Log ind

Rytteriet i Forsvaret af Gadbjergstillingen - V.

#

V.

ad Spørgsmaal 3.

Patrouilleføreren har formet sin M elding paa den mest praktiske og mest anskuelige Maade, nemlig ved paa Meldingsblanketten med faa Streger at tegne en Skitse over Terrainet Ravning— Bredsted Gd. med Angivelse a f de fremrykkende fjendtlige Kompagnier. Selve Meldingen bliver derfor ganske kort, foruden Afsendelses Klokkeslet (6,50) i den forud præparerede Meldingsblanket, kun: „K l. 6,45 rykkede fjend tlig Fod folk mod Nord mellem Ravning og Bredsten Gd. som vist paa Skitsen.“ Først og fremmest skal Meldingen ind. „Underkorporal, rid ind med M eldingen; suppler den med Oplysning om Fly ­ verens Meldingsnedkastning ved Bønhøj, og om Fodfolket i Smaakjær! x x x! Jeg søger en ny Observationsplads fra Flanken.“

Føreren vil skaffe Oplysning om eventuelt efterfølgende fj. Tropper: Mod Øst kan han ikke komme, derfor nord om St. Lim e og syd paa, bag om det fj. Halvkompagni ved Smaakjær. 1 det lille Eksempel maa Patrouillen siges at have været endog særdeles heldig. Nutidens spredte Fodfolksform ationer og mange automatiske Vaaben gør det yderst vanskeligt at faa Indblik i Fjendens Foretagender. Paa Grund a f Faren fra L u ften gaar Grupper og Led fra Skjul til Skjul, og større Forskydninger sker kun om Natten. Det vil ofte være umuligt fo r Opklaringskommandoerne at bryde det yderste Slør. Men en lille dygtig og dristig fø rt Rytterpatrouille paa gode Heste vil altid have en Chance, ikke mindst i eget Land, og naar den, som her, er sat an i Flanken (jfr. F. R. I. A. Pkt. 211). Det samlede Resultat fra flere Patrouiller vil da tegne Billedet a f Fjendens Forhold.

Men tilbage til Rytterdelingen paa Klausholm . Rytterføreren brænder a f Iver efter snarest at komme ud paa et Oversigtspunkt, hvorfra han med egne Øjne kan overse Forholdene, frem for at afvente Meldinger ved en Telefon. Han begiver sig til Stabskvarteret, der netop fra Fjernopklaringskommandoet Syd fo r Vejle Aa har faaet Melding om, at dette efter Kamp med fj. R ytteri er gaaet tilbage til Partiet vest fo r Frederikshaabs Plantage, hvortil det er ankommet ved Midnat. Avantgardechefen tiltræ der Ryterførerens ' Forslag om straks med sin Styrke at maatte gaa til Gryddals Banker (nordøst fo r Mørup) med den Opgave at sikre mod fj. Styrker, der maatte rykke frem vest fo r Engelsholms Sø, og at søge Fo rbindelse med Fjernopklaringskommandoet (1/2 1’ Esk.) V. f. Frederikshaabs Plantage.

Spørgsmaal 4 Rytterførerens Anordninger og Befalinger i Anledning a f Frem rykningen til Gryddals Banker?

S—H.