Log ind

Et Eksempel paa et sammensat, let bevægeligt Kommandos Optræden

#

Af Oberstløjtnant H. M. A. Fog.

III.

Et Par Bemærkninger vedrørende Dispositionerne efter Ankomsten til Bromøllepasset.

Principmæ ssigt bør P. V. anvendes i Opklaringstj enesten, og de er bedst egnede til Løsningen a f denne Opgave, naar der medgives dem Mc. Det er derfor fristende straks at sende P. V. -j- Mc. ud paa Opklaring, saa snart Fod folket er i .Stilling tæt S. og V. fo r Bromøllepasset, men Besiddelsen a f Halleby-0 vergangen er overordentlig vig tig fo r Løsningen a f Hovedopgaven — at sikre efterfølgende Kolonne en sikker Passage over Bromøllepasset — , og det er derfor naturligt, at Føreren fo r Vestlige Kommando fø rst tager denne Sikkerhed, og naar den er i Orden etablerer sin Opklaring, saa meget mere som Indsættelsen af Styrker paa Opklaringsopgaven i det foreliggende Tilfæ lde kun sinkes ca. V2 Time.

Spørgsmaalet er d a : kan 1 P. V. -|- 1 M cgr. besætte et Pas, og hertil maa svares: det er ikke nogen god Styrke til denne Opgave, men der haves ikke andet, og den maa derfor anvendes — at afgive Fod folk hertil kan der ikke være Tale om, det Terrain, dette skal besætte, er i Forvejen meget stort -  P. V.-Del. -- M cgr. kan løse Opgaven saaledes: Mc. etablerer let fly ttelig Spærring ved Broen og gaar i S tilling saaledes, at Spærringen kan beskydes. P. V. i Beredskab i Sk jul og Dækning ved Halleby Gd. klar til at støtte Mc. ved hurtige, kortvarige Fremstød til Steder, hvorfra Ilden kan afgives.

Kl. 750 udgiver Føreren fo r Vestlige Kommando Ordre saaledes:

a. Fodfolket -r- V4 Komp. skal besætte Linien Løgtved— Uglelerup— Pkt. 49 500 m. N. f. Sønderød. (Naar denne Linie er naaet, trækkes denne Styrkes Motorvogne frem til K a ttrup fo r at frigøre Terrainet om Passet. i/t. Komp. med dets Motorvogne skal gaa til M ejeri 1 km N. f. Uglerup som Reserve fo r Kommandoet. Kst. oprettes paa Mejeri.

b. Rytteriet skal hindre fj. Fremtrængen mellem Skarritsø— Tissø og mellem Tissø og Løgtved (Hovedopgave), samt opklare i Linien Tissø— Kulby— Tjøm elunde, ligesom det skal observere Terrainet mellem Tissø og Storebælt.

Kl. 8 disponerer Rytterføreren saaledes: 1 C.-Del. sendes til offensiv Besættelse a f Halleby Bro, da der skal rekognosceres frem over denne. 1 /2 R.-Esfc. faar Ordre til at gaa til Terrainet S.V. f. Burup fo r at spærre mellem Tissø og Løgtved, samt til at fremsende Patr. til Kløveshøj, Snarebanke (1 km V. f. Ruds Vedby) og Tindingebanke med Opgave at observere Terrainet mod -S. og S.V.

Patr. paa Tindingebanke skal søges Forbindelse med østlige Kommandos Rytteri. Rytteriet naar paa Plads i Tiden 8 3 0 — 9.

Fo r Rytterføreren er det nu a f særlig Vigtighed at faa at vide, om der er F j. mod S. og N. f. Halleby A a V. f. Tissø. Saa snart Cyklister og Ryttere har faaet deres O rdrer (ca. Kl. 8 10), beordres en A fpa trouillering a f Terrainet saaledes: P. V.-Del + 1 Mcgr. Rundkørsel over Halleby Gd.— 'Sæby Gd.— G jørlev— Høng— iKulby— Ruds Vedby— Reerslev. Distance ca. 40 km. Styrken tilbage ved Halleby Gd. ca. Kl. 920. 1 Mcgr. Rundkørsel NV . f. Tissø over Ud-by— Rørby— Ubberup Ke.— Birkende Gd.— Viskinge— H ø jb jerg Huse (her Forbindelse med Patr. paa Tr. St.)— Jordløse til Halleby Gd. D istance ca. 30 km. Styrken tilbage ca. K l. 9. 1 Mcgr. Rundkørsel V. f. Tissø over Udby— Svallerup— Aagerup Bro— Tystrup— -St. Fuglede— Halleby Gd. Distance ca. 20 km. Styrken tilbage ca. K l. 8 40. Disse Rundkørsler giver til Resultat, at der kun er smaa Opklaringsstyrker i nævnte Terrain, og Rytterføreren beslutter derfor straks at sende P. V. -f~ Mc.-Del. frem fo r at lukke Overgangen over Halleby Aa V. f. Tissø, samt naar dette er sket at lade % a f C.-Delingen -f- 1 / 2 R.-Del. ved Skarridsø gaa frem til nævnte Lin ie og kun beholde 1 C.-Gr. ved Skarridsø. Kl. 93 0 faar P. V . -f- Mc.-Del. Ordre og kan være ved Halleby A a K l. 10. Kl. 94 5 modtager Styrken S. f. Skarridsø Ordren og kan være ved Halleby A a ca. K l. 1045. Kl. 101 5 passerer Kolonnens Fortrop Brom ølle Bro. Kl. 11 passeres Uglerup, og vestlige Kommandos Hverv er endt.

Rytteriet skal herefter sikre Divisionen i højre Flanke. Rytteriet staar paa dette Tidspunkt saaledes: 1 Del. R ytteri S.V. f. Burup og her Esk.chefen. V2 Del. Rytteri staaende Patr. paa Kløveshøj, Snarebanke og Tindingebanke.

Skærmbillede 2020-08-14 kl. 13.06.00.png

Esk.chefen ved følgende: Der er konstateret smaa fj. Opklaringskommandoer i Terrainet V. og N .V. f. Tissø samt i Terrainet S. f. egen Besættelse mellem Tissø og Aamose. F ra Div. er tilgaaet Melding om, at F j. stadig har besat Linien Slagelse— Havrebjerg— Drøsselbjerg. Kl. 8 er ca. 1 Ba tl Ck. kørt fra Slagelse mod Sorø. K l 10i5 tilgaar der fra Div. følgende Ordre til Rytterføreren:

1. Orientering om F j. (se ovenstaaende).

2. Egne Forhold. Div. passerer nu Aamose. Fortroppen fo r vestlige Kolonne v il ca. Kl. 11 være ved Sønderød. Frem rykningen fortsættes. N aar Div. har Terrainet Tindingebanke— Sobjerg inde ca. Kl. 13, standses ind til nærmere Ordre. Østlige Kommandos R ytteri gaar fra Kl. 11 frem som Sikringsrytteri i Fronten fo r begge Kolonner.

3. Vestlige Kommandos R ytteri - (P. V.-Del. -j- Mc.-Del.), der melder sig til Div. i Skellingsted Kl. 12, skal fra Kl. 11 sikre Div i højre Flanke (Hovedopgave) og skal sam tidig opklare i Terrai nbæltet, der mod V. begrænses a f Storebælt, mod 0. a f Linien Tissø— Høng— Havrebjerg. Der søges skaffet saa nøjagtige Oplysninger som m uligt om den fj. Besættelse i Linien Havrebjerg— Drøsselbjerg.

4. Div.s Kommandost. er: Kl. 11— 13 Skellingsted Skole. Kl. 1 2 3 0 Konradinelyst N .V. f. Skellebjerg. Esbadr onschef ems Overvejelser og Ordre?