Log ind

Fra udlandet 1943 - 9

#

FRA ANDRE TIDSSKRIFTER

Tidsskrift for Ingenijirofficerer Nr. 3: „Radiotjeneste" af Kapt. A. V. Hensch. Ny militä r T id s k r ift Nr. 11— 12: „Civilforsvaret och det passiva motståndet". „Verklighet eller drömspel i det operativa och taktiska handlandet" af Oberst G. Björek. „A rtilleriets stridsställningar och befästningsarbeten" af M ajor L. Landeri. „N ågra synpunkter på fast eld med kulspruta" af G. Jangberg. „N ågra reflexioner angående granatkastarskjutning" af P. O. Bolding. „U rals rustningsreserver" af Red. P. 01- berg. Nr. 13— 14: „E fter fördelningsövningam a" af Genljt. I. Holmquist. „M askering av anläggningar (fabriker, kaserner m. m .)" af Kapt. B. W ijkm ark. „Civil insats vid uppehållande forsvar" a f Løjtn. S. Platzer. A r tiU e r i- T id s k r ift Nr. 3: „Samling av flera divisioners eld" af T. Berggren. „Verksamheten vid luftvärnet" af N. Ahlgren. S v e n s k I n te n d e n tu r T i d s k r i f t Nr. 7: „Den taktiska rörlighetens inverkan på förplägnadstjänsten" af Sch. „Utbildning i koktjänst vid tyska arm én" af E. Wikland. W e h r te c h n is c h e M o n a ts h e fte Nr. 6: „Schwere Infanteriew affen und A rtillerie der U. S. A." af Oblt. W alter. „Chemische Detonationen, ihr Wesen und Sondererscheinungen" af Ob. Wentzel-Voekrodt. D ie W e h r m a c h t Nr. 14: „Das Duell im Atlantic". Nr. 15: „Licht und Schall verraten den Feind" a f F. Uecker. „Torpedos von Land geschossen" af Hähle.

Anmeldelse.

Turistkort. Geodætisk Institut har fortsat sin Udsendelse af Turistkort med Kort i 1:100000 over NV.- og SV.-Sjælland. Paa Kortene er Hovedveje og Landeveje fremhævet med Farve, Hoteller, Kroer o. 1., understreget med rødt ligesom ogsaa, meget praktisk, Sygehuse og Apoteker. Kortene er falsede i Lommeformat med smukke, farvetrykte Omslag, paa hvis indvendige Sider Grundplan af de Købstæder, som findes paa Kortet.

Boganskaffelser.

ARTILLERIETS BIBLIOTEK

M a j — Juni 1 9 4 3. K n o h lo ch , H .: D ie B a llistik in d er L u ftw a ffe . — O st e llu s, H a n s : R ym dens F å g la r . — J ä r v iv e n , E .: V id å r ssk ifte t. — S u r r im o , T . : K rig sfå n g e i S o v jet. — H e isk u n e n , J .: Som F ä ltp r ä s t vid K ollaa. — S c h ü ttei, L .: F a ilsk a r m stru p p er och L u ftin fa n te r i — A r e n d r u p , A . V .: D en d an ske H æ rs O fficerssid ev a a b en . — P rio r, W . W .: G eneral K ü h n eis D ann ev irk eo p ga v er. — H u sé n , T .: P sy k o lo g isk K rig sfø r in g . — O b e r k o m ­ m a n d o : D ie W eh rm a ch t 1942. — K . M . : F o relø b ig t P ro g ra m fo r F ly v e r ­ tro p p ern es K o rp o ra lselev er. — G u ie rre , M a u r ic e : H elv ed et ved D u nk erq ue. — S a in t E x u p é r y , A . d e : K r ig sfly v e r . — K r e tz , Å k e : F ro n tv a rd a g . — S ø n d erjylla n d s H isto rie : N a v n e- o g S a g sr e g iste r . — D a n s k L u ftv æ r n s ­ fo r e n in g : L æ rebog i L u ftb e sk y tte lse. — H ild e b r a n d , C .: S la g fä lt och B om bm ål. — M ü s e ie r , W .: R idelæ re. — G r o s s -T ie r m e y e r : K r a ftfa h r se h u lbuch. — A r tille r istisc h -ta k tisc h e A u fg ab en sa m m lu n g .