Log ind

Skærfyldt farvand forude

#

Nils Wang, formand.

Det Krigsvidenskabelige Selskabs fremtid til debat Min forgænger, generalmajor Carsten Svensson nedsatte som en af sine sidste embedsgerninger som formand en arbejdsgruppe med medlemmer fra selskabets bestyrelse, som fik til opgave at se nærmere på de fremtidige handlemuligheder. Arbejdsgruppen har nu afsluttet dette arbejde med en arbejdsgruppe-rapport, som Bestyrelsen ønsker at fremlægge på den kommende Generalforsamling. Det er bestyrelsens vurdering, at en fastholdelse af det nuværende aktivitetsmønster vil betyde, at medlemstallet vil fortsætte nedad i samme takt som hidtil. Det vil i sin yderste konsekvens betyde, at selskabet i løbet af de næste 10 år vil have forbrugt det meste af formuen som følge af, at kontingentindtægterne ikke rækker til selskabets drift. Eller den korte version: Hvis der ikke gøres noget, vil Selskabet dø inden for en overskuelig fremtid! En ung officer med en krævende hverdag på jobbet og store forpligtelser i hjemmet kan have vanskeligt ved at få plads til selskabets foredragsaftener i kalenderen og Militært Tidsskrift alene vil ikke for alle kunne retfærdiggøre udgifterne til et fuldt medlemskab. Det er derfor nødvendigt for et selskab som vores, at kunne nå medlemmerne på andre og nye måder, hvis vi vil gøre os håb om at udgøre en attraktiv mulighed for fagligt fællesskab. Det er nogle af de situationsdannende faktorer, som rapporten forholder sig til og som danner grundlag for de anbefalinger, som den kommer frem til. Det er bestyrelsen hensigt at søge den kommende Generalforsamlings opbakning til at påbegynde implementeringen af rapportens anbefalinger hurtigst muligt. Da der lægges op til ganske omfattende ændringer er det imidlertid også bestyrelsen magtpåliggende, at Generalforsamlingen får mulighed for at studere rapportens indhold på forhånd. Bestyrelsen har derfor besluttet at publicere rapporten uden bilag i dette nummer af Militært Tidsskrift. Da en implementering af rapportens anbefalinger vil medføre behov for en justering af selskabets vedtægter er bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer ligeledes trykt i dette nummer af Militært Tidsskrift. Også disse vil blive lagt op til godkendelse på Generalforsamlingen. Som følge af, at disse meget betydende forhold skal have den fornødne tid til drøftelse, vil Generalforsamlingen blive gennemført uden det traditionelle foredrag. Jeg håber rapporten vil blive læst i den ånd den er udarbejdet, nemlig med Det Krigsvidenskabelige Selskabs fortsatte eksistens for øje. Det er ikke nogen option at fortsætte som hidtil, så tiden er inde til at modernisere det gamle Selskab, så det også i fremtiden kan fremme militær videnskabelighed.