Log ind

Fra Udlandet 1945

#

K om m unistisk Opfattelse a f den militære Hilsepligt. I en Artikel om Disciplinens K rav skriver den russiske K rasnaja Svjesda den 23. Juni 1943 (her gengivet efter Kungl. Krigsvetenskaps-Akad.s Handl, och Tidskrift 4/1945): „F or ikke saa længe siden hændte følgende paa en Gade i en By ved Fronten. Sergent E. og F u rer U. stod i rolig Samtale. Løjtnant P. gik forbi. De hilste ikke. Men Løjtnanten fæstede sig ikke ved det og gik videre. Lige efter ham kom K aptajn J. E j heller over for ham iagttog E. og U. den elementære Høflighed. K aptajnen standsede og befalede dem a t gøre Honnør som foreskrevet og spurgte, hvorfor de ikke havde g jo rt det af sig selv. Svaret blev det stereotype: „Jeg saa Dem ikke". Jeg saa ikke, jeg bemærkede ikke — det er den sædvanlige U dflugt i lignende Tilfælde. Men fo r hvem sta ar det ikke klart, a t saadan barnagtig Snak ingenting undskylder, ingenting forklarer, medens det derimod sænker den m ilitære Værdighed. Forholdet mellem det militære Personale indbyrdes er ordnet a f vore Reglementer, og hvert Punkt i dem skal iagttages lige saa vel som alle andre militære Forordninger. Iagttagelse af Reglerne for m ilitær Høflighed er et af den m ilitære Disciplins Elem enter, som det ikke er tilladt at tilsidesætte. Man m aa ogsaa erindre, at den m ilitære Hilsen netop h ar dyb symbolsk Betydning. Den giver U dtryk for Tilhørigheden til samme tapre og æ rerige Røde Hær. Den udtrykker Agtelse for den militære Grad, for Vaabenbrødrene, for Cheferne. A t vise Ligegyldighed for den militære Høflighed betyder derfor ikke a t give A gt paa sig selv eller agte sin Uniform. Ingen kan undskylde sig med, a t han „ikke saa". N aar man befinder sig ude paa Gaden eller paa en offentlig Plads, m aa man være vaagen og opmærksom. Man m aa forstaa, a t man naarsom helst kan møde en ældre, som er berettiget til Hilsen. Størst Bebrejdelse fortjener i førnævnte Tilfælde Løjtnant P.s Opførsel. Han tilsidesatte ikke blot selv Disciplinens Fordringer om, at m ilitæ rt Personale hilser paa hverandre, men han saa ogsaa igennem Fingrene med sine underordnedes Fejl. En ældre Chefs Udøvelse a f sin Myndighed m aa ikke være afhængig a f hans Skøn eller Stemning. Han skal iagttage sin Pligt. N aar han ligegyldig g aar forbi underordnede, som ikke hilser, saa ser han ikke blot igennem Fingre med deres E fterladenhed, men han frem kalder ogsaa en saadan. Den, der h ar Ret til Hilsen, m aa ligeledes selv strengt iagttage den militære Høfligheds Krav. H an m aa ikke besvare en Hilsen skødesløst og f. Eks. fortsæ tte at ryge eller beholde Haanden i Bukselommen. Den, der h ar Ret til Hilsen, maa være et Eksempel for andre. Hvor Soldaten end opholder sig — ved Fronten, paa Landevejen, under Uddannelse, paa Orlov — saa forbliver han overalt Soldat og er som saadan pligtig a t iagttage den m ilitære Disciplin. Man m aa ikke se gennem Fingre med et eneste Brud paa de Regler, som fastsæ tter det indbyrdes Forhold mellem den Røde Hærs Personel."

Boganskaffelser

ARTILLERIETS BIBLIOTEK.

1/7 1943 til 2/8 1945.

Hugo Yngve: Man ur huse. Stkhlm. 1943. Munk, K aj: 3 Prædikener. Kbhvn. 1940. Roberts, Steplien H .: Das Haus, das H itler baute. Amsterdam 1938. Boesgaard, E inar: Bag Europas Jerntæpper. Kbhvn. 1940. Soldatinstruktion för A rtilleriet. Sthlm. 1943. Ehrensvärd, C. A .: H årt mot hårt. Sthlm. 1943. Midlert. Best. for Pistoluddannelsen i Hæren. Kbhvn. 1943. U dkast til Feltreglem ent I. B. Kamp. Kbhvn. 1943. Ostelius, Hans, Flyg och Krig. Sthlm. 1942. Reutersvärd, P.: Greklands K rig 1940— 41. Sthlm. 1943. Appelqvist, G. H .: Handbok för L uftvårnssoldaten. Stkhlm. 1943. Bomber över England 1940—41. Stkhlm. 1943. Henriques, Rob.: Ingen Vaaben, ingen Rustninger. Kbhvn. 1943. Roe, M arja: Oven over Skyerne. Kbhvn. 1943. Boisen, M .: Ordbog over mil. U dtryk fra Hær, Flaade og Luftvaaben. Kbhvn. 1943. Stegemann, W .: Der neue Weltkrieg. III. Zürich 1943. Finska Frontskildringar från Svir. Stkhlm. 1943. Carstensen, W. og Liitken, O.: Tordenskjold. Kbhvn. 1887. Pontoppidan, A xel: Billeder af Fædrelandets Historie. Kbhvn. 1937. Liitken, A ndré: Opfindelsernes Bog I—V III. Kbhvn. 1877—81. Ribbing, Olof: V åra Vapen. Stkhlm. 1943. Rikla Arméns Taktik. Stkhlm. 1937. Ostelius, H ans: Rymdens Fåglar. II. Stkhlm. 1943. Stolpe, Sven: Sista Skottet: Stkhlm. 1943. Petersen, R .: Sfærisk Trigonometri. Kbhvn. 1943. Petersen, R .: Krumning. Kbhvn. 1943. Heltberg, K .: K ortf. Lærebog i Modersmaalskundskab. Kbhvn. 1942. Heltberg, N .: Svenske Tekster i Udvalg. Kbhvn. 1942. Storch, A .: Den tyske Offensiv gennem Belgien og F rankrig 1940. Kbhvn. 1942. N om p, P. M .: Lærebog i Hærorganisation. II. Kbhvn. 1943. Jessen, P. O. H .: Lærebog i Meddelelsestjeneste. Kbhvn. 1943. Böttcher, K .: Artillerie-Taschenbuch. Berl. 1942. E d felt: Solvjet berättar. Stkhlm. 1943. P fleging: Det tyska Storrum met. Stkhlm. 1943. Svensk M ilitær-Kalender 1944. Stkhlm. 1944. Lange, 0 .: Krigen, som vekket Norge. Oslo 1941. Schmitz, P.: Islam — Morgondagens Storm agt? Malmø 1941. Stechert, K .: I tsarism ens fotspår. Stkhlm. 1940. Olberg, P.: Tragedien Baltikum. Stkhlm. 1941. W irtanen, A .: E tt enat Norden. Stkhlm. 1942. Basseches, N .: Den okånda Arméen. Stkhlm. 1943. Hart, Liddell: The defence of Britain. London 1939. Världsm agterna kring Stilla Havet. Stkhlm. 1942. Jäderlund, Chr.r H itlers Tyskland. Stkhlm. 1937. Szende, S t.: Livsmedien i K rigseuropa. Stkhlm. 1941. Reponen, K .: Vid Summa och Viborgskaviken. Stkhlm. 1940. Lindemann, K .: Den kan vel Frihed bære. Kbhvn. 1943. Bruce Lockhart, R. H .: Kanoner eller Smør. Kbhvn. 1939. Essen, R .: Problemet Rusland. Kbhvn. 1941. Sternberg, F .: Germany and a lightning war. London 1938. Wickman, Johs.: D iktaturernas uppror. Stkhlm. 1941. Pantenburg, V .: Rysslands grepp om Norden. Malmø 1940. Saraja, V.: Det friköpta landet. Stkhlm. 1940. Strute, N .: Vi flygar i dag, Mona. Stkhlm. 1941. Erikson, A .: Propagandans smygväger. Stkhlm. Knickerbocker, H .: Svårt. Tyskland 1932. Stkhlm. 1932. Granevall, N .: Landsförrädere. Stkhlm. 1940. W altari, M .: Nej vi kommer aldrig a tt dö. Stkhlm. 1940. Soldatbrev från Finlands K rig 1939—40. Stkhlm. 1940. Nohara, K .: Japans dubbla ansigte. Stkhlm. 1936. Chessin, S. de: B ag Diplomatiets Kulisser. Kbhvn. 1941. Schwarzschild, L .: En Vårid i trance. Stkhlm. 1944. Miihkali, O.: Som Frontofficer i Suomissalmi. Stkhlm. 1940. Voipio, A .: M arskalken af Finland. Helsingfors 1943. Album med Billeder fra Avedørelejen. I-II. 1914—18. Album med Billeder fra 12. Fæstningskompagni 1896—1905. Album med Billeder: C. Cranil: E rindringer fra min militære Tjenestetid 1877— 1919. Album med Billeder. M ilitære Festprogram m er og Sange 1878—1943. Dansk M ilitært M agasin 1918— 19. Sjfiberg, V .: Skuggan över Norden. Stkhlm. 1942. Katalog I og II over Marinens Bibliotek med Tillæg. Kbhvn. 1933 —42. Rørdam, H .: Fuldblod. Kbhvn. 1944. Hemmer Gudme, Peter de: Nær-Orienten og Stormagtskampen. Kbhvn. 1941. Pontoppidan, A xel: Den kongelige Livgarde. I-II. Kbhvn. 1941—42. Barfod, H alfdan: Vor Flaade i Fortid og Nutid. I-II. Kbhvn. 1941—42. Stevns, A rne: Vor Hær i Krig og Fred. I-II. Kbhvn. 1942—43. Nesna, Hans: Hollands Skæbnetime. Kbhvn. 1941. lljerne, T.: Varmelære. Kbhvn. 1943. AndersenHøyer, [I. S.: Indre Ballistik. Kbhvn. 1944. Andersen-Høyer, U. S.: Ydre Ballistik. Kbhvn. 1944. Wuolijoki, S .: Unge finske Frihedshelte. Kbhvn. 1940. Aubry, Oct.: Den franske Revolution. Kbhvn. 1943. Møller, E rik: N itten A ar fra Freden. Kbhvn. 1938. Møller, E rik: Sidste A ar før Krigen. Kbhvn. 1940. Eskildsen, Claus: Dansk Grænselære. Kbhvn. 1943. Vinding, Povl: Dansk Teknik gennem 100 Aar. Kbhvn. 1941. Bell, E . T.: Matematikens Mænd. Kbhvn. 1944. Motnig liano, E .: Cromwell. Kbhvn. 1944. Fink, T. og H vidtfeldt, J.: Vejledning i Studiet af Sønderjyllands Historie. Kbhvn. 1944. Valmin, N .: Hannibal. Kbhvn. 1944. Wedbcrg, II.: K arl XII på Justitietronen. Stkhlm. 1944. la C our, Vilh.: Mellem Brødre. Kbhvn. 1943. Fabricius, K .: Danmarks Konger. Kbhvn. 1944. Boberg, T. og M aystrøm, E .: Tretusen Man kvar på Fjället. Stkhlm. 1944. de B oum cnne, L. A .: Erindringer om Napoleon. Kbhvn. 1945. Tarie, Eugen: Napoleon. Oslo 1940. Cohen-Portheim, P.: England, den ukendte 0. Kbhvn. 1944. Tliordeman, B .: Invasion på Gotland 1361. Stkhlm. 1944. Fregatten „Jylland" i K rig og Fred. Kbhvn. 1944. Raastoffernes Mobilisering. Kbhvn. 1942. Danmarks Historie i Tekst og Billeder. Kbhvn. V arvara: Menig 5272. Kbhvn. 1944. Shiber, E tta : U nder Jorden i Paris. Kbhvn. 1945. Linnemann, W—A .: N atten før Freden. Kbhvn. 1945. Kessel, Joseph: Maquis. Stkhlm. 1944. R e iff el, R .: Frankrike av idag. Stkhlm. 1945. Enander, Bo: Så hårskade herrefolket. Stkhlm. 1945. Bergman og Lindskog: Luftinvasion. Stkhlm. 1942. Dahlstrøm, P.: Fly. Kbhvn. 1943. H artz, A .: Og saaledes m aatte det gaa. Kbhvn. 1945. Bast, J .: Mænd, der skabte Freden. Kbhvn. 1945. Rauschning, H .: Samtal med H itler. Stkhlm. 1945. Rauschning, H .: V ilddjuret oeh den stora freden. Stkhlm. 1941. Rauschning, H .: Försök med H itler-B rytning med H itler. Stkhlm. 1942. Rauschning, H .: Månnen kring H itler tala. Stkhlm. 1943. Bem adotte, Folke: Sidte Akt. Kbhvn. 1945. Der brænder en Ild. Kbhvn. 1945. Lawson, T. W .: 30 Sekunder over Tokio. Kbhvn. 1945. Meyer, T. L.: Flugten over Øresund. Kbhvn. 1945. Ringsted, H. V.: Omkring Tysklands Fald. Kbhvn. 1945. Værnem ager og Spion. En dansk Ingeniørs Oplevelse. Kbhvn. 1945. Misslyckad Revolt. Hemlig R apport från Berlin. Stkhlm. 1944. Kohier, Pceuline: J a g v ar H itlers K am m arjungfru. Stkhlm. 1945. Granberg, H .: Final i Berlin. Stkhlm. 1945. W erth, A lex: Ryssland i Krig. Stkhlm. 1942. Bomberkommandoen. Kbhvn. 1945. Kjølsen, F. H .: Optakten til den 9. April. Kbhvn. 1945. Norvp, P. M .: Hæren, der ikke m aatte kæmpe. Kbhvn. 1945. Nycop, Carl-Adam: Kriget. Bokfilm 1939—1945. Stkhlm. 1944. Slaget om Storbritannien. August—Oktober 1940. Kbhvn. 1945. Mc. Milian, R .: F ra D-Dag til Danmark. Kbhvn. 1945. Mc. Milian, R .: Montgomery og hans Mænd. Kbhvn. 1945. Larsen, E rik: Krigens Dagbog. Kbhvn. 1945. Stalin, J .: V år teori och praktik. Stkhlm. 1943. Chamberlin, W. H .: Den rysska gåtan. Stkhlm. 1945. Michel, Peter: Den tyska Hemmafronten. Stkhlm. 1944. Martinsen, H. R .: Kampen for Danmark. Kbhvn. 1945. Partridge, E .: A Dictionary of Abbreviations. London 1943. Wawell, A rch.: Fåltherrekonst. Stkhlm. 1941. Forsvarsbogen. Kbhvn. 1941. F ra Undertrykkelse til Befrielse. Billedhefte. Kbhvn. 1945. Kjølsen, F. H .: Da Danmarks Flaade blev sænket. Kbhvn. 1945.