Log ind

Taktiske Opgaver for Delingsførere m. fl. III

#

III. Løsning paa Opgave Nr. 2.

Den forstærkede Ild fra Trefodsgeværet tyder paa, at der foregaar Bevægelser hos Fj. Øst for Aasum, antagelig en Tilbagegang. Den forøgede Modstand over for Delingen maa derfor, paa Baggrund af dette, ses som et Forsøg paa at skaffe Luft for en Tilbagegang over Broen. Det vil være ønskeligt at trænge Fjenden bort fra Broen og derved hindre ham i at udnytte den defensivt stærke Stilling paa Aaens vestlige Bred, men endnu vigtigere er det at hindre ham i at sprænge Broen efter sig. Delingsføreren beslutter sig til: — straks at sende 4. Gr. og Delingstroppen under næstkommanderende til Broen med Ordre til fra skjult Stilling ved samtidig Ildaabning (Ildoverfald) at nedskyde de fj. Pionerer og derefter under Sikring af Rekylgeværet at fjerne Ledningerne til Sprænglegemerne. — at fortsætte Angrebet mod Byens Midte for derved, om muligt, at tvinge Fj. til at gaa tilbage mod Nord. I den Hensigt lader han 3. Gr. angribe gennem Anlægget til Støtte for 2. Gr.

C. Overfaldet ved Seden. En Styrke bestaaende af 1 Rkg.kp. og 1 Motorcyklistdeling (2 Mk.gr. + 2 Mg.gr.) har tiltvunget sig Overgangen over Odense Aa ved Biskorup. Gangbroen ved Seden er afbrudt af Fj., der er gaaet tilbage dels mod Skibhusene, dels mod Manelund. Paa Bakken V. f. Trb. ses stadig fj. Skytter. Stillingen er som vist paa Skitsen. l/> Rkg.del. + 1 Trf.gr. i Seden med Posteringer ved Aaen. 1 Rkg.del. + 1 Trf.gr. ved Aagaard med Posteringer ved Aaen. IV2 Rkg.del. + J/2 Trf.del. + 1 Mc.del. i Biskorup med 1 Gr. ved Vejen mod S. 1 Trf.gr. ved Trb. 1 Gr. N. f. Jernbanen. Resten i Beredskab i Biskorup.

Næstkommanderende, Løjtnant C., befinder sig i Biskorup, medens Kompagnichefen er kørt til Seden for at inspicere Besættelsen der. Klokken er 16,30. Der er for ca. 1/4 Time siden hørt voldsom Skydning i Retning af Seden.

Skærmbillede 2020-07-20 kl. 14.34.26.png

En saaret Ordonnans kommer løbende langs Aaen og melder : »Styrken i Seden er for 1 Kvarter siden pludseligt blevet angrebet i Ryggen af en fj. Ck.del., der kom fra Bullerup. Kompagnichefen er faldet. En fj. Ptr. har besat Baadelejet. Vi kan ikke mere.« Skydningen i Seden er kendelig aftaget, der falder kun spredte Skud. Næstkommanderende har hos sig Førerne for Mc.del. og Rkg.del.

Opgave 3. Løjtnant C.s Overvejelser og Dispositioner.

E. Bassing