Log ind

Snigskytter

#

Gennem chefen for pansertroppernes befalingsmandsskoler, Oberstløjtnant K . A. Krarup, er vi kommet i besiddelse af og har opnået tilladelse til at offentliggøre manuskriptet til et »kåseri«, som den norske hærs kavaleriinspektør, Oberst Kalbj. Spilhaug, har holdt i Vernepliktige Offiserers Forening.

Innledning.

For jeg kommer inn på snikskytingen, v il jeg presisere folgende:

— Det eneste fienden tar hensyn til, eller bryr seg om, er ildkraften fra våre våpen.

— Det norske folk betaler årlig over 1 m illiard kroner til sitt forsvar. Det eneste virkelige utbytte vi har av denne store utbetaling er ildkraft.

— Enhver stab (fra troppsstaben til Forsvarsstaben) har kun en oppgave, nemlig å skaffe maksimum ildkraft mot fienden, på rette sted og til rette tid.

H ar vi gjort det som kan gjores for å omsette våre forsvarsutgifter i maksimum ildkraft? Etter at jeg, ved en tilfeldighet, i 1954 begynte å interessere meg for »Snipervirksomheten« ble jeg klar over at vi i alle fa ll på et felt kan oke ildkraften, nemlig ved en rasjonell og effektiv sniperutdannelse.

Historikk.

En eller annen form for snikskyting har eksistert så lenge menneskene har kjempet med skytevåpen. Det være p il og bue eller ildvåpen. Snikskytingen ble i hby grad praktisert av indianerne i gamle dager og senere i den amerikanske frihetskrig. Snikskytingen ble hoyt utviklet i Boerkrigen, hvor Boerne påforte engelskmennene store tap ved sin sikre skyting, bevegeligliet og gode utnyttelse av lendet — både i angrep og forsvar. V i kjenner alle snikskytingen i skyttergravene i forste verdenskrig.

Tyskerne og japanerne brukte på alle fronter og i alle faser av siste verdenskrig snikskyttere som var spesielt utvalgt, utdannet og utstyrt for jobben. Ofte kunne noen få snikskyttere ba avgjörende innflytelse på stridens utfall. Særlig i jungelkrigen ble snikskytingen utviklet til det fullkomne. Hvis vi spor en pansermann, som deltok i invasjonen i Frankrike eller Italia, hva som plaget ham mest, får vi som regel det svar at de tyske pv-kanoner (88 mm) og snikskytterne var værst. I slutten av krigen tok engelskmennene konsekvensen av dette og reviderte sitt »Sniperprogram« og gikk over til å brake vel utdannede snikskyttere. Snikskyttere i de russiske geril jastyrker påförte tyskerne store tap, både i forsvar og angrep. De spredte skrekk og bidrog meget til å bryte ned den tyske moral. I Koreakrigen brukte Nord-Koreanerne snikskyttere allerede under den förste angrepsfase, og senere både i angrep, tilbaketrekning og forsvar. Det er således ikke rik tig at snikskyting kun passer i forsvar eller stillingskrig. Denne påstand er en levning fra 1. verdenskrig hvor snikskytingen ble höyt utviklet i skyttergravskrigen. Fo r å komme tilbake til Koreakrigen, så ble amerikanerne snart klar over at den eneste måte å bekjempe fiendens snikskyttere på, var selv å skaffe seg de beste snikskyttere. Mangelen på snikskyttere var så prekær at de enkelte avdelingssjefer etablerte egne »Sniper-schools« i eller bak frontlinjen. Mangelen på instruktörer, utstyr og tid bevirket im idlertid at tiltaket ikke kunne b li så effektivt som önskelig.

Definisjon.

En snikskytter skal kunne drepe en fiendtlig nökkelmann på avstander fra 400— 1000 m uten selv å bli sett. Snikskytterens jobb er å velge, bevege seg til, utbedre og innta en stilling, hvorfra han kan oppnå maksimum observasjon av fienden, uten selv å b li oppdaget. Fra denne stilling skal han kunne drepe fiendtlig personell med et eneste skudd. Fiendtlige nökkelmenn er bl. a. snikskyttere, avdelingsledere, observatörer og mannskap ved stöttevåpen. Hvis slike mål unntagelsesvis ikke kan oppnås, skal han drepe enhver fiendtlig soldat for å forstyrre fienden, ödelegge hans moral, hindre ham i å bruke kritisk viktige terrengpunkter (OPer) og hindre fiendens bevegelser.

Krav til en snikskytter.

En snikskytter er en mester på sitt område og må:

a) Være en ekspert i å utnytte lendet. Han må kunne forflytte seg på en slik måte at han ikke oppdages selv av fiendetlige kikkerobservatörer. Han må være en kunstner i å maskere seg så han forsvinner i lendet.

b) Kunne ligge alene, time etter time, og vente på sitt offer. Han må utstå a rtille riild , bombing, ficndtlige avdelinger som passerer forbi, uten å få panikk og uten å skjelve på hånden.

c) Være ekspert i avstandsbedömmelse, vindavdrift og kjenne sitt våpen til bunds, samt fiendens våpen, oppsetninger og gradtegn.

d) Være fu llt utdannet i orientering så han kan ta seg frem til h vilket som helst punkt som utpekes på kartet. Han må kunne tyde flyfotografier.

e) Kunne grave seg ned uten å b li sett.

f) Kunne velge ut det rette liode til å sette en drepende kule i med förste skudd. Han skal med hvert skudd sette en ledende hjerne hos fienden ut av spillet. Han skal tvinge fienden til å stanse, söke dekning eller dö.

g) Ha en utmerket kondisjon og dyktig i meldetjeneste.

h) Være en fremragende skytter, som treffer målet med förste skudd, og må kjenne alle tekniske finesser som brukes på skytebanen.

En snikskytter må kunne drepe med koldt blod. Han er storviltjegeren på slagmarken som dreper med förste skudd. Fra siste krig har vi eksempler på at snikskyttere i lange tider har ventet på sitt offer fra en tretopp, halmstakk, komposthaug, ja endog i dyrekadavre. Resultatet skal være: Fienden hörer et smell som en piskesnert, han ser et rundt h uli i stålhjelmen på en nökkelmanns hode, men hvorfra kulen kom, vet ingen. Det skal være livsfarlig for fienden å vise sig med kikkert, kartmappe, distinksjoner og andre tegn på at man er en nökkelmann.

Snikskytteren er storviltjegercn, eller reinjegeren som skyter bukkene med de störste horn, men lar småbukker og simler passere i fred. En snikskytter b iir ofte forvekslet med skarpskytter. Etter min mening er det stor forskjell på disse benevnelser. En skarpskytter er en god skytter som treffer målet under fredelige forhold på en skytebane — uten at det forlanges andre feltmessige egenskaper. För i tiden kalte en gjeme den som greide fordringene til skyttermerket, en skarpskytter. V i hadde betegnelser skarpskyttermerket (medaljen). En snikskytter er, som för nevnt, en spesialist, som skal treffe sitt mål på lang avstand med förste skudd — uten å b li oppdaget av fienden. For å greie dette må han beherske en rekke feltmessige disipliner till fullkommenhet foruten å være en fremragende skytter.. Så vidt jeg vet, har det vært en del uvilje mot benevnelsen »snikskytter«, uvisst av hvilken grunn. Kanskje betegnelsen »snikskytter« ikke er ridderlig nok. Etter min mening dekker betegnelsen meget bra den jobb som utföres. Moderne krig er nådeslos og har lite å gjöre med riddertidens kamper med blanke sabler i skinnende rustninger med vaiende fjær.

Innvendinger.

Det er særlig brukt 3 argumenter eller innvendinger mot snikskyttere:

a) Snikskyttere kan kun brukes i stillingskrig. Denne teori skriver seg fra förste verdenskrig, hvor skyttergravskrigen utviklet snikskytingen til det fullkomne. Men som vi har omtalt tidligere, viser historien at snikskytingen gjennom tidene har været brukt både i angrep, forsvar og tilbaketrekning.

b) Masseilden gjör snikskytterne överflödige. Under siste verdenskrig gikk det, etter sigende, gjennomsnittlig med femtitusen skudd for hver drept soldat. Masseilden har i virkeligheten liten virkning og er særdeles uøkonomisk. V i v il aldrig makte å produsere masseild over hele vårt vidstrakte land. Snikskytingen er langt med ökonomisk og mer effektiv. Det vil være av avgjörende betydning for oss å ha skyttere som trejfer det de sikter på. Ildkra ft er »kuler som treffer målet«.

c) Våre treningsprogrammer er bygget på siste krigs erfaringer og kan ncppe gjöres bedre: Snikskytterens normale hold er så langt og målet så lite at en vanlig geværmann v il være virkningslös under disse forhold. V i har i dag ikke soldater som er övet og utstyrt for å greie denne jobben. Amerikanske militæ rcksperter sier i dag att det å sammenligne en sniper-ekspert med en vanlig geværmann er det samme som å sammenligne sjefen for W aldorf Astoria med kokken på en liten og dårlig Quickbar.

Amerikanerne selv innrömmer at de ikke har noen virkelige snikskyttere i dag. Jeg påstår at det er det samme i Norge. Det kan umulig være rik tig at vår snikskytterutdannelse er basert på siste krigers erfaringer. Jeg viser i denne forbindelse til hva som er nævnt tidligere i historikken.

Uttak av snikskyttere.

En samvittighetsfull og nöyaktig uttagning av snikskyttere er av avgjörende betydning for et godt resultat. Praktisk talt alle mann i en avdeling kan ved god instruksjon og trening b li brukbare skyttere, men få har de egenskaper som kreves av en snikskytter. E r uttagningen dårlig og tilfeldig, b iir selv en god utdannelse av liten verdi, ja nærmest bortkastet. På grunn av vårt levesett m. v. skulle det være lettere å finne brukbare skyttere i Norge enn i de fleste andre land. V i bar vårt sivile skyttervesen, hvor mange er aktive medlemmer för de avtjener sin verneplikt. V i har våre fjellfolk , jegere, orienteringslöpere, idrettsmenn og skilöpere. Dette er karer som bar mange av de egenskaper og ferdigheter som trenges av en snikskytter. Allerede fra förste dag i rekruttskolen må en söke etter kandidater som er egnet for snikskytterutdannelse. Selve uttaket må ikke skje for tidlig, men etter inngående fysiske og psykiske pröver, og den enkeltes egenskaper må vurderes grundig over tilstrekkclig lang tid. Synet må nöye pröves både natt og dag. De psykiske pröver er like viktige som de fysiske. Soldatens lynne og nerver må granskes nöye.

Av andre nödvendige egenskaper nevnes tålmodighet, initia tiv og energi. Evnen til å kunne opptre alene og ta selvstendige avgjörelser, er meget viktige egenskaper.

Utdannelse.

Som jeg för har nevnt, kreves det ganske andre ting av en snikskytter enn av en vanlig geværmann. En snikskytters mål er normalt så lite og avstanden så stor at en vanlig geværmann v il være virkningslös. V i har i dag ikke soldater som er övet for å greie denne johhen. Det er mange militæ rcksperter i Am erika og Storbritannia som mener at den nåværende ordning med »Snipertjenesten« er svært lite tilfredsstillende, ja nærmest bortkastet. Det pekes særlig på:

a) Snipertjenesten må sentraliseres så utdannelsen h iir ensartet, grundig og dertil av tilstrekkelig lengde. Det må ikke overlatcs til en tilfeldig instruktör å utdanne snipere. Instruktören må være en spesialist på sitt fag.

b) Snipere må ikke være fast organisert i lag og tropp sammen med vanlige geværmenn, men stå direkte under kommando av kompani- og bataljonsjcf.

c) Snipere må utdannes og organiseres allerede i fred ved vel utstyrete sniperskoler som ledes av spesialister.

Det er for sent å organisere snipertjencsten etter krigsutbruddet. Våre treningsprograinmer har 16 timer for utdannelse av skarpskyttere. Amerikanerne bruker 80 timer, men de mener at dette er altfor lite — særlig fordi sniperne går inn i laget og er bundet av lagets utdannelse. Det b iir således umuligt for disse å få den nödvendige »snipcrutdannelse«. I engelske programmer fra 1943, bar denne tjeneste 143 timer. Det hevdes av amerikanske fagfolk at den nåværende sniperutdannelse aldrig tidligere bar skaffet brukbare snipere, og v il heller ikke greie dette i fremtiden. Worge er blant de land som ligger på toppen når det gjelder den sivile skyteferdighet. Det gjeller bare å dra nytte av dette under soldatutdannelsen.

Våre soldater har som regel sans for å utnytte lendet til skjul og dekning. Som för nevnt, må vi la utdannelsen foregå sentralt og på steder, hvor det er god anledning til feltmessig skarpskyting. Ammunisjonsregulativet må være rikelig. Etter först å ha gjennomgått den grunnleggende soldatutdannelse sammen med de övrige rekrutter, får snikskytterne den videregående utdannelse på spesialskoler. Denne utdannelse må minst være av 2 måneder — helst 3 måneders varighet. Snikskytterens liovedoppgave er

— drebe og

— observere,

og utdannelsen må bl. a. omfatte:

a) Utnyttelse av lendet, både under bevegelse og på stedet,

b) Kamuflasje (maskering).

c) Innredning af skytestillinger under forskjellige forhold. Alternative stillinger.

d) Observasjon, målopdagelse.

e) Avstandsbedömmelse.

f) Våpenbehandling. Det legges stor vekt på at det kostbare utstyr behandles med den störste omhu. Bruk av infrarödt utstyr.

g) Videregående skyteutdannelse både natt og dag. Faste, bevegelige og oppdukkende mål, over kjente og ukjente avstander. Det må legges megen vekt på skytning under feltmessige forhold. Slagmarkens larm og forstyrrelser må komme med i bildet.

h) Fysisk trening. Snikskytteren må trenes til å b li hard, tö ff og utholdende.

i) Trening for nerver og vilje. Snikskytteren må oppdras til å kunne opptre alene både natt og dag over lengere tid.

j ) Meldetjeneste, övelse i å beskrive det som ses.

k) Orientering, kartlesning, bruk av kompass og luftfotos.

l) Opplæ ring i å kunne bestemme fiendens våpen ved lijelp av lyd. Undervisning i å kunne tilegne seg kunnskap om fiendens vaner, taktikk, utstyr og organisasjon.

Det er av avgjörende betydning at samtlige övelser drives under alle belysningsforhold. I slutten av utdannelsen holdes det strenge prover, hvor elevene b iir nöye testet i de forskjellige ferdigheter. Det utdeles diplom er og merker som viser at bæreren er snikskytter. Disse merker skal henge höyt, og bör også kunne bæres sivilt. Det må være en ære å ha kvalifisert seg som snikskytter. Dette oppnås ved å sette store krav. Når utdannelsen er ferdig overfores elevene til de stående avdelinger og fortsetter sin utdannelse som snikskyttere. Deretter plasseres snikskytterne i mob avdelingene f. eks. 4— 6 stykker i hvert bataljons- og kompanistab.

Snikskytternes bruk.

I dag er en mann pr lag utstyrt med gevær med kikkertsikte, flammedemper og kinnpute (M ID). A ll erfaring sier at en effektiv snikskytter ikke kan gå fast inn i lag og opptre som vanlig geværmann. En snikskytter kan ikke virke etter sin hensikt når han er bundet av lagets bevegelser, eller ligger i stilling og dekker en del av lagets ild ­ sektor på kort hold. En snikskytter må ikke b li kommandert av en lagförer. Snikskytterne bör stå under direkte kommando av bataljons- og kompanisjef og få sitt oppdrag av denne. Når oppdraget er gitt, löser snikskytterne dette på egen bånd, enkeltvis eller parvis. Snikskytterne er plassert på et så höyt plan for best m ulig å kunne nyttes til sin opgave der hvor det er virkelig behov for den. Det er bataljons- og kompanisjef som kjenner dette behov. En snikskytter må ikke være med på å löse lagets oppgaver. Hans oppgaver er av en ganske annen art. Ta vekk »snipergeværene« fra de soldater som ikke bar fått en grundig og tilstrekkelig snikskytterutdannelse. Disse geværer trenger nemlig spesialbehandling og v il hindre en geværmann i å utföre sitt vanlige gjöremål. Den store lysstyrke i det moderne kikkertsikte gjör presisjonsskyting mulig i dårlig lys. De beste resultater oppnås ofte i grålysningen eller om kvelden.

Månelyse netter egner seg godt for snikskyting. Infraröde stråler kan også brakes. Som vi för har nevnt, kan snikskytteren med stor fordel anvendes under angrep. Han in filtrerer i fiendens avdelinger, plukker ut viktig fiendelig personell og sprer död og redsel om seg. 1 forsvar plukker han ned fiendtlige nökkelmenn på langt hold og bidrar meget til å styrke egne troppers moral. Under tilbaketrekning, v il snikskyttere som etterlades i godt maskerte stillinger kunne påföre fienden store tap ved å likvidere fiendtlige ledere. En snikskytter befatter seg fortrinsvis med »storvilt«. Fiendens »masser« överlåter han til egne »masser«. Den bevegelige snikskytter arbeider hest alene. Han strejfer om i et avgrenset område, overensstemmende med det oppdrag han har fått. Han forfölger sitt bytte og legger det ned uten selv å b li sett. Stasjonære snikskyttere arbeider hest parvis. Den ene observerer mens den andre dreper. De er tildelt en bestemt ildsektor og utstyres med k ik ­ kert, avstandsskisse, rapportskjema m. v. Hvis denne tjeneste drilles rik ­ tig, v il snikskytterne være en av E-offiserens beste kilder.

2 snikskyttere er nödvendige fordi:

— det er vanskelig å observere og skyte samtidig (finne mål og se nedslag),

— observasjon i lengre tid er anstrengende og det er nödvendig med avlösning,

— stasjonær snikskyting krever stor tålmodighet og ventetiden blir ofte lang. Nervepakjenningen kan bli for stor for en mann alene.

Snikskyttere som PV.

En britisk sersjantmajor som tjenestegjorde i en stridsvognseskadron under invasjonen i Frankrike, fortalte meg at hans eskadron mistet 6 vognkommandörer, drept av tyske snikskyttere, under ett angrep. Med andre ord, 1/ 3 av stridsvognene var satt ut av kamp. En stridsvogn med »skalkede luker« kan kun ledes over korte strekninger i lett og oversiktelig terreng. Vognkommandören »tropp- og esk-sjef) må opp for å lede sin vogn eller avdeling. Det er innlysende at kalde, vel maskerte snikskyttere vil kunne bli en alvorlig hindring for fiendtlige panseravdelinger. Hva skal en gjöre med en snikskytter som ligger i våre dalsider og plukker ned fiendtlige nökkelmenn på lang avstand, uten å b li sett. Han kan hverken bekjempes med atomvåpen, a rtille ri eller masseild.

Atomkrigen.

Enkelte v il kanskje innvende at det ikke er på sin plass å tale om snikskyting i vår atomalder. Jeg mener tvert i mot. Snikskyttcren v il ha sin store og viktige oppgave sålenge våre soldater er utstyrt med håndvåpen. Atom krigen tvinger våre avdelinger til å opptre i mindre og mindre enheter med store luker mellom disse. Snikskytterne vil være gode å ty til for å dekke disse luker, foruten alle de andre oppgaver som er særegne for snikskytterne.

Sluttbemerkninger.

Det norske lende er som skapt for snikskyting. Det er lett å finne skjul og lett å skifte stilling i vårt vekslende lende. V i klager over at bevilgningene til forsvaret er for små. V i synes alle vi får for lite til virkelige forsvarstiltak. Når pengene er små, må i alle fa il det vi har nyttes fu llt ut. Innledningsvis var vi vel enige om at det vi i virkeligheten skal få igjen for utgiftene til forsvaret er 

ILDKRAFT.

Har vi da gjort alt som kan gjöres for å omsette pengene i ildkraft. Jeg mener nei. Det er mye nier virkningsfullt å treffe fienden midt i pannebrasken enn å skrive form fullente tjenesteskriv. En höyt utviklet og vel planlagt snikskyttervirksomhet v il öke vår ildk ra ft og dermed vår kampkraft enormt. Det koster det samme å utdanne en soldat, enten han utdannes som alminnelig soldat eller snikskytter. Snikskyttergeværene har vi, så det er i virkeligheten kun å gå i gang. Det må b li et intim t samarbeide med de sivile skytterlag. Disse bör legge opp sin trening og sine konkurranscr mer i retning av snikskyting. Jeg har liit til vesentlig behandlet snikskyting i våre felt (lokalvern)- avdelinger. Snikskyting bör også etter min mening helt ut innföres i Heimevemet, med sin spredte og individue lle tjeneste.

De beste skyttere finner vi ofte lier, og HV-karene er rolige og sindige og har nettopp de egenskaper som kreves av denne tjeneste. Det v il ikke være hyggeligt for en fienden å trenge inn i et HV-område som har 4— 6 velutdannede snikskyttere. Det v il heller ikke være lystelig å angripe en flyplass, fra luften eller bakken, hvis 20— 30 snikskyttere slår ring om denne. Jeg mener at den sjef som innforte en fullstendig snikskyttertjeneste, slik at hele Hæren var gjennomsyret av snikskyting, v il sette spor etter seg i forsvaret som sent eller aldri v il glemmes. Men betingelsen er at denne tjeneste organiseres fu llt ut. Det nytter ikke med halve foranstaltninger.

Kalb. Spilhaug.

Når vi har været glade for at kunne bringe Oberst Spilhaugs causeri i Militæ rt Tidsskrift, er det naturligvis, fordi vi mener, at det — omend ikke i sin helhed så dog i mange af de fremsatte betragtninger — har bud også til det danske forsvar og da særlig til hær og h jemmeværn. Der hentydes flere steder til Norges særligt gode vilkår for uddannelse og anvendelse af snigskytter, men Danmarks muligheder i så henseende er heller ikke ringe (terrainsports- og skytteforeninger, hjemmeværn etc.)

Særlig opmærksomhed må den omtalte anvendelse i panserværnet og på atomkamppladsen vække. Mange af hærens folk har en uklar fornemmelse af, at trods det meget der sker, står vi alligevel på en måde i stampe. Vort panserværnsproblem er ikke løst, og vi må ikke få atomvåben.

I denne forbindelse har ikke alene snigskytterne men også gode skarpskytter interesse. Vort dilemma løses naturligvis ikke alene ved at uddanne snigskytter og skarpskytter, men disse vil dog være en stor hjælp og stive moralen af ved at give os en fornemmelse af dog at gøre noget. Schiveizerne har nylig indført et enhedsgevær og er meget stolte af at være de første, der gør dette. Det synes at ligge inden for vore muligheders grænse at følge efter. Alle infanterister kan ikke gøres til skarpskytter endsige snigskytter. Samtlige landets skydelærere ville forene sig om at hævde det umulige heri. Men det er på den anden side utåleligt, at en mand, der kunne være en god skytte, som måske e r en god skytte, ikke altid udnyttes som sådan. Det burde være sådan, at alle, der har evner for det, får både uddannelse og et våben, hvormed han kan ramme. Så mange som muligt af vore soldater bør gøres til krigere, der tager aktivt del i kampen; som kan pille kampvognskommandører ned og i infiltrerende patruljer sætte atomskytsets betjeningsmandskab ud af spil og gøre meget andet godt. V i må ikke blive apatiske. Kan vi ikke gøre andet, kan vi i hvert fald ruste os til at følge devisen: »DO N’T SIT. — II I T !«

Red.