Log ind

En Rencontre Fægtning

#

Neufcháteau (22. Aug. 1914).

Efter Commandant A. Grasset, ved Kaptajn O. H. Permin.

Indledning.

1. Den almindelige situation.

a. Paa fro nak Side. - Den 20. August stod de franske Armeer rede til Kamp lige fra Sambre ti 1 Vogeserne. Allerede flere Dage forinden var der indløbet Meldinger om, at betydelige tyske Styrker i Luxemburg og Belgien var under Forskydning fra Sydøst mod Nordvest. Bruxelles var bleven besat.

Da Fronten i Alsace og i Lorraine syntes at holde godt, og man antog, at Tyskerne overfor Frankrig kun disponerede over 20 A. K., maatte der til Slut opstaa ot aabent Rum mellem de to fjendtlige Masser, hvoraf den ene syntes at marchere mod Meuse, medens den anden forblev ubevægelig i Lorraine. De franske Flyvere meldte netop, at der ikke var betydelige Styrker i Eg ­ nen om Arion. Den 21. Aug. sættes den franske Offensiv an mod det tyske Centrum, som man mener er blottet. 4. Armé skal, idet den passerer Semoy, marchere lige mod Nord gennem Ardennerskoven med Trouée de Neufchåteau som almindeligt Maal. 3. Armé skal marchere echelonneret bagud til højre for 4. Armé for at beskytte dennes højre Flanke. Fjenden skal angribes „overalt, hvor han træffes". Det Maal, der skal naas, er at drive alle de Styrker, der er ophobede mellem Dinant, Namur og Ourthe tilbage mod Meuse. 4. Armé bestaar a f seks Armékorps (Kolonialkorpset, 2. 11. 9. og 17. A. K., to Reservedivisioner og to Rytteridivisioner (4. og 9.).

Den 21. om Aftenen staar Kolonialkorpset, enkadreret til venstre a f 12. A. K., tilhøjre a f 2. A. K., i Egnen Jamoigne - Gérouville - Margny - Ilerbeuval - Chauvency. Ved 4. Armés Befaling d. 21. Kl. 6 Eftm . beordres Korpset til at støde lige frem mod Neufchåteau, idet dets Fremrykningsbælte begrænses af Vejene Pin- Suxy - Neufchåteau og Saint Vincent - Rossignol - Neufchâteau. Det er et meget vanskeligt Skovterrain, Korpset begiver sig ind i. Forbindelsen mellem Kolonnerne vil blive vanskelig om ikke umulig; A rtillerie t vil være lammet, Rytteriet og Flyverne vil have som et Bind for Øjnene; men det drejer sig endnu heller ikke om at levere Slag, men om at marchere frem for i Løbet a f 2 eller :] Dage at falde over Fjenden, der skal overraskes midt under sin Manøvre. b. Paa tysk Side. - Den 21. om Aftenen er tyske Styrker imidlertid allerede trukket sammen i disse Skove. 1 4. Armés Marchzone befinder sig IV tyske Armé under Kommando af Hertug Albrecht a f Württemberg. Denne Armé har d. 21. naaet Linien; Léglise (VI A. K.), Libramont (XV11I A. K.), Saint Hubert (VIII IL A. K.). X V I I I R. A. K. er i anden Linie omkring Jusseret med en Avantgarde ved Neufchåteau, hvorfra det franske Rytteri er blevet fordrevet d. 20. August. Paa E fterretning om Tilstedeværelsen a f store franske Styrker syd for Sambre begynder d. 20. Aug. en stor Svingning a f hele den tyske Opstilling med Befæstningen Metz - Thionville som Pivot ; medens IV Armé hidtil har haft Front mod Vest, vil den nu faa Front mod Sydvest. Men da nu V Armé, som den harForbindelse med til venstre, skal marchere lige mod Syd, vil der blive en Aabning mellem IV og V Armé og denne vil V I A. K., som marcherer mod Rossignol - Tintigny - Bellefontaine, ikke kunne dække. Fo r at lukke denne Aabning i Opstillingen faar X V I I I R. A. K. d. 21. om Aftenen Ordre til at marchere paa Neuf château. c. Kolonialkorpset tiltræder Fremmarchen. Samtidig hermed har General Lefèvre, som kommanderer Kolonialkorpset, sat sit Korps i Bevægelse i Overensstemmelse med 4. Armés Befaling. Da Korpsets 2. Division er holdt tilbage som Arméreserve, disponerer Generalen kun over 3. Div., som han dirigerer over Rossignol mod Neuf château, og over 5. Brigade (General Goullet),' som over Suxy skal marchere mod samme Punkt. Bevægelsen er anordnet saaledes, at de to Kolonner samtidig skal indtræffe ved Neufchåteau Fme mellem Kl. 10 og 11 Fm. Ved at kaste et Blik paa Skitse 1 ser man, hvad der vil indtræffe :

Skærmbillede 2021-06-24 kl. 13.22.37.png

Højre Kolonne (3. Div.) vil i Egnen om Rossignol støde paa V I tyske Korps og saaledes ikke naa Neufchâteau; venstre Kolonne (kombineret 5. Brig.) vil alene komme til Neufchåteau og der støde paa hele X V III tyske R. A. K. Det er Kampen ved Neufchåteau, som vi vil studere.

II. Situationen i Egnen om Neuchâteau.

a. Kombineret Brig. Goullet (5. Kolonialbrigade).

Brigaden bestaar a f : 21. og 23. Kolonialregiment à 3 Batailloner à 4 Kompagnier og 1 Mitrailleusedeling à 2 Piecer. 1 75 m/m Artilleria fdeling paa 3 Batterier. 2 Delinger Pionerer. 1 Deling a f 6. Reserve Dragonregiment, ialt 6000 Geværer.

12 75 m/m Kanoner.

12 Mitrailleuser.

100 Pionerer.

25 Ryttere.

Det er „les marsouins" a f Pa ris’ Garnison, vel uddannede, ivrige Elitetropper, med høj Moral, enkadreret a f krigsvante O fficerer og Underofficerer, som kender Kuglernes Fløjten, selv om de ikke er vant til europæisk Krig. Kun Rytterne, som er gamle Reservister paa udskrevne Heste, er ikke deres Opgave voksen. Fodfolksaidelingerne har Natten d. 21.-22. Aug. udført en March paa 30 km til Egnen Gérouville - Margny - Ilerbeuval. 1 Løbet a f den 21. fremsendes der Detachementer nord for Orval og Merlanveaux Skovene. Brig. Goullet fremsender Oberst Néple (23. Rgt.) med 1 Batl. og 1 Batt. til Jamoigne, hvor han skal søge Forbindelse med et Detachement a f 3. Div. ved Saint Vincent og med et Detachement a f 12. A. K. ved Izel. Oberst Néples Detachement støder i Skovene paa fjendtl. Ryttere, og Beboerne fortæller, at der er mange Tyskere i Skoven, men Detachementet føler sig iøvrigt ikke foruroliget. Den 22. om Morgenen beslutter Obersten at besætte les Bulles for at kunne dække Brigadens Debouchering; denne Bevægelse er fuldført, da Obersten Kl. 6 :" Fm. faar Brigadens Ordre til Fremmarch. Natten d. 21.-22. Aug. havde Gen. Goullet modtaget Armékorpsets Befaling om at marchere over Suxy paa Neufchåteau. Efterretningerne om Fjenden lød paa, at Kolonialkorpset over for sig kun havde Rytteripatrouiller, at Egnen om Paliseul - Bertix - Herbeumont var fri for Fjender; at Fjenden forskansede sig bag Lesse; at l’Armé d’Alsace atter havde besat Mulhouse. General Goullet satte sin Brigade i March over Suxy mod Neufchåteau saaledes :

Avantgarde, Oberst Nèple : 1 Deling Ryttere 2 Batir. a f 23. Rgt.

Gros, Oberst Aubé : Resten a f 23. Rgt.

2. Batir. a f 21. Rgt.

Artilleriet, 1. Batl. a f 21. Rgt. Pionerer, Ambulance, 1 Komp. a f 21. Rgt.

Avantgardens Gros skulde passere les Bulles Kl. 7 Fm. Generalen fulgte Avantgarden.

b. X V I I I tyske R. A. K. Korpset stod siden d. 20. Aug. med en Avantgarde a f Fodfolk og Rytteri i Neufchåteau, Hovedstyrken i Kantonnement i Egnen Jusseret - Lescheret - Bercheux - Vaux les Rosières.

Her fik Korpset Natten d. 21.- 22. Ordre til at marchere mod Neufchåteau og Berbrix for at sikre Forbindelsen mellem V I og X V I I I A. K. Korpset bestod a f 21. og 25. Res. Div. og 4. og 7. Res. Dragonregt., ialt,

24 Batl.

6 Eskr.

12 Battr

med tilsammen 28.000 Mand og 72 Kanoner. Dette saakaldte Reservekorps havde fuldstændig samme Karakter som et aktivt Armékorps, hvad angaar Sammensætning, Styrke og Enkadrering. Det var Reservister a f unge Aargange i Alderen fra 26 - 30 Aar, Rhinlændere, maaske lidt tunge, men veldisciplinerede og solide; eet Rgt. (168) var aktivt. Den 21. om Aftenen var Efterretningerne om Franshmændene ret usikre. Der var meldt om betydelige franske Styrker ved Meuse, og om Kolonner, som marcherede mod Nord henimod Montmédy, Longuyon og Othain; men ingen ved X V III R. A. K. tænkte paa alvorligt Sammenstød d. 22., man mente kun at staa overfor en Rytterdivision i Egnen om Neufchåteau Imidlertid indløb om Natten Meldinger fra de Ryttere, som i Løbet af Aftenen havde fulgt Oberst Néples Kolonnes Bevægelse fra Gérouville til Jamoigne og Regimenterne blev d. 22. Kl. 6 Fm. alarmeret og hurtigt sat i March for at spærre Vejen for Fjenden, der utvivlsomt nærmede sig Aabningen mellem V I og X V I I I A. K. 87. Regt., som tildels er i Neufchåteau, skal fo rskanse sig her for at dække Korpsets Gros og afvente, at 41. Brig. passerer. 42. Brig. skal være forrest med 2 Batir. a f 81. Rgt. og Pionerer som Avantgarde. Avantgarden, der skal bryde op Kl. 6"° Fm., har 12 km til Neufchåteau. Armékorpset gør Regning paa at have passeret denne lille By Kl. c. 10 Fm. og vil fra dette Øjeblik være rede til at virke mod enhver fjendtlig Kolonne, der kommer sydfra.

Avantgarden faar Føling med Fjenden og udvikler.

Brigaden Goullet marcherer altsaa mod Neu fchåteau. Avantgardens Gros passerer Kl. 7 Nordudkanten af les Bulles ;der har ikke været Tid til at koge K a f fe ; men man venter ogsaa at kunne spise Frokost i Neufchåteau henad Kl. 11 Fm. Fortrop er % 1. Komp. (Mahaut) af 23. Rgt. med de 25 Dragoner under Løjtnant Rater; derefter følger Fordækningen under Cmdt. Geoffroy - 1 i/i Komp. - og i en Afstand af 600 m. Avantgardens Gros - 1)/> Batl. - under Ob. Néple; Gen. Goullet følger Avantgarden, og i en Afstand af 1500 m følger Brigadens Gros under Ob. Aubé; Kolonnens Længde er 6 km, og Klokken er 8"’ Fm., da Queuen a f den forlader les Bulles; Fortroppen har paa det Tidspunkt naaet Lysningen ved Suxy og har allerede været udsat fo r adskillige Overraskelser. Allerede 1 km fra les Bulles mødes Sikringsdelene af en voldsom Geværild; Rytterne søger L y bag Fortroppens Fodfolk, som udvikler sig til højre og venstre for Vejen. Modstanderne er en Snes tyske Ryttere, som skynder sig at sidde op og forsvinde, Dragonerne sætter sig atter i Spidsen. Beboerne fortæller, at Suxy er besat a f Rytteri. Gen. Goullet beordrer A rtilleriet til at rekognoscere Stilling for det Tilfælde, at det skulde blive nødvendigt at tiltvinge sig Adgangen til Suxy. Løj tn. Rater faar Ordre til med Patrouiller at holde Forbindelse tilhøjre med 3. Kolonialdivision, tilvenstre med 12. A. K., men Løjtnanten maa erklære, at det er ham ganske umuligt med sine gamle, slet beredne Ryttere at udsende Patouiller i Skoven, som vrimler af Glaner. En fjendtlig Flyver, som har overvaaget Brigadens Opbrud, følger dens Bevægelser. Da der maa udvises Forsigtighed, og Forbindelse til Siderne er umulig at opnaa, beordrer Generalen Groset til under Marchen at sikre Flankerne, og Kolonnen udsender derfor 2 Kompr. a f Batl. Michelangeli øst for Vejen og 1 Komp. vest for samme; disse Kompr. skal omgaa Suxy-Lysningen og trække sig ind til Kolonnen nord for Suxy. Da Dragonerne kommer frem mod Suxy, modtages de a f Geværild, og Fortroppen udvikler; Ilden ophører og lidt efter ser man en Deling feltgraa Ryttere debouchere fra Skovliséren, forsvinde ind i Suxy og derfra flygte mod Øst.

Fortroppen fortsætter sin M a rch ; Beboerne a f Suxy fortæller, at en tysk Esk. i 8 Dage har været indkvarteret paa et Slot 1 km længere mod Vest. Efterretningen stemmer meget godt med de tidligere Oplysninger, hvorefter der foran Brigaden kun er et Shir a f fjendtlige Ryttere. Den tyske Flyver følger stadig Kolonnens March. Den lille Manøvre ved Suxy har gjort, at Fortroppen har mistet sit Forspring, og baade Fordækningen og Avantgardens Gros er sluttet op; alle længes efter at naa Kantonnementet, thi Klokken er allerede 10. I Kolonnen er Humøret efterhaanden daarlig t; man ved intet om, hvad der foregaar; man hører ikke noget til Kamp, og dog kommer man langsomt frem, endog med hyppige Standsninger,og Solen brænder. Oberst Aubé har samlet alle Bataillonernes Fourerer og sender dem frem for at forberede Kantonnementet i Neufchåteau. Marchen gennem Basse-Heveau Skoven er besværlig, Vejret er lummert, Luften staar ganske stille i Skoven, og Terrainet er paa sine Steder stærkt gennemskaaret Klokken er næsten 11, og det er med en virkelig Lettelse, at Fortroppen kommer ud a f Skoven, men Patrouillerne synes fra Neuf château at høre en Larm, som ikke er almindelig. Det lyder som Rumlen af tunge Vogne, der bevæger sig paa Vejen fra Neufchåteau til Bertrix; det kan kun være en stor fjendtlig Kolonne. Skulde man være saa heldig at falde lige i Flanken paa den Fjende, som er meldt paa March i denne Retning?

Skærmbillede 2021-06-24 kl. 13.25.27.png

Fortrop og Fordækning udvikler. Skitse Nr. 2). Vejen fra Suxy til Neufchåteau passerer Neufchåteau-Bækken paa en lille Stenbro, derefter drejer den til højre og følger Bækken paa en Strækning af c. 1500 m, idet den paa sin nordlige Side har et dominerende Højdedrag. C. 500 m fra Broen, før man naar Neufchåteau, ligger der ved Vejen to Huse, eet paa hver Side; disse to Huse var besat a f Tyskerne. Fortroppens Dragoner bliver derfor, da de passerer Broen, modtaget a f en livlig Geværild, de gør hurtigt omkring, og Løjtn. Rater melder til Fortroppens Fører, Kapt. Mahaut, at de to Huse er besat, og at en fjendtl. Kolonne synes at forlade Neufchåteau paa March mod Bertrix; selv vil han samle sine Ryttere i en Grusgrav c. 200 m syd for Broen.

Da Fjenden er baade i Neufchåteau og nord for det ovenfor omtalte Højdedrag, og da man ikke kan marchere mod Neufchåteau uden at sikre sig dette, beslutter Kapt. Mahaut at udvikle tre Delinger og besætte det. Men nu kommer Fordækningens Fører, Cmdt. Geoffroy, til og griber ind; han vil ikke tro paa ,at Fjenden er der, men mener, at det stadig kun er Rytteri. Altsaa, Fremad! Broen skal passeres i Løb og saa frem til Neufchåteau i eet Træk, kun een Deling skal gaa frem mod Højdedraget. De to Huse, hvorfra der blev skudt, er tæt tillukkede; de er forladt saavel a f Beboerne som a f Fjenden. De tre Delinger gaar rask fremad, udviklede med store Melemrum, Delingen længst til venstre næsten paa Højdedragets Grete, skjult i en høj Havremark; Skydningen er ophørt, og man hører kun Larmen af Vognene paa Vejen til Bertrix. Kapt. Mahaut er ved venstre Fløjdeling paa Højdedraget, hvorfra han kan overse Vejen fra Neufchåteau mod Bertrix, indtil den i en Afstand af c. 800 m forsvinder ind i Skoven; paa dette Sted ses Queuen a f en Vognkolonne og en feltgraa Eskadron, der holder Hvil. De to Delinger til venstre tager Front derimod og aabner Ilden med Viser 800. Rytternes Heste flygter i alle Retninger, og Køretøjerne kører a f sted i Galop - med eller uden Kuske -, de forfølges med Ilden. Det var 42. Brigades Fægtningstrain, dækket af 1 Esk. Dragoner. Ilden er bleven aabnet Kl. 1130. Cmdt. Geoffrev har naaet de to Huse sammen med Kompagniet Jan (Fordækningen), medens den sidste Deling a f Kompagniet Mahaut rykker lige mod Nord op paa Højdedraget. Oberst Néple passerer Broen sammen med de to sidste Kompagnier a f Batl. Geoffrey, der efterfølges a f Batl. Armiel (Avantgardens Gros) ; fo r alle drejer det sig endnu kun om at naa Kantonnementet.

Imidlertid har General Goullet, som fulgte bag Batl. Amiel, naaet Montplainchamp ; han bliver meget overrasket ved at høre den vedholdende Geværild, og skønt han kun er 8 km fra Neufchåteau, ved han endnu ikke, om denne By er besat a f Fjenden eller ej. Beboerne a f Montplainchamp paastaar, at store tyske Styrker har været i Neufchåteau i c. 8 Dage, og at stærke Kolonner i Nat og endnu i Morges har forladt Byen paa March imod Vest. Men hvis Neufchåteau er besat a f Fjenden, hvorledes skal Brigaden saa kunne debouchere fra BasseHeveau-Skoven ? Der maa altsaa skaffes Efterretninger om Fjenden, og Generalen sender Løjtnant Legentilhomme til Oberst Néple med Ordre til at sende Dragonerne frem gennem Neufchåteau ; Løjtnanten faar Ordre til selv at følge Rytterne og komme tilbage med Melding. Brigadens Generalstabsofficer, Kapt. Vix, begiver sig selv til Oberst Néple for at meddele ham, hvad han har hørt, og rande ham til at være forsigtig. Kl. 12 Middag er Fægtningen i fuld Gang foran Neufchâteau. Fjendtl. Mitrailleuse]' viser sig i Bois d’Ospot, og Delingen Pournin, der gaar lige frem mod Neufchâteau, maa standse, den har allerede lidt voldsomme Tab. Fjendtlige Kompagnier bryder nu frem fra Byen, og Delingen maa gaa tilbage, dækket af en Patrouille, som det lykkes at bide sig fast c. 200 m fra Udkanten; her træ ffer Løjtnant Legentilhomme den. Han har overbragt Oberst Néple Ordren til lade Dragonerne afsøge Neufchâteau; men da Løjtn. Rater har overbevist ham om Umuligheden a f at komme fremad med sine elendige Heste, beslutter hin at udføre Rekognosceringen selv. Han sidder derfor a f ved Broen og naar til Fods frem til den forreste Patrouille. Iler konstaterer han, at Fjenden har besat Bois d’Ospot, at han er i Neufchâteau og paa Vejen til Bertrix; han ser et fjendtligt Batteri i Lysningen ved Blanc-Cailloux 1 km vest for Neufchâteau. Det er en Front paa 1 km, som Tyskerne har besat ; der er i det mindste een Division. Det var en vigtig Oplysning, som Løjtnanten burdo have skyndt sig at bringe Generalen, der havde stærkt Brug for den ; men han var ganske ny som Generalstabsofficer, da Krigen udbrød ; som Følge deraf var han endnu med Liv og Sjæl Infanterist, og de tapre Folk, som uden Fører var her kun nogle faa Hundrede Meter fra Fjenden, bad ham om ikke at forlade dem. Utvivlsomt var det hans Plig t at begive sig til Generalen, som endnu i Tide kunde 'blive underrettet, saaledes at Brigadens Gros ikke deboucherede fra Skoven. Men i Krigen tager Temperamentet undertiden Magten fra Fornuften, og ofte er det godt, at det er saaledes. Løjtnanten nøjedes da med at skrive en Situationsmelding til Oberst Néple og forblev selv ved Patrouillen. Hele Fordækningen var nu udviklet og Cmdt. Geoffroy bad indtrængende Obersten om at faa sine to sidste Kompr. til Understøttelse; disse marcherede i Teten a f Avantgardens Hovedstyrke og naaede i dette Øjeblik Broen.

Avantgardens Hovedstyrke udvikler.

Allerede noget før Oberst Néple modtog Løjtnant Legentilhommes Melding, var han nogenlunde orienteret med Hensyn til Situationen paa Grund af Mitvailleusernes Knitren i Bois d’Ospot og Granaternes Nedslag omkringBroen. Det ene a f Batl. Geoffrovs Kompagnier (Kaptajn Triol) sender han straks mod Bois d’Ospot med den Opgave at rense Skoven og naa frem i Højde med Komp. Mahaut, som er nord for Neufchåteaubækken.

Det lykkes Komp. under svære Tab at trænge ind i Skoven, hvor det overalt modtages a f Fodfolksi’d; det kaster et fjendtligt Mitraideusekomp. ud a f Skovens Nordudkant, men derefter støder det paa betydelige Styrkei', som omfatter dets Flanker Kapt. Triol standser, holder den overlegne Fjende i Skak ved sin Ild og sender Melding om Situationen. Obersten sender nu det sidste Komp. (Kapt. O’Kclly) til Hjælp for Cmdt, Geoffroy, som dirigerer det frem mod Højdedraget nord for Broen, hvor der kun findes een Deling a f Komp. Mahaut. Kompagniet gaar frem gennem Havremarkerne under svære Tab a f Ild fra det tyske Fodfolk i Neufchåteau og i Bois d’Ospot. Oberst Néple, som ser, at han kun kan naa sit Kantonnement ved at erobre det, beslutter at oprette sin Kommandostation i de to før omtalte Huse, og her installerer han sig nu med sin Stab. Regimentets Næstkommanderende, Oblt. Maillard, forbliver ved Broen for at dirigere Avantgardens sidste Batl. (Amiel), naar den kommer frem hertil. Denne Batl. var imidlertid naaet frem til Grapfontaine; Bataillonschefen bliver kaldt frem til Oblt. M aillard ved Broen og af ham sat ind i Situationen, hvorefter han dirigerer sin Batl. med 2 Kompr. (Lasseron og Pitali) mod Højdedraget nord for Bækken og 2 Kompr. (Marty og Réallon) mod Bois d’Ospot, hvor der synes at staa en haardnakket Kamp. Straks efter at Cmdt. Amiel havde sat sin Batl. i Bevægelse, faldt han, idet han fik Laaret knust a f en Granatsprængning, hvorefter Kapt. Réallon overtog Kommandoen over Bataillonen. Kompagnierne Lasseron og Vitali gaar over Bækken øst for Broen og derefter videre frem mod Højdedraget gennem Havremarkerne under en brændende Sol.

En Del a f dem passerer Oberst Néple, som med et Ord til enhver opflammer dem til fordoblet Iver. og Grupperne arbejder sig energisk frem, idet de ved hvert Spring efterlader adskillige døde og saarede; thi Døden kommer fra alle Retninger, snart under Kuglernes Flø jten, snart under Granaternes Tordenbrag. I Bois d’Ospot har Tyskerne siden Middag faaet betydelige Forstærkninger, saa at de kan omgaa Skoven mod Øst med Direktion mod Chapelle. De to Kompagnier, der gaar frem til Understøttelse for Komp. Triol, kan ikke ændre Situationen, og efter en forbitret Kamp fører Kapt. Triol, henimod Kl. 1 Eftm., blødende a f flere Saar og med Revolveren i Haanden Resterne a f de tre Kompr. - henved 100 Mand - tilbage fra Sydudkanten a f Skoven. I General Goullets Stab bemærker man denne Bevægelse, og Kapt. Vix galopperer over til de vigende og giver dem som Maal en Gaard mellem Skoven og Veion til Neufchåteau, hvor de endnu kan gøre kra ftig Modstand og dække Avantgardens højre Fløj, indtil Brigadens Hovedstyrke kan gribe ind. Oblt. Maillard, som har begivet sig til Oberst Néples Kommandostation, har ogsaa set, at Bois d’Ospot er alvorligt truet, hvorfor han selv begiver sig derover for at undersøge Forholdene og ser da, at Fjenden er meget overlegen og ustandselig trænger frem; da han kommer tilbage, gør han Obersten opmærksom paa den alvorlige Fare, der truer hans højre Fløj og paa, at Kommandostationen er meget udsat. Men Oberst Néple bliver ikke opskræmt. 21. Rgt. er endnu ikke sat ind, og General Goullet vil sikkert ikke lade sin Avantgarde blive afskaaret; den vil blive understøttet. Henimod Kl. 1 Eftrn. er Situationen ved Avantgarden da følgende (Skitse Nr. 3) :

Skærmbillede 2021-06-24 kl. 13.26.40.png

Avantgardens to Batir. er ud iklet paa en Bue af omtrent 2 kms Udstrækning med Front mod N. og NØ., det maa straks bemærkes, at det ikke mere er Kompagnier, der optræder; det er Grupper, som varierer i Styrke fra en Deling til Patrouiller, alle decimerede, berøvede deres Førere, men alle besjælede af en brændende Trang fil at komme ind paa Livet af Fjenden. Nord for Neufchåteaubækken bevogter Hovedst>rken a f Ko np. Lasseron paa yderste venstre Fløj GrorCailloux Bækkens skovbevoksede Skraaninger; tilhøjre herfor er Dele a f Kompagnierne Mahaut og Vitali til ligemed en Mitrailleusedeling; det hele under Kommando af Kaptajnerne Lasseron og Vitali. Centrum af Avantgardens Linie dannes a f Resterne a f Komp. Mahaut, forstærket med nogle Mand af Ivomp. O’Kellv, hvis Chef er haardt saaret. Med Front mod Øst foran Neufchåteau, hvor man mærker, at fjendtlige klasser samler sig, er Resterne a f Komp. Jan, hvis Chef er dødelig saaret, og den Patrouile, som Løjtn. Legentilhomme har taget Kommandoen over; og bag dette Slør a f nogle faa tapre Mænd er Oberst Néples Kommandostation, som er oprettet i det ene af Husene ved Vejen - nødtørftigt indrettet til Forsvar - og hvorhen der allerede er bragt et Hundrede saarede. Kommandostationen er allerede omgaaet syd for Bækken; her er Fjenden Herre over Bois d’Ospot og holdes kun i Skak af Resterne a f tre Kompagnier under Kapt. Triol.

Paa tysk Side. (Skitse Nr. 2).

Kl. l l ,r> Fm. nærmede 42. Brig.s Avantgarde sig Bois Lerfai efter at have tilbagelagt c. 20 km. Queuen a f Brigadens Fægtningstrain var endnu ikke naaet ind i Skoven ved Blancs-Cailloux, og Teten a f 41. Brig. (87. Rgt.) brød netop op fra Neufchåteau, da Ilden fra Komp. Mahaut splittede 42. Brig.s Fægtningstrain og den Esk., som var afgivet til dets Sikring. Marchen bliver straks standset, og alle Regimenterne tager Front mod Syd; 87. Rgt. faar Ordre til at fastholde Neufchåteau og Bois d’Ospot, indtil der indløber nærmere Efterretninger, og Forstærkning kan trækkes til. 21. Divisions A rtilleri (6 Battr.) tager Stilling i Lysningen i Blanc-Cailloux Skoven og aabner Tiden mod Broen ved Neufchåteau og mod Udkanten af Basse-Heveau Skoven. Men Chefen for XV ITI R. A. K. bliver hurtigt underrettet a f sine Flyvere og Ryttere om, at en stærk fransk Kolonne marcherer over Suxy mod Neufchåteau, og han træ ffer straks sine Dispositioner for at omklamre og tilintetgøre den, naar den deboueherer fra Skovterrainet. Disse gaar ud paa. at 21. Div., som allerede er udfoldet, skal gaa frem til Angreb mod Syd, idet den gaar ud fra Linien Neufchåteau - Petitvoir, medens 25. Div., som kan gribe ind henimod Middag, som Maal skal tage Linien : Bois d’Ospot - le Sart; indtil Divisionen kan naa frem, skal 87. Rgt. fastholde Neufchåteau og Bois d’Ospot. Udførelsen af disse Ordrer vil bringe 42. Brig. (Teten a f 21. Div.) frem i Linien: Nevraumont - Warmifontaine og 12. franske A. K.s Indvirken vil standse den tilsigtede Om fatning i denne Retning. Oberst Néples 2 Batir., som har sat sig fast paa H ø jdedraget V. for Neufchåteau, vil blive angrebet a f hele 41. Brig. med fire Batir. i N. - S. og med to Batir. fra Bois d’Ospot. Henimod Middag griber 83. Egt. (Teten af 25. Div.) ind og jager, som vi har set, Kapt. Triols 3 Kompr. ud a f Skoven.

(Fortsættes).