Log ind

Reserveofficerernes og de værnepligtige Officerers fysiske Uddannelse

#

I Tilknytning til Kaptajn N. von Holstein-Rathlou’s Artikel i forrige Nummer af »Militært Tidsskrift« skal Opmærksomheden henledes paa, at Tiden nu er inde, hvor der paa Initiativ af de Foreninger, der arbejder blandt Hærens ikke tjenstgørende Officerer, vil blive gjort en Indsats for at »aktivisere« den Reserve af Officerer, som Hæren endnu raader over, men som efterhaanden ved Indkaldelser og Indkommanderingers Bortfald er ved at miste Forbindelsen med hele det militære Virke.

Da det selvsagt næppe er muligt i disse Aar at udbygge den egentlig taktiske Viden, maa Arbejdet derfor især koncentreres om at støtte disse Officerers og Kornetters Bestræbelser for at være »i Form« fysisk saavel som moralsk. Takket være Velvilje fra Akademisk Skytteforening har Københavns-Foreningerne faaet en ideel Ramme for dette Arbejde, idet A. S.s Lejrplads paa Høje Sandbjerg fra Tid til anden vil blive stillet til Disposition til Weekend-Lejre. Man maa ikke karakterisere disse Lejre som Idrætslejre, hvor kun Sportsmænd af Stjerneklassen kan finde sig tilpas. Her dyrkes et feltmæssigt udendørs Liv, som enhver Soldat skal være fortrolig med, og der kræves ingen anden kropslig Indsats end den, enhver Officer skal kunne præstere. Her lærer de Ældre de Unge at kende, og her lever de Unge en kammeratlig sund Tilværelse og kommer i Berøring med dem, der er fortrolige med vor Hærs Traditioner. Det er vort Haab, at dette Arbejde maa finde Tilslutning hos alle Reserveofficerer — Kaptajner og Løjtnanter —, hos værnepligtige Officerer og Kornetter, saaledes at de regelmæssig kan have Lejlighed til at komme i Felten, baade for deres egen »Forms« Skyld og for deres Kammeraters og Hærens.

E. Valentiner-Branth.