Log ind

FOREDRAGSAFTEN OG GENERALFORSAMLING 1992

#

Det sidste foredrag i sæsonen 1991/92 afholdes mandag den 4. maj 1992, hvor generalløjtnant BÆ. Amled vil være aftenens gæsteforelæser. Programmet for mødeaftenen omfatter:

- Foredrag

- Ordinær generalforsamling.

Dagsordenen for generalforsamlingen er ifølge lovene:

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Revideret regnskab forelægges.

4. Fastsættelse af medlemskontingent.

5. Behandling af eventuelle forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

MØDEAFTENEN ER MED TILLADELSE FRA CHEFEN FOR HÆRENS OFFICERSSKOLE HENLAGT TIL RIDDERSALEN PÅ FREDERIKS­ BERG SLOT. DELTAGERNE BEDES VÆRE PÅ PLADS KL. 20.00.

Efter generalforsamlingen vil der være anrettet et mindre traktement i officerskolens cafeteria.

OBS! af hensyn til arrangementets tilrettelæggelse er det nødvendigt, at tilmelding foretages til såvel foredraget som det efterfølgende traktement. Tilmelding bedes foretaget telefonisk til 39 27 22 33 lokal 5237 senest tirsdag den 28. april 1992 kl. 12.00. Prisen for deltagelse i traktementet er 50,00 kr. Selskabet betaler resten.

Valg af bestyrelsesmedlemmer m.v.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Oberstløjtnant O. Jørgensen

Følgende har af tjenstlige årsager bedt sig fritaget:

Major J. Bech

Bestyrelsen har til hensigt at foreslå følgende nyvalgt:

Oberstløjtnant C.L.L. de Scheel

Major F. Stentsøe

Såfremt dette vedtages af generalforsamlingen vil bestyrelsen have følgende sammensætning:

Generalmajor K.G.H. Hillingsø

Kommandør K.H. Winther

Oberstløjtnant C.L.L. de Scheel

Oberstløjtnant P.O. Gjelten

Orlogskaptajn L. Wille-Jørgensen

Orlogskaptajn N.U. Bagge

Major G. Ildor

Major C. Wessel-Tolvig

Major F. Stentsøe

Kaptajn S.B. Bojesen

Kaptajnløjtnant U. Høy Petersen

Premierløjtnant P.P. Olsen

Suppleanter:

Oberstløjtnant P.O. Topp

Oberstløjtnant S.E. Pedersen

Major E. Schjønning

Kaptajn H.R. Sommer

Kaptajn K.W. Gram

Premierløjtnant M.A.L.T. Nielsen

Revisorer:

Major J. Volden

Major O.L. Hinrichsen

Revisorsuppleant:

Major V.C.J. Schousboe

Bestyrelsen ønsker følgende forslag behandlet i forbindelse med dagsordenens punkt 5

Ændring af selskabets love, paragraf 11, hvor der ønskes tilføjet:

”Selskabets bestyrelse bemyndiges til efter egen bestemmelse at belønne militærvidenskabelige arbejder, som ikke er indsendt som prisopgavebesvarelser."

Ifølge lovenes paragraf 2 kan andre end direkte medlemsberettigede blive medlemmer ved beslutning af en generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller nedennævnte til optagelse i selskabet:

Sektionsleder H.L. Knudsen, Civilforsvarskorpset

Fuldmægtig V. Hansen, Forsvarsministeriet

Fuldmægtig, cand.jur. B.A. Frosell, Justitsministeriet

Fuldmægtig, cand.jur. P. Otken, Justitsministeriet