Log ind

Problemet den unge Officers Uddannelse

#

Officersuddannelsen blev for de krigsførende Lande et meget stort Problem, idet de i Løbet af kortest mulig Tid skulde have uddannet feltduelige Officerer i et Antal, man ikke tidligere havde set. Selv om vi herhjemme i Øjeblikket ikke staar over for Problemet paa samme Maade, skal vi dog stadig uddanne nye Officerer, hvorved andre og lige saa store Problemer dukker op. Fra Udlandet ved vi, hvorledes Officersskolerne arbejdede med Hensyn til Uddannelse, Udvælgelse af Emner m. m., og vi skal nu til at drage det bedst mulige ud af disse Oplysninger saaledes, at vi ved Hjælp af dette Materiale bliver i Stand til at løse det vanskeligste af alle Problemer, at uddanne en feltduelig Officer, der mere end nogen Sinde skal oplæres til at staa paa egne Ben og kunne handle i enhver Situation, den moderne Krig kan stille ham overfor. Det er ikke Meningen her at gaa nærmere ind paa det System, der hidtil har dannet Grundlaget for vor Officersuddannelse; men at dette paa mange Maader, for at komme paa Højde med Tidens Krav, trænger til en grundig Revision, er sikkert alle enige om. Det er imidlertid ikke nok, at Kornetskolerne og Officersskolen øger Kravene og giver de unge vordende Officerer en tidssvarende Uddannelse, hvis ikke de Officerer, der udtager Eleverne, eller som faar dem ud til Tjeneste direkte fra Officersskolen, gør deres til, at det bedst mulige Resultat opnaas. Sideløbende hermed er det en Selvfølge, at den nyudnævnte Officer selv gør sit til at dygtiggøre sig i sit Fag og ikke blot iader fem være lige. For at kunne belyse nogle af de Problemer, der naturligt opstaar, naar Talen falder paa vore Officerers Uddannelse, skal nedenfor gengives to lige aktuelle amerikanske Artikler fra henholdsvis 1943 og 1917 vedrørende den unge Officers Uddannelse og de Krav, der maa stilles til ham i Dag.

P. J