Log ind

Stabsuddannelsen af intendanturofficerer fylder 50 år

#

Chefen for Forsvarsakademiet, oberst M. Rosenløv, giver her en kort fremstilling af den stabsuddannelse, der gennem 50 år har været institueret for intendanturofficerer. Til en sammenkomst på 50- årsdagen den 30. januar 1973 havde akademiet indbudt alle tidligere elever, hvoriblandt der er tre 50-års jubilarer. - Ialt har ca. 100 intendanturofficerer og 30 væmsofficerer deltaget i uddannelsen.

Den systematiske videreuddannelse af officerer, der anvendes i den overordnede forvaltning, især inden for økonomi og forsyning, daterer sig i Forsvarsakademiets historie tilbage til 30. januar 1923, hvor det første Kursus i overordnet Forplejningstjeneste blev oprettet. Inden da må der naturligvis også have været forskellige former for uddannelse. Generalintendant G. Brammer skriver således i sin bog »Den danske Hærs Intendanturtjeneste 1848-1918« følgende i forbindelse med omtale af loven af 1897 vedrørende Hærens Forplejningskorps:

» Det er nemlig ikke nok, at f.Eks. en Divisionsintendant fagligt fuldt ud behersker sit Stof og er nøje inde i Administrationens Hemmeligheder, han maa ogsaa indgaaende kende de Hjælpekilder, han kan ty til for at tilfredsstille Afdelingernes berettigede Krav paa vidt forskellige Omraader, og han maa endelig, selv blot ved Hjælp af Antydninger, kunne opfatte en militær Situation, saaledes at han kan give detaillerede Bestemmelser for Forplejningstjenestens Ordning.«

Af lov af 1909 om Hærens Ordning ses det da også, at intendanter kunne gennemgå officersskolens ældste klasses stab s afdeling, men det første selvstændige stabskursus for intendanturofficerer blev som nævnt oprettet i 1923. Af kundgørelsen vedrørende oprettelsen fremgår, at der kunne opta­ges »faste Befalingsmænd af Premierløjtnants- eller højere grad samt Tjenestemænd af Forplejningskorpset, der attraar Udnævnelse til Overintendant«. Undervisningsfagene var: Fransk, Tysk, Krigskunst, Statistik, Samfundslære, Retslære, Administration, Handels- og vekselret samt Varekendskab, og for en del af fagenes vedkommende var der fællesundervisning med det daværende Generalstabskursus. Som et kuriosum kan det nævnes, at en af optagelsesbetingelserne var, at ansøgere om optagelse på kursus ikke måtte søge den førtidspensionering, som var en konsekvens af forsvarsordningen af 1922.

Om Forplejningskorpset blev det en gang sagt, »at det var et forkert døbt barn«, og tilsvarende kan også siges om benævnelsen for det første stabskursus, da korpsets personel jo beskæftigede sig med mangeartede støttefunktioner som f.eks. budgettering og regnskabsvæsen, lønninger og ydelser, munderingsvæsen, indkvarteringsvæsen, forsyning med inventar og forplejningstjeneste. Efter oprettelsen af Forsvarets Intendanturkorps blev benævnelsen da også ændret til Kursus i overordnet Intendanturtjeneste, og der var dermed åbnet for deltagelse af intendanturofficerer tjenstgørende i alle tre værn. Kursus var af 12 måneders varighed, og det første afholdtes i 1955/56. Hovedfagene var:

- Krigskunst, luftkrigslære, søkrigslære.

- Forvaltningslære, herunder statens og forsvarets administration, samt stabstjeneste, organisationsformer, arbejdsledelse, arbejdsforenkling og administrative hjælpemidler.

- Materielforvaltningslære, herunder forsvarets logistik, materielforvaltningens funktioner og bestemmelser.

- Erhvervsret og retslære.

- Nationaløkonomi, statistik og driftsøkonomi.

- Levnedsmiddelhygiejne og -kontrol.

- Engelsk og tysk.

Som følge af den ændrede undervisning på officersskolerne og i erkendelse af behovet for en for værnene og intendanturkorpset fælles videreuddannelse af officerer i lederstillinger i forsvarets overordnede forvaltning foretoges i 1966 en revision af kursus, der herefter kaldes Stabskursus for Intendantur officer er (SIO). Siden 1945 havde kursus kun haft intendanturofficerer som elever, men fra 1966 blev der nu igen mulighed for optagelse af officerer af værnene (herunder tekniske officerer), og disse har i stigende tal frekventeret ud­dannelsen, så de nu* udgør næsten halvdelen af elevantallet. Endvidere har også norske officerer deltaget i uddannelsen. Formålet med kursus er formuleret således:

»At tjene som et fællesvæmskursus for officerer, der pålægges ledende opgaver inden for forsvarets forsyningsmæssige og økonomiske områder. Undervisningen skal meddele eleverne en videregående, teoretisk uddannelse inden for nævnte fagområder, udvikle elevernes evner til selvstændig, konstruktiv indsats samt udbygge deres kendskab til moderne ledelsesprincipper, således at de herigennem opnår den nødvendige baggrund for at kunne løse planlægningsopgaver, der kræver særlig kvalifikation eller for at kunne udføre ledelsesfunktioner inden for den overordnede forvaltning«.

I dag omfatter undervisningen bl.a. fagområderne:

- Stabstjeneste.

- Management, herunder bl.a. organisationsteori, arbejdspsykologi og -sociologi, personaleledelse samt ledelsesværktøjer som operationsanalyse, rationalisering, datamatik, statistik, netværksplanlægning og programbudgettering.

- Forsyningstjeneste, herunder logistiske principper, planlægning og lagerstyringsteori.

- Økonomi, herunder nationaløkonomi, driftsøkonomi og forsvarets økonomiforvaltning.

- Strategi og operationer. Forsvarsorganisation. Totalforsvaret.

Kursus varighed er ca. iy2 måned og hovedvægten af undervisningen ligger på økonomi, især driftsøkonomi, forsyningstjeneste og management. I faget forsyningstjeneste indgår bl.a. et flere-dages logistisk-spil, der ved hjælp af EDB simulerer den militære forsyningstjenestes mange aspekter. For så vidt angår uddannelsen på management-området, toges de første skridt i 1955, og akademiet har både på SIO og øvrige kurser søgt at følge det stærkt stigende behov for en sådan uddannelse op, således at eleverne får kendskab til de nyere teorier og principper for virksomhedsledelse og til anvendelsen af avancerede planlægnings-, styrings- og beslutningsværktøjer. En ikke uvæsentlig del af undervisning og foredrag er fælles med Generalstabskursus, Stabskursus for Søværnet og Stabskursus for Flyvevåbnet, det gælder f.eks. Totalforsvar og en del emner inden for Management og Stabstjeneste. Tendenserne for uddannelsen på Forsvarsakademiet går da også mere og mere i retning af en fælles, integreret stabsuddannelse, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, men ligesom der fremdeles inden for denne vil være behov for værnsspecifikke taktisk/strategiske uddannelser, vil der også være behov for en særlig fællesværns uddannelse i overordnet forvaltning med et indhold, der til stadighed er tilpasset udviklingen.

M. Rosenløv.