Log ind

Officerernes fysiske Uddannelse

#

De Opgaver, som en Officer i en moderne Krig kan komme ud for, er ofte af en saadan Karakter, at de kun vil kunne løses, hvis den paagældende er i første Klasses fysisk Kondition, og det burde derfor høre til en af Officerernes første Pligter til enhver Tid at være i god legemlig Træning. Det vilde kun være naturligt, om Ordet Officer var forbundet med Begrebet: et rask, sportstrænet og kærnesundt Mandfolk. Dette kan ikke siges at være Tilfældet. I for ringe Grad lægges der Vægt paa Officerernes legemlige Udvikling, og dog er den af en saa afgørende Betydning for hans Kampkraft og Modstandsdygtighed overfor Anstrengelser og Sygdom. — At der ogsaa er en æstetisk Side, som burde vises langt større Hensyn, skal her kun antydes. Den Udvikling, som Gymnastik, Vaabenøvelse og Idræt er i Stand til at give saavel legemligt som moralsk, er ikke tilfulde erkendt. Intet er som Idrætten og Sporten dyrket paa den rette Maade i Stand til at fremelske Karakteregenskaber som Ridderlighed, Viljestyrke og Pligtopfyldelse. Træningen i Hold og Konkurrencer mellem disse indbyrdes er den sikreste Vej til Styrkelse af Kammeratskab og Sammenhold. At Idrætten ikke staar højere blandt danske Officerer, end Tilfældet er, skyldes ikke blot manglende Interesse og naturlig Ladhed, men i lige saa høj Grad de Vanskeligheder, der ofte opstaar paa Grund af manglende Forstaaelse af Idrættens Betydning hos alt for mange højere Chefer. Dansk militært Idrætsforbund har gjort et stort Arbejde for at vinde Befalingsmændene for Idrætten; men det ene aarlige Stævne, der er fælles for alle Foreninger under Forbundet, er langtfra tilstrækkeligt. Alt for mange Steder er Instruktion og Træning utilstrækkelig, og ofte ses der gennem Fingre med, at de Minimumskrav, der stilles for Deltagelse, ikke er opfyldt, saaledes at Stævnet for mange kun bliver en behagelig Udflugt med Frirejse. Der maa aabnes Muligheder for en Ændring af de bestaaende Forhold i Retning af, at den legemlige Træning i fuldt Maal følger Trit med den aandelige Uddannelse, Officererne modtager paa de talrige Kursus og Skoler, de i saa stor Udstrækning befales til at følge.

Indenfor de beredne Vaaben afholdes hvert Aar Stævner, hvori Officererne indtil en vis Alder er pligtige Deltagere, men denne Form for Uddannelse burde yderligere udvides til flere Sportsgrene og til alle Vaaben. Det vilde kun være naturligt, om der indenfor hvert Regiment var tvungen Deltagelse i:

Ridning eller fri Idræt

Skydning (Pistol og Gevær)

Fægtning

Svømning

Løb (Orienteringsøvelser)

Gymnastik.

Disse Idrætsgrene, som stort set udgør den moderne Femkamp, burde tilfulde beherskes af enhver Officer. Hæren har uddannede Instruktører i fri Idræt, Skydning, Fægtning, Svømning og Gymnastik, men alligevel er altfor faa Officerer fortrolige med disse Discipliner. Den fri Idræts Betydning er allerede anerkendt, men for faa Officerer er aktive Udøvere. Skydning med Pistol indskrænker sig for det store Flertals Vedkommende til den aarlige Afgivelse af et Par Serier Skud ved Regiments-Stævnerne, og dog er Pistolen Officerens eneste personlige Vaaben. Skydningens moralske Værd til Styrkelse af Selvtillid og Opøvelse af Ro og Selvbeherskelse er af en saa afgørende Art, at det er svært at forstaa den Ligegyldighed, der saa ofte præger denne Uddannelse. Fægtningen, som burde være en Selvfølgelighed i Officersuddannelsen, dyrkes kun af de færreste. Ingen anden Sportsgren er som Fægtning i Stand til at fremelske Kampglæde, Hurtighed og Nervekontrol, som for enhver Fører er af uvurderlig Betydning. Svømning forlanges af alle Officerer for at kunne bestaa Afgangseksamen fra Officersskolen; men er den forholdsvis lette Prøve bestaaet, saa er Uddannelsen i den Retning ogsaa afsluttet, skønt netop Svømning ved sin alsidige Muskeløvelse i højeste Grad kan forme og skabe en harmonisk Skikkelse. Orienteringsløb, der som Feltsport først blev taget op herhjemme af Reserveofficersforeningen og F. L. K., kan paa naturligste Maade føjes ind i Befalingsmandsuddannelsen. Under Udlægning i Lejr er alle Betingelser tilstede for at lave Feltsportøvelser i videste Udstrækning. Den Prøve paa Udholdenhed og den Øvelse i Brugen af Kort og Kompas, man her kommer ud for, vil være et Gode for enhver Officer. Gymnastik, der kun har en lidet fremtrædende Plads, vil danne det naturlige Grundlag for Opøvelse og Bevarelse af Smidighed og Kondition.

Ledelsen af Uddannelsen kan anordnes regimentsvis eller afdelingsvis under Hensyntagen til Garnisoneringen. Gymnastiksale og Idrætspladser vil der kunne skaffes overalt. Vanskeligere stiller Forholdene sig med Hensyn til Pistolskydebaner, Fægtesale og Badeanstalter; men selv om Udgifterne dertil naturligvis vil belaste Hærens Budget, saa vil de ananvendte Penge sikkert vise sig at være givet vel ud.

Pistolskydebaner — 150 Meter — anlægges paa alle Kaserner, og de skal altid staa til Disposition for Officererne i Træningsøjemed. To Eftermiddage om Ugen er Skydelæreren pligtig til at være paa Skydebanen, og til disse Tider kan afgives Skudserier, som bogføres, idet hver Skytte obligatorisk afgiver een Serie pr. Uge, hvortil Ammunitionen udleveres. Serien er paa ti Skud med tre Prøveskud imod tidelt Ringskive. En nærmere fastsat Procentdel af samtlige obligatorisk afgivne Serier indenfor en Periode sammentælles for hver enkelt Deltager og danner Grundlaget for Regimentets Uddeling af Skydepræmier. Fægtesale indrettes paa alle Kaserner, og Rekvisitter stilles til Raadighed fra Gymnastikskolen eller indkøbes. Fægtemestre (-lærere) skal være til Tjeneste paa Salene to Eftermiddage om Ugen, hvor der gives Lektioner. Hver pligtig Deltager skal modtage mindst een Lektion pr. Uge. For Københavns Garnisons Vedkommende vil det sikkert være mest hensigtsmæssigt, at der træffes Aftale med et af Byens Fægteinstitutter, hvor Undervisningen kan samles. De Garnisoner, der ikke raader over egne Badeanstalter, maa træffe Ordning med kommunale Badeanstalter eller Svømmehaller i Lighed med Gymnastikskolens. Een Instruktionstime om Ugen er obligatorisk og hertil gives fri Adgang, dog skal Svømmelæreren kunne træffes paa Badeanstalten to Gange om Ugen. Maalet for Undervisningen skal bl. a. være at gøre enhver Officer til Livredder.

Feltsport — Orienteringsløb i Forbindelse med Afstandsbedømmelse og Kortlæsning — afholdes hver Lørdag Formiddag, eventuelt afvekslende med fri Idræt og Gymnastik.

En Ordning som denne, tildels gennemført indenfor Tjenestetiden, med obligatorisk Deltagelse af alle »yngre« Officerer vilde — kombineret med Konkurrencer mellem de forskellige Regimenter — i høj Grad hjælpe med til at styrke Fællesfølelse, Korpsaand og Kammeratskab. Hvis der saa efter Regimentsstævnerne aarligt afholdtes Landsidrætsstævne, hvor hvert Regiment var repræsenteret i alle Discipliner med dets bedste Folk, saa vilde der være naaet et stort Skridt fremad til Højnelse af Kampduelighed og Sportsaand. Ledelsen af Officerernes fysiske Træning bør saaledes ikke overlades den enkeltes personlige Skøn, men ledes ind i faste Baner, som ovenfor skitseret, saa at Officeren ikke blot i føringsmæssig Henseende staar som Leder af sine Undergivne, men i mindst lige saa høj Grad i fysisk Henseende staar som det bedste Eksempel for Folk og Mandskab. Under den nuværende Tilstand vil det maaske have store Vanskeligheder helt at gaa ind for det her foreslaaede; men meget kan der gøres allerede nu, og med Henblik paa en eventuel Ændring af de øjeblikkelige Forhold bør ovenstaaende tages op til indgaaende Overvejelse.

N. v. Holstein-Rathlou.