Log ind

Redegørelse for behandlingen af de indsendte prisopgaver givet af Det krigsvidenskabelige Selskabs formand på mødet den 2. maj 1966

#

En af de metoder Selskabet anvender for at opfylde sit formål ifølge lovene er at udskrive prisopgaver. Det har været forsømt siden krigen, fordi det fåtallige officerskorps tjenstligt har haft alt muligt andet at gøre end at beskæftige sig med personlige studier. V i forsøgte ganske vist i midten af 50-erne, og der indkom også et par besvarelser, men ingen blev fundet værdige til belønning med Selskabets medalje, der således ikke har været uddelt siden 1940. I november 1964 udskrev Selskabet igen i samarbejde med de øverste kommandomyndigheder i alt 8 prisopgaver. Ganske vist kunne man ikke sige, at officerskorpset havde fået væsentlig mere tid til rådighed, men bestyrelsen fandt, at de militærvidenskabelige studier ikke måtte forfalde. Endvidere var vi i 1964 enige om, at de, der virkelig havde lyst og evner til studier, også nok ville finde tiden hertil. Selskabet har da også haft den store glæde at modtage 6 besvarelser, et resultat som vi i betragtning af officerskorpsets størrelse slet ikke behøver at skamme os over, når vi f. eks sammenligner med Sverige og Storbritannien. A f disse 6 besvarelser er 2 fundet værdige af bestyrelsen til belønning med Selskabets broncemedalje.

- Oberstløjtnant K . E . Gabel-Jørgensen, der har besvaret følgende opgave:

Motiveret forslag til organisation af en dansk brigade i perioden 1970-75, under forudsætning af, at situationen og hærens opgaver og omtrentlige størrelse er uændret fra nu og indtil nævnte periode. Den støtte, der skal kunne ydes fra division (korps, landsdelskommando), behandles i nødvendigt omfang.

Skærmbillede 2020-05-26 kl. 14.41.08.png

Oberstløjtnant Gabcl-Jørgcnsens besvarelse, som Selskabet altså vil belønne med en broncemedalje og med offentliggørelse i et tillægshefte til M ilitært tidsskrift, er et udmærket arbejde. Det er en klar og saglig analyse af alle de faktorer, der bar indflydelse på fremtidens landkrig og det forsvar, der må opbygges til at kunne løse kampopgaverne. Oberstløjtnanten siger, at brigadens kamp er udelelig i rum, hvilket fører til en opdeling af brigaden efter funktioner snarere end i gammeldags våbenarter. Oberstløjtnanten analyserer vort lands egenart og kommer til, at denne udelelige kamp i stor udstrækning må fode på det civile samfunds ressourcer, altså et totalt forsvar. Naturligvis er der også nogle skønhedspletter. Besvarelsen synes lidt for ensidigt at basere sig på jyske forhold, og den lider af nogen mangel på systematik i sin opbygning, men som helhed må det siges, at den er meget grundig og ukonventionel i sin tankegang, hvad der vidner om stor fantasi og rige evner til selvstændig tænkning og arbejde. Det er mig derfor en stor glæde på Selskabets vegne at kunne overrække Dem denne medalje. Til Lykke.

- Kaptajn H. B. Konradsen, der har besvaret følgende opgave: Den af Danmark førte udenrigs- og militærpolitik gennem tiderne fra omkring år 1600 belyst i relation til de skiftende magtgruppers interesser i og om Østersøen og til dansk politisk målsætning.

Kaptajn Konradsens historiske besvarelse, som Selskabet også v il belønne med en broncemedalje, følte bestyrelsen sig ikke helt kompetent til at bedømme, og den blev derfor sendt til en historieekspert, professor Troels FinK, som siger, at kaptajnen har gjort et stort arbejde ud af det, men han føler sig engageret i den forsvarspolitiske diskussion, og denne stærke optagethed af den aktuelle problemstilling er nok forklaringen på en række subjektive domme, der ikke kan stå for en videnskabelig kontrol. Ud fra den aktuelle situation og ud fra en bestemt opfattelse af denne har han gennemlæst en masse litteratur på dette meget store historiske arbejdsfelt. Han har dannet sig et vist skøn, men dette er dog ikke funderet i, at han har gennemtænkt de afgørende faser i vor udenrigspolitiske, m ilitærpolitiske og militærgeografiske situation. Det er im idlertid en flidspræstation, og derfor er det mig en glæde at kunne meddele, at bestyrelsen har tilkendt kaptajnen Selskabets broncemedalje. Desværre kan jeg ikke overrække den i aften, for kaptajnen er forhindret i at være til stede, idet han for tiden er elev på Fort Leavenworth i USA, men medaljen v il blive overrakt på Selskabets første møde i efteråret.

Skærmbillede 2020-05-26 kl. 14.41.58.png

Det krigsvidenskabelige Selskab har tildelt kaptajn C. C. Ahnfeldt-Mollerup en portion på 200,00 kr. af 

Forlagsboghandler, cand. theol. Ove Trydes legat stiftet til minde om etatsråd, boghandler V ilhe lm Tryde for artiklen i M ilitæ rt tidsskrift, juni 1965: Ukonventionel krigsførelse, guerilla og antiguerilla.