Log ind

Foredragsaften og generalforsamling 1991

#

Det sidste foredrag i sæsonen 1990/91 afholdes mandag den 6. maj 1991, hvor kontreadmiral J.F. Borck vil tale over emnet

Erfaringer som chef for SOK og DAMIREP

Programmet for mødeaftenen omfatter i øvrigt:

- Uddeling af Saint-Germain medalje i bronze.

- Foredrag.

- Ordinær generalforsamling

Dagsordenen for generalforsamlingen er ifølge lovene

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Revideret regnskab forelægges.

4. Fastsættelse af medlemskontingent.

5. Behandling af eventuelle forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

9. Eventuelt

DENNE MØDEAFTEN HENLÆGGES TIL ROSEN PÅ FREDERIKSBERG SLOT EFTER TILLADELSE FRA CHEFEN FOR HÆRENS OFFICERSSKOLE. DELTAGER­ NE BEDES VÆRE PÅ PLADS KL. 20.00.

Efter afslutningen af generalforsamlingen vil et mindre trakte­ ment blive serveret i cafeteriet.

OBS! Af hensyn til arrangementets tilrettelæggelse er det nød­ vendigt at tilmelding foretages, hvad enten man kun ønsker at deltage i foredraget eller tillige i det efterfølgende traktement.

Tilmelding bedes foretages telefonisk til 39 27 22 33 lokal 5237 senest mandag den 29. april 1991 kl 12.00. Prisen for deltagelse i traktementet er 45.00 kr. Selskabet betaler resten.

Valg af bestyrelsesmedlemmer m.v.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Kaptajn S.B. Bojesen

Følgende har af tjenstlige årsager bedt sig fritaget:

Oberstløjtnant B. Hesselberg

Kommandørkaptajn H.M. Elbro

Oberstløjtnant M. Christensen

Kommandørkaptajn T. Bøgesgaard Nielsen

Bestyrelsen har til hensigt at foreslå følgende nyvalgt:

Kommandørkaptajn K.H. Winther

Oberstløjtnant P.O. Gjelten

Orlogskaptajn L. Wille-Jørgensen

Premierløjtnant P.P. Olsen

Såfremt dette vedtages af generalforsamlingen vil bestyrelsen have følgende sammensætning:

Generalmajor K.G.H. Hillingsø

Major G. Ildor

Kommandørkaptajn K.H. Winther

Major J. Bech

Oberstløjtnant O. Jørgensen

Major C. Wessel-Tolvig

Oberstløjtnant P.O. Gjelten

Kaptajn S.B. Bojesen

Orlogskaptajn L. Wille-Jørgensen

Kaptajnløjtnant U. Høy Petersen

Orlogskaptajn N.U. Bagge

Premierløjtnant P.P. Olsen

Som suppleanter foreslås:

Oberstløjtnant P.O. Topp (genvalg)

Kommandørkaptajn J.L. Winther (genvalg)

Oberstløjtnant S.E. Pedersen

Major K.H. Andersen

Major J.H. Lund (genvalg)

Kaptajn E. Schønning (genvalg)

Kaptajn H.R. Sommer

Kaptajn K.W. Gram

Premierløjtnant M.A.L.T. Nielsen

Revisorer: Major J. Volden (genvalg)

Major O.L. Hinrichsen (genvalg)

Revisorsuppleant:

Major V.C.J. Schousboe (genvalg)

Bestyrelsen ønsker følgende spørgsmål behandlet i forbindelse med dagsordenens pkt. 5; “Optagelse af medlemmer i Selskabet efter indstilling fra bestyrelsen".

I følge lovenes paragraf 2 kan andre end de direkte medlemsbe- rettigede blive medlemmer ved beslutning af en generalforsam­ ling efter bestyrelsens indstilling.

Bestyrelsen indstiller nedennævnte til optagelse;

Overarkivar, cand.mag. H.C. Bjerg

Cand.mag. M.A. Henriksen ved Forsvarskommandoen

Cand.scient.pol. P.D. Klausen ved Forsvarskommandoen

Cand.jur. M. Bingen ved Forsvarskommandoen

Dette nummer af Militært Tidsskrift er det første, som er direkte redigeret af redaktionen før indsendelse på diskette til trykning. Redaktionen er opmærksom på, at der kan være opstået enkelte fejl, hvilket på forhånd undskyldes. Redaktionen modtager gerne tilbagemeldinger vedrørende format, typografi m.v