Log ind

Ved årsskiftet 1995-1996

#

1995 blev året, hvor forsvaret fik en aftale om forsvarets ordning 1995 -1999. Med indgåelsen af aftalen har forsvarets ledelse fået et solidt grundlag for styring a f forsvaret i en årrække. Forforsvaret som helhed betyder aftalen, at der nu er mulighed for, at forsvaret kan slikke sårene oven på de sidste års mange ændringer og reduktioner og fokusere på de væsentlige, bl.a. uddannelsesmæssige opgaver, der er en forudsætning for en fortsat troværdig deltagelse i de mange internationale opgaver. Med forsvarsaftalen er også Rådgivnings- og Analysegruppen nedlagt. Der har været grund til at kritisere den rolle, som rådgivningsgruppen blev tildelt, men det er værd at erindre sig, at mange af de beslutninger, der er indeholdt i forsvarsaftalen hviler på det solide grundlag, der blev tilvejebragt af Rådgivnings- og Analysegruppen. Forsvarskoncepten fra 1983 blev ultimo december 1995 afløst afen nyskreven forsvarskoncept, der tager udgangspunkt i forsvarets opgaver set i et geografisk perspektiv. På dette grundlag er forsvarets opgaver opdelt i to overordnede, indbyrdes afhængige roller. En regional rolle, der primært er knyttet til forsvaret af Danmark og tilstødende nærområder i rammen af NATO-medlemskab êt, og en global rolle, der er afledt dels af vore allianceforpligtigelser, dels af et aktivt dansk engagement i løsning afen række internationale opgaver. For NATO-alliancen blev 1995 året, hvor første fase i NATO-udvidelsen blev afsluttet i form af studien vedrørende "How and why". Udvidels es studien er et katalog over substantielle spørgsmål, som skal besvares under den efterfølgende "Who and when" proces. Tempoet i processen dæmpes, idet 1996 skal bruges til en dyberegående kontakt mellem interesserede partnere og alliancen, uden at dette ar­bejde har karakter af en egentlig forberedelse a f optagelse. Under udenrigsministermødet i december 1996 vil det videre arbejde med udvidelsen blive fastlagt. NACC og PfP er stadig fast forankrede elementer i det kommende samarbejde mellem NATO og alle partnerlande, og der er ingen tvivl om, at dansk forsvar spiller en betydningsfuld rolle både bilateralt og multilateralt i denne sammenhæng. Alliancens militær strategiske grundlag blev efter en ajourføring godkendt af Militærkomiteen i slutningen af november 1995. Alliancen har dermed fået et dokument, der på baggrund a f bl.a. Topmødet i januar 1994formulerer Militærkomiteens direktiv for implementeringen af Alliancens strategi og dermed definerer alliancens militære roller under de ændrede sikkerhedspolitiske vilkår. CJTF koncepten har vist sig vanskelig at færdiggøre. Hen imod slutningen af 1995 tog det praktiske arbejde med implementeringen af IFORfart, og dette havde en afsmittende virkning på CJTF arbejdet. Det forventes, at arbejdet kan færdiggøres inden udenrigsministermødet i Berlin i maj 1996. Koncepten stiller krav til dansk forßvar om fortsat at udvikle sin evne til aktivt at deltage i alliancens nye opgaver. Under NATO udenrigsministermødet i december 1995 gav den franske udenrigsminister udtryk for, at Frankrig ønskede at tilnærme sig det militære samarbejde i alliancen. Det franske initiativ vil, hvis det følges op af praktiske skridt til deltagelse i alliancens militærstruktur, få stor indflydelse på NATOs fremtid. Den hidtige franske berøringsangst overfor alliancens integrerede struktur har i alvorlig grad præget beslutningsprocessen. Ovenstående har formentlig sit udspring i et mere realistisk syn på WEUs rolle og opgaver samt udviklingen a f den europæiske sikkerheds- og forsvarsidentitet (ESDI). Den franske tilnærmelse til NATO vil kunne få den positive effekt, at ESDI vil blive søgt udviklet indenfor NATO og ikke udenfor. Ved tidsskriftets udsendelse er dansk forsvar fortsat aktivt engageret i det tidligere Jugoslavien. Det er væsentligt, at dansk forsvar løbende indhenter og bearbejder erfaringerne fra dette internationale engagement. Det Krigsvidenskabelige Selskab ser det som en væsentlig opgave at være med til at formidle disse erfaringer til en bredere kreds og vil fortsat vægte dette, ligesom selskabet i øvrigt vil følge de aspekter a f den internationale udvikling, der har betydning for dansk forsvar. Med forsv ar saftalen er der truffet beslutning om oprettelse afen Forsvarskommission. Endnu er der ikke kendskab til hvilke emner, kommissionen skal tage op, men selskabet vil søge at følge dette arbejde. Året 1996 er et jubilæumsår for Det Krigsvidenskabelige Selskab. Selskabet fejrer 125 års jubilæum den 31. oktober 1996. Selskabet vil senere vende tilbage hertil, men allerede nu opfordres medlemmerne til at bemærke sig dette.

O.H.-G. HOFF

Formand