Log ind

Personeludvælgelse i den britiske Hær - Uddrag af Foredrag i Artilleriofficersforeningen 12/1 1948

#

Historiske Oplysninger.

Det var den franske Psykolog Binet, der i Aarene før den forrige Verdenskrig udførte et banebrydende Arbejde for at skaffe objektivt og nøjagtigt Maal for et Individs Intelligens. Binet havde fra første Færd Øjet aabent for de store Fordele, som Intelligensundersøgelser i det franske Forsvar kunde medføre; det blev imidlertid U. S. A., der for Alvor gik ind for de militære Masseundersogelser.

Under den første Verdenskrig undersøgtes over 1,7 Millioner Mand, hvoraf 41.000 Officerer i Amerika. 8000 Mand hjemsendtes straks som uegnede, medens 10.000 paa Grundlag af Undersøgelserne overførtes til Arbejdstjeneste. Til Trods for at Amerikas Deltagelse i Krigen blev saa forholdsvis kortvarig, opnaaedes dog Erfaringer, der skulde vise sig overordentlig værdifulde for Arbejdet under den næste Krig. Den militærpsykologiske Virksomhed i U. S. A. 1917/18 fik fra første Færd det karakteristiske Træk, som et snævert Samarbejde mellem civile og militære Fagfolk ogsaa siden har været — her som iøvrigt andetsteds.

Medens Militærpsykologien i Amerika i Mellemkrigstiden ikke udvikledes videre — U. S. A. havde jo bortset fra Flaa- den ingen militære Problemer af Betydning — blev den et meget fremtrædende Spørgsmaal i Tyskland, hvor den militærpsykologiske Virksomhed blev en betydende Faktor i Landets Genoprustning i 30erne. Foruden den hidtil benyttede Intelligensundersøgelse af værnepligtige tog man i Tyskland bl. a. Udvælgelsen af Officersaspiranter op. Den tyske Fremgangs- maade var paa det sidstnævnte Omraade stærkt karakterolo- gisk præget, idet Aspirantens individuelle Egenart, saaledes som den kommer til Udtryk i Handling i Almindelighed, i Vurderinger, i Maalsætning og Meninger i høj Grad var i Søgelyset. I Krigens sidste Aar sygnede imidlertid den militærpsykologiske Virksomhed i Tyskland hen, idet Personellet dels ramtes af den totale Mobilisering og dels havde vanskeligt ved at tilrettelægge det videnskabelige Arbejde inden for de krævede ideologiske Rammer.

Da Amerika stod foran Indtrædelse i den anden Verdenskrig, var Tyskland betydelig længere fremme med Hensyn til Psykologiens Udnyttelse militært, men saaledes blev det ikke længe. Selv om man i U. S. A. paa ingen Maade oversaa den psykologiske Krigsførelse — der foldede sig ud saavel overfor Fjenden som i Hjemlandet og i de besatte Lande — blev Udvælgelsesvirksomheden den mest betydningsfulde Del af Arbejdet; iøvrigt viedes Militærpsykologiens tredie Hoved- Omraade : Undervisningens og Træningsmetodernes Effektivisering betydelig Interesse. I Januar 1944 var 1262 Fagpsykologer beskæftigede med militærpsykologisk Arbejde, hvilket var % af alle amerikanske mandlige Psykologer under 40 Aar. Et betydeligt Antal ældre Psykologer arbejdede delvis i Forsvarets Tjeneste, hvortil kom 900 særligt udvalgte militære, der efter Specialuddannelse virkede i den militærpsykologiske Organisation.

I England havde man — uden at der var Tale om nogen egentlig militærpsykologisk Virksomhed — under den første Verdenskrig gjort visse Erfaringer bl. a. den, at 70.000 Krigsdeltagere modtog Erstatning fra Staten for psykisk-nervøse Svagheder erhvervet under Krigen. Straks ved den sidste Krigs Udbrud iværksattes Forsøgsvirksomhed paa forskellige Omraader, og i 1941 oprettedes i War Office et centralt militærpsykologisk Organ: Directorate for Selection of Personnet.

II.

Forberedende Arbejde.

Den første store Opgave, som det tilfaldt Direktorat for Selection of Personnel at løse, var Rekrutternes sessionsmæssige Behandling og deres Fordeling paa Vaabenarter m. v. Det forberedende Arbejde faldt i 5 Hovedpunkter saaledes:

Job Analysis.

Da der findes mange forskellige Slags militære Jobs, følger heraf, at Undersøgelserne maa lægges an efter forskellige Synspunkter. Job-Analyse er det første Skridt hen imod et Personeludvælgelsessystem og kan defineres som: Et videnskabeligt Studie af alle Haandteringer i Hæren med det Formaal at udforske og vurdere den Intelligens, andre Evner og Temperamentsanlæg, der er nødvendige for, at de forskellige Arbejder kan udføres tilfredsstillende.

Konstruktion af egnede Prøver.

Det gjaldt om at komme i Gang hurtigst muligt, hvorfor der kun var ringe Tid til Psykologernes Konstruktion af tests. En Del Prøver laantes direkte fra U. S. A., medens andre stilledes til Raadighed af forskellige Universiteter, der oprindelig havde opstillet Prøverne til andet Formaal. Det senere udførte Follow-up-Arbejde (Efterkontrol) har vist, at Opstillingen af det stadig benyttede Test-battery trods Hastværket i alt væsentligt har været tilfredsstillende.

Træning af Prøvepersonel.

Antallet af raadige Psykologer var ikke stort nok til, at disse Fagfolk kunde lede Prøverne paa de mange Prøvesteder, som der vilde blive Tale om; desuden kunde det være tvivlsomt, om Psykologernes direkte Anvisninger vilde blive vel modtaget i Hæren. I den første Halvdel af 1942 gennemgik derefter et større Antal Officerer en særlig Træning af 1 Maa- neds Varighed; naar disse Officerer efter den korte Uddannelse kunde virke tilfredsstillende, skyldtes det, at Prøverne var tilrettelagt med Henblik paa at kunne gennemføres af Ikke-Psykologer.

De skriftlige Gruppeprøver krævede ikke at blive ledet af Officerer, hvorfor der udtoges et betydeligt Antal Underofficerer, der fik en yderst kort Uddannelse. Disse Sergeant Testers blev omhyggeligt udvalgt blandt Underofficerer med særlig Uddannelse som f. Eks. Lærere.

 

Opstilling af Spørgeskema og Regler for Interview.

Fremgangsmaaden under Interviewet maatte standardiseres saa langt, det var muligt. Der udeksperimenteredes derfor et Spørgeskema, der kunde give ønskelige Oplysninger om Rekrutten og samtidig danne Grundlag for et standardiseret Interview. Spørgeskemaet havde Plads for personlige Oplysninger som: Uddannelse, Beskæftigelse, Fritidsinteresser, formilitær Træning m. v. Desuden fandtes Plads til Indførelse af Resultatet fra Sessionsprøven samt Interviewerens Notater og Forslag om Specialuddannelse og evt. Vaabenart.

Spørgeskemaet følger nu enhver Soldat, saalænge han forretter Tjeneste, og udnyttes ved Omplaceringer paa ethvert Trin af hans militære Løbebane.

Udvikling af tilfredsstillende Administration.

Før 1942 fordelte Ministry of Labour Mandskabet til de enkelte Vaabenarter, men da Problemet i Dag ikke saa meget bestaar i at udpege f. Eks. Artillerister som de forskellige Specialistemner, der er Brug for i Artilleriet, besluttedes det at forlade det forældede System. I Stedet ønskede man, at Sessionsresultatet skulde foreligge som Forslag til den Specialtjeneste, som Rekrutten egnede sig bedst til.

Da man i England lægger den største Vægt paa Korps- aand var man dog stadig indstillet paa i vis Udstrækning at efterkomme Ønsker om Placering ved bestemte Enheder, f. Eks. hvortil Rekrutten havde Tilknytning gennem Slægten.

I Administrationen tog man de nyeste Kontormaskiner, bl. a. de saakaldte »Hulkort-Maskiner« i Anvendelse. —

For at føre den nye Ordning ud i Livet blev det besluttet at lade alle Hærens Rekrutter passere gennem en Slags Modtagelsescentraler, hvorfra de saa designeredes til en passende Specialtjeneste i en af Vaabenarterne.

Det forberedende Arbejde foregik i sidste Halvdel af 1941 og første Halvdel af 1942, hvorefter den nye Ordning traadte i Kraft samme Sommer.