Log ind

Taktisk Opgave VII

#

VII.

Eksempelvis Besvarelse af Spørgsmaal 8.

Det maa være Bataillonen klart, at et fj. Indbrud, der fra Syd trænger ind Vest om Maare, vil være katastrofalt. Da det synes, at Fj. har Tyngden i sit Angreb ved Sammenstødet mellem 2’ og 1’ Kompagni, maa Bataillonen snarest træffe Foranstaltning til at hindre et Gennembrud her. Da Situationen paa Grund af Mørket er saa uoverskuelig, og Bataillonen maa regne med, at Afgørelsen ved et Angreb i Mørke vil falde meget hurtigt, maa Bataillonen give Afkald paa — hvad der muligvis ved Dagslys havde været mest lovende —- at sætte Reserven, 4’ Kompagni, ind til Angreb fra Terrainet om Mejeri mod Maares Sydkant for at ramme den fj. Angrebsgruppe i Flanke og Ryg. Bataillonen maa derfor nøjes med snarest at faa 4’ Kompagni trukket hen bag det truede Sted, rede til hurtig Indgriben. Bataillonen vil ikke paa det forhaandenværende Efterretningsgrundlag sætte Kompagniet ind til direkte Forstærkning af 1’ og 2’ Kompagnis Forsvar, fordi Bataillonen i saa Fald kun vil have ringe Mulighed for, hvis Fj. mod Forventning alligevel skulde lægge Tyngden i sit Angreb andet Steds, f. Eks. mod Herrested eller N. om Herrested, da at kunne faa 4’ Kompagni sat ind herimod. Da Bataillonen maa lægge den største Vægt paa, hvis 4’ Kompagni maa sættes ind, stadig at raade over en Reserve, selv om den kun bliver lille, trækkes Pionerdelingen frem for at kunne være ved Haanden.

Bataillonen befaler:

Til y Kompagni pr. Radio: Klar til Forskydning til Fods, Ordre undervejs. pr. Or don nansoffice r : Bataillonen fastholder sin forreste Linie i snæver Føling med Fj., der synes at have Tyngden i sit Angreb tæt S. om Maare. 4’ Kompagni gaar snarest til Fods frem til Beredskabsstilling N. f. Smedie S.V. f. Maare, ikke sydligere end den sydligste af de 2 Markveje mellem Maare og Skoven V. f. Maare. Forbindelse til 1’ og 4’ Kompagni. Ved Indbrud i 1’ og 2’ Kompagnis Omraade gaar 4’ Kompagni uden nærmere Ordre til Modangreb for at genoprette den oprindelige Forsvarslinie. Pr. Motorordonnans til Pionerdelingen: Delingen gaar snarest frem til Korsvejen 800 m V. f. Herrested som Reserve for Bataillonen. Mundtligt til 3’ Kompagni: Kompagniet skal melde til Bataillonen, hvis Kompagniet indsætter sin Reserve. Bataillonen melder pr. Radio, kryptograferet, til Divisionen: ,,Er i snæver Kampføling i Linien: Herrested—Maare —Mejeri S.V. f. Maare med stærkt fj. Fodfolk, der angriber fra S. og 0. V. f. Vejen Ellested—Gislev intet fjendtligt. Tilslutning haves mod N. til Opklaringsafdelingen, der er i Kamp i Linien: Sydkant Kragelund Skov—Villumstrup.“

TU Opklaringsafdelingen sendes pr. Ordonnansofficer Orientering om Situationen ved Bataillonen og om, at den ved mulig Tilbagegang gaar til Havndrup—Søllinge. Indtil Kl. 22,15 udvikler Situationen sig saaledes (se Skitsen) : 3’ Kompagni har afvist flere Forsøg paa at trænge ind i Herrested. Fjendens Virksomhed er derefter taget betydeligt af. T Kompagni har efterhaanden rømmet den sydøstlige Del af Maare. Fj. er derpaa bragt til Standsning langs Vejen mod Ravnholt. Paa Kompagniets sydlige Fløj og paa 2’ Kompagnis nordlige Fløj er Fj. trængt over Vejen.

Skærmbillede 2020-07-20 kl. 11.24.37.png

4' Kompagni er under Modangreb her. 2’ Kompagni fastholder Mejeri og det sydøstlige Skovhjørne overfor fj. Patrouiller. Opklaringsafdelingen har meldt om stærk fj. Opklaringsvirksomhed over hele Afdelingens Front. Fra Divisionen er lige modtaget Ordre om, at Divisionen har stærke Sikringer langs Vindinge Aa fra N. f. Ferreslev til Sr. Næraa og fra Kl. 01,00 desuden et motoriseret Kompagni af 3’ Regiment om Aarslev. 1’ Cyklistbataillon gaar tilbage til Beredskabsstilling i Terrainet: Lumby—Freltofte—Birkebjerg. Bataillonen skal sikre Divisionen mod fj. Indgriben V. om Aarslev under Divisionens Tilbagegang.

Spørgsmaal 9:

Bataillonens Overvejelser, Beslutning og Befaling.

L.