Log ind

Taktisk Opgave 1939 - E

#

E.

Eksempelvis Løsning af Spørgsmaalet i Opgave D. Obl.n’s Befalinger. For 11’ Batl. gælder det om snarest at faa generobret Punkt 128 og Lundhøj. Denne Opgave tilfalder naturligt de to Kompagnier i Bataillonens forreste Linie, men inden disse Kompagnier kan sættes i Bevægelse, maa der skaffes den fornødne Ildstøtte. Hertil raades over 1’, 3’ og 5’ Kompagni. Obl.u befaler:

— 2’ og 4’ Kompagni skal tage henholdsvis Pkt. 128 og Lundbøj.

— Ildstøtte saaledes:

1’ Komp. med den underlagte Mg.deling aabner snarest Ilden mod Pkt. 128 fra Terrainet om Eghøj Gd. Styrker, der ikke kan ’komme til Skud herfra, forskydes til omkring Hanebjerg og Hanebjerg Gd. Marterstyrken gaar snarest i Stilling bag Bakken N. for Uvelse Bro. Ildaabning mod Pkt. 128, dog skal den ene Deling uden nærmere Ordre straks aabne Ilden mod Lundhøj, saafrem t eget Artilleris Ild herimod ophører. Mg.delingen gaar snarest langs Attemosens Sydøstkant til omkring Hanebjerg. H erfra Ildaabning mod Pkt. 128. 3’ Komp. støtter 4’ Komp. ved Ild mod Lundhøj. Kompagniet kan lade en Deling gaa frem langs Landevejen til paa Højde med Dyrehave Bakke.

— 2’ og 4’ Komp. gaar frem, naar Mortererne aabner Ilden.

Fremrykning foreløbig ikke ud over Pkt. 128—Lundhøj.

— Bataillonens Kommandostation: Uvelse Bro.

Obl.n sender derefter Melding til Regimentet om Situationen ved Bataillonen og anmoder om fortsat Artilleriild mod Lundhøj, om muligt ogsaa mod 128.

Ob.^’s Befalinger. Til Gennemførelse af Ob.4’s Plan maa i den foreliggende Situation kræves:

— Afgørende Angreb med størst mulig K raft over Lystrup med Retning mod Syd.

— Samtidigt fastholdende Angreb i Fjendens Front, saa han hindres i a t vige ud.

— Forøget Sikring af den udvendige, vestlige Flanke. Da alle de hertil sigtende Anordninger skal udføres i snævert Samvirke, og de forskellige Troppeled derfor nøje maa kende hinandens Opgaver, vil det her være mere praktisk at udgive Befalingerne i en samlet Regimentsbefaling end som Enkeltbefalinger, men Forholdene kræver nødvendigvis, at Befalingen gøres saa kort som muligt. Til G. H. R. vil derimod en Særbefaling være det mest hensigtsmæssige. Der udgaar (skrevet i Gennemslag paa Meldingsblok).

4’ REGIMENT. Nr. 131.

Solbjerg, den 3/4 KJ. 11,15.

Regimentsbefaling Nr. x.

1. Fjenden er af 11’ Bataillon kastet tilbage fra Uvelse og Kjeldsholm og af et Komp. af 8’ Batl. fra Femhøje. Han fastholder Linien: Lystrup Gd.—Rørbro Gd.—Hanghøj— Tr. St. N.Ø. for Uggeløse. Vest for Langebjerg h ar han taget P artiet om Kaningaard fra G. H. R. og har fra Mulbjerg og Egebjerg forsøgt at faa Patrouiller frem til Langebjergs Sydkant, men er her afvist af Styrken af G. H. R. S. for Kurreholm og af Styrker af 11’ Batl. og af G. H. R., der er om Langebjergs Sydkant.

2. Egen forreste Linie: Langebjergs Sydkant—Uvelse— Kjeldsholm (11’ Batl.), Femhøj—Lynge Ml. (8’ Batl.),

Skærmbillede 2020-08-10 kl. 10.16.15.png

Tr. St.—Brøndshøj Gd.—Lynge Vestkant—Lynge Kro (21’ Batl.). 17’ Batl. i Beredskab om Uvelse Bro. G. H. R.s Hovedkræ fter S. f. Gjørløse og om Kurreholm. 3. Det er Regimentets Agt ved et afgørende Angreb med Tyngden over Lystrup mod Uggeløse Skov at slaa Fjenden afgørende.

4. 11’ Bataillon gaar snarest frem til Erobring af Lystrup— Lystrup Gd. H erfra Frem trængen mod Fjendens Ryg uden nærmere Ordre. 11’ A. A. forbereder Batl.s Frembrud ved Ild mod Lystrup—-Lystrup Gd. fra Kl. 11,55—12,10 og støtter Angrebet ved Ild mod Punkt 118 og 141 (Hesselbjerg) S.Ø. for Lystrup fra Kl. 12,10— 12,30

5. 17’ Batl. forskyder sig snarest foreløbig til Terrainet om Langebjergs Sydkant. Batl. skal tage Mulbjerg og Egebjerg og sikre Regimentet mod fj. Indgriben fra Lystrup Skov. Batl. skal være rede til Fremrykning bag 11’ Batl.s højre Fløj. Opklaring gennem Lystrup Skov.

Regimentets Rytterdeling ved Langebjergs Sydkant underlægges Batl. Forbindelse med G. H. R. i Terrainet Syd for Kurreholm.

6. 8’ Batl. gaar i Tilslutning til 11’ Batl. frem til Erobring af Linien: Hesselbjerg—Birkholm. Batl. efterlader indtil videre 1 /2 Deling om Lundhøj, Solbjerg, Femhøj, Lynge Ml. og 161 V. for Mellemskov Gd., hvert Sted.

7. 21’ Batl. vedligeholder snæver Føling med Fjenden og gaar, saafrem t Fjenden gaar tilbage, frem til Erobring af Terrainet om Hejrebakke—‘Rosenbusk. Sikring bag sydlig Fløj. Efterladelse indtil videre af ialt 1 /2 Komp. i den nuhavende forreste Linie.

8. IV A. A. virker fra Kl. 11,55—12,30 til Støtte for 11’ Batl. som i Pkt. 4 angivet. Herefter virker Afdelingen efter nærmere Ordre fortrinsvis til Støtte for 11’ og 8’ Batl.

9. Skillelinie: Mellem 11’ og 8’ Batl.: Kjeldsholm—Hesselbjerg til 8’ Batl. Mellem 8’ og 21’ B atl.: Lynge Ml.—Birkholm til 8’ Batl. Ob.4.

Mundtlig Orientering gives samtidig til 11’ A. A. gennem Forbindelsesofficeren. Herefter udgaar til G. H. R. Særinstruktion med Orientering om Situationen ved 4’ Regiment og om det forestaaende Angreb. G. IL R. skal fortsat sikre Regimentets højre Flanke og med alle raadige Kræfter støtte 17’ Batl.s Erobring af Mulbjerg og Egebjerg.

Ved 11’ Batl. er Situationen for Obl.n ved Modtagelsen af Regimentsbefaling Nr. x saaledes:

— 1’ Komp. har om Langebjergs Sydkant 1 Deling, der sammen med 1 Rytter- og 1 Cyklistdeling af G. H. R. og Rytterstyrken af 4’ Regiments Opklaringsdeling er i Kamp med fjendtlige Styrker om Mulbjerg og Egebjerg. Der er Ildforbindelse med Styrker af G. II. R. om Dyreholm, S. f. Kurreholm. K. 1. har taget Kommandoen over de blandede Styrker ved Langebjerg. Resten af Kompagniet er mellem Langebjerg og Uvelse i Kamp med fj. Styrker om Lystrup.

Den Komp. underlagte Mg.deling er ved Langebjerg, men har efter Batl.s Ordre flankerende Opgave foran BatLs F ront.

— 2’ Komp. har enkelte Grupper i Vest- og Sydkant Uvelse, en Deling tæt 0. for Uvelse og 2 Delinger i Reserve. Uvelse By er i Brand og ufremkommelig.

— 4’ Komp. er mellem 2’ Komp og til Kjeldsholm incl. Alle 4 Delinger er sat ind. Der er Forbindelse til 4’/8’ Batl. ved Femhøje.

— 3’ Komp. er under Forskydning fra Pkt. 428 N.Ø. for Uvelse til en Stilling bag 4’ Komp. mellem Langebjerg og Uvelse med Angreb mod Lystrup for Øje.

— 5’ Kp. har 

1 Mgdel., der fra 4. Ivp.s østlige Fløj virker flankerende foran Bataillonens Front. 1 Morterdeling i Lavningen 200 m N.V. for Uvelses Nordkant, støtter 4. Kp. særlig mod Lystrup. 1 Morterdeling 200 m Ø.N.Ø. for Uvelse Kirke, støtter 2. Kp., særlig mod Pkt. 448 S.Ø. for Lystrup og mod Hesselbjerg. Mk.delingen er gruppevis fulgt de forreste Kompagniers 2. Linie og har 4 Mk. ved Langebjerg, 4 ved Uvelses Vestkant, 4 ved Uvelses Østkant og 4 ved Kjeldsholm. Fodfolkskanondelingen har 4 Kanon ved Langebjerg, Resten i Reserve ved Stenby Gd. N.Ø. for Uvelse, her ogsaa K,-„ der stadig har til Opgave at varetage Pansersikring af Bataillonens Front og udvendige Flanke. Mk.erne har lejlighedsvis deltaget i Kampen mod fj. automatiske Vaaben, Fodfolkskanonerne har ikke skudt.

— Luftværnsdelingen er i Stilling om Pkt. 128 N.Ø. for Uvelse.

— Sanitetsdelingen har oprettet Bataillonsforbindingsplads ved Tibæk Gd.

— Amm.delingen er ved Tibæk Hs.

— Bataillonens K. S. T. er ved Pkt. 128. H erfra Blinkforbindelse til Regimentet. Telefonforbindelsen er afbrudt.

— Tab: 1. Kp. ca. 3 %

            2. —    -   10 —

            3. —    -    0 —

            4. —    -   10 —

            5. —    -    2 —

F ra Linien Lystrup Gd.—118 S.Ø. herfor—Hasselbjerg falder spredt automatisk Ild over Bataillonens forreste Dele. Enkelte fjendtlige Grupper er i Terrainet tæt foran denne Linie. Enkelte fjendtlige Morterer skyder fra Terrainet mellem Møllegaard og Hesselbjerg Gd. Fjendtlig Artilleriild falder i Byger over hele Bataillonens Front, dog fortrinsvis over 1. og 2. Kp. Forholdene i Lystrup Skov er uopklarede. Om Egebjerg og Mulbjerg er ca. 5—15 fj. automatiske Vaaben. — 17’ B. er i Hovedsagen i 11’ B.s oprindelige Udgangsstillinger om Uvelse Bro, dog med 1 Kp. skudt frem om Hanebjerg.

Spørgsmaal: Obl.r ,’s Anordninger paa Grundlag af Regimentets Befaling (Nr. 131).

Sitvntion kFor Ob.4 paa Solbjerg udvikler Situationen sig saaledes: Kl. 12,10 paabegynder 11’ Batl. sit Angreb paa Lystrup, støttet af 11’ A. A. Angrebet vinder langsomt fremad. Kl. 12,15 begynder Styrker af 8’ Batl. fra Femhøje og Lynge Ml. at gaa frem imod Vest, beskudt af fjendtlige Grupper om Rørbro Gd. Kl. 12,50, samtidig med at Styrker af 11’ Batl. er ved at trænge ind i Lystrup, angriber ca. 50 fjendtlige Flyvere 11’ BatLs forreste Styrker, og fjendtlige Kampvogne gaar frem fra Terrainet om Lystrup mod Uvelse. Kort Tid efter erkender Ob.4, at 11’ Batl.s Angreb er brudt sammen, men det ser ud, som om det er lykkedes Bataillonen at afvise de fjendtlige Kampvogne og fastholde Linien: Langebjerg—Uvelse—Kjeldsholm. Kl. 13,10 modtages pr. Blink Melding fra 11’ Batl.: „Stort fjendtligt Modangreb fra Lystrup og Lystrup Skov med Kampvogne og Flyvere under Udvikling. Bataillonen holder Linien: Langebjerg—Uvelse—Kjeldsholm. 17’ Batl. i Kamp om Langebjerg. Melding følger.“ Kort efter Melding pr. Radio fra G. H. R .: „Fj. Fodfolk med Kampvogne angriber mod Langebjerg fra Vest. G. H. R. træ ngt tilbage til Gjørløse af fjendtlige Cyklister.

Melding afsendt pr. M/O.“ Kl. 13,40 er Situationen saavidt afklaret, at Ob.4 dels selv ser, dels af Meldinger ved, at — et stort fjendtlige Modangreb støttet af Kampvogne og Flyvere er under Udvikling fra Linien: Kaninbro—Hesselbjerg mod Langebjerg og Uvelse. Tyngden synes dog udpræget fra Lystrup Skov mod Langebjerg. — 11’ Batl. har lidt betydelige Tab, men fastholder Terrainet om Uvelse og Kjeldsholm. — 11’ A. A. virker udelukkende til Støtte for Forsvaret af Langebjerg og Uvelse ved Ild hovedsagelig mod Terrainet om Lystrup og Hesselbjerg. — 17’ Batl. er i Tilslutning til 11’ Batl.s højre Fløj i Kamp langs Langebjerg, 1 Kp. om 108 S. for Kurreholm. Bataillonen har samtidig taget Befalingen over de Styrker af G. H. R., der var om Kurreholm, nemlig en Ryttereskadron, 1 4 Cyklisteskadron og % Skytseskadron. Bataillonen har 11/2 Kp. i Reserve. -—- 8’ Baths forreste Styrker er under fortsat langsom Fremtrængen naaet ca. 400 m Øst for Vejen: Uvelse—-Uggeløse. Batl.s 3. Kp. er under Samling og Ordning og er foreløbig ikke anvendeligt. Batl. har mistet ca. Halvdelen af sine Morterer og Maskingeværer. — Ved 21’ Batl. er Situationen uforandret. — G. H. R.s Styrker S. f. Gjørløse er af fjendtlige Cyklister, 3 å 4 Kp.r, der gik frem over Kaninbro, kastet tilbage til omkring Gjørløse. G. H. R.s Styrker om Kurreholm er underlagt 17’ Batl. G. H. R. forudser at maatte gaa tilbage bag Havelse Aa. — Der ligger fjendtlig Artilleriild over Langebjerg fra Kl. 13,30 og fra Kl. 13,40 fra yderligere 1 Afdeling over 8’ Batl.s forreste Styrker.

E fter en foreløbig Melding til Divisionen, er fra denne m odtaget: „Divisionens Angreb S. for Sølinien vinder langsomt frem. Det er Divisionen magtpaaliggende, at 4’ Regiment, under stadig Varetagelse af sin Sikringsopgave, binder flest muligt fjendtlige Kræfter. Regimentet forstærkes med

— 5’ A. A„

— 1 Haubitsbatteri/6’ A. A.,

— 4 motoriserede Maskinkanoner af Divisionens Afværgekomp., der alle indtræffer i Lillerød Kl. 15,30. Cheferne er paa Vej til Ob.4.“

Spørgsmæal: Ob.4’s Anordninger paa Grundlag af Situation 4.

L. i