Log ind

Mer Napoleon!

#

Som sagt i „Militært Tidsskrift“ 1984, S. 228, har mange Forf. paastaaet, at Napoleon allerede i 1808 var aandelig og legemlig svækket; hos Baiwville t. E. blev det til sidst den rene Ynk med ham. At Napoleons Modstandere i hans sidste Aar var af en anden Mening, fremgaar bl. a. af følgende: Kort efter Slaget ved Vitoria (21’ Juni 1813) gik der Rygter om, at Napoleon var undervejs til Spanien. Da Sejrherren ved Vitoria, Wellington, hørte det, sagde han til sin Generalauditør: „Kommer Napoleon selv, regner jeg, som jeg altid har gjort, hans Nærvær for det samme som et Tilskud paa 40,000 Mand“ (Sir George harperets „Private Diary“, I, S. 246). — I en Samtale med de allierede Generaler i Paris 1815 gentog Wellington denne Dom om Napoleons Værd, se „Correspondence etc. af J. W. Croker“, ed. by Jennings, 1884, III, S. 276. Værre var det altsaa ikke med Kejseren!

Rolf Kall.