Log ind

Ved årsskiftet 1990-91

#

De store forandringer, der ved sidste årsskifte prægede den udenrigs- og sikkerhedspolitiske situation, er fortsat i 1990, og synes på afgørende punkter irreversible. Med Tysklands genforening og underskrivelsen af CFE-I traktaten kan udviklingen mod et fredeligere Europa nok sættes i stå, men den vil ikke kunne skrues tilbage til tilstanden under den kolde krig. Dermed kan man imidlertid desværre ikke, som Selskabet gjorde ved sidste årsskifte, konkludere, at risikoen for, at konflikter i vor del af verden vil blive afgjort med militære midler, synes mindsket. Ved dette årsskifte synes krigsfaren i Mellemøsten overhængende, og for de, der måtte finde, at Irak og Kuwait ligger ff emt fra vor del af verden, må situationen i Sovjetunionen, og i det mindste specielt mellem Sovjetunionen og de baltiske lande, give anledning til alvorlig eftertanke. Usikkerhed er vel det ord, der bedst betegner den nuværende situation. Det er derfor bestyrelsens hensigt gennem foredragsafteneme fortsat at forsøge at skabe nogen afklaring ved at bidrage til en sober vurdering af udviklingen. Dette vil dels ske ved at lade aktuelle begivenheder belyse, dels ved at give forligspartiernes forsvarspolitiske ordførere mulighed for at redegøre for deres tanker om fremtiden. Under indtryk af de store begivenheder, må de små og nære ting dog ikke glemmes. Det forekommer derfor rimeligt ved denne lejlighed at nævne, at bestyrelsen har indgået et administrativt samarbejde med Søe-LieutenantSelskabet om trykning af de to Selskabers tidsskrifter. Samarbejdet vil medføre en reduktion af de faste udgifter, hvilket på længere sigt vil gøre det muligt bl.a. at styrke foredragsvirksomheden i det jysk-fynske område. En sådan forøgelse af aktiviteten uden for København anses for at være en naturlig følge af oprettelsen af Hærens Operative Kommando samt styrkelsen af Søværnets Operative Kommando og Flyvertaktisk Kommando. Endelig skal det nævnes, at Selskabet med beklagelse har måttet foretage et skift af redaktør for Militært tidsskrift. Major K. J. Møller har efter sin tiltræden som chef for Forsvarsministeriets Z kontor ikke set sig i stand til at fortsætte som redaktør, og afløses derfor ved årsskiftet af major K. Bartels. Bestyrelsen takker på Selskabets vegne majoren for den store indsats i de forgangne måneder. Selskabets medlemmer og deres familier ønskes et godt nytår.

K. G. H. HILLINGSØ

Formand