. Det anvendte kortmateriale er derimod af for ringe kvalitet, både hvad angår tydehghed og relevans - specielt kortet over Nordafrika - gør visse af bogens afsnit til en ørkenvandring i mere end én forstand.

F.T.

PDF med originaludgave af Militært Tidsskrift, hvor denne artikel er fra: PDF icon militaert_tidskrift_114_aargang_nov-dec.pdf

Del: