Log ind

En Overraskelse

#

I vore Dage er man saa vant til lid t a f alt, at der skal noget til at overraske En. Alligevel turde det gaa de fleste ,der læser den tyske Kaptainløjtnant v. Rintelens nys udkomne Bog: „The dark invader“ , — som det gik mig: de bliver overraskede. Ikke over, at baade Tyskland og England under Verdenskrigen satte Vagter ud ved et Skur i Kjøbenhavn, som husede 300 Maskingeværer, heller ikke over, hvad v. Rintelen, der paa det tyske Adm iralitets Vegne skulde hindre Tilførsel til de A llierede fra de forenede Stater, oplyser om sine Helvedesmaskiner i alle mulige Skibe og om snildt iværksatte Havne- og Fa ­ briksstriker m. m., — den Slags Ting har man hørt før. Overraskelsen kommer fra en hel anden Kant: E fte r det uheldige Søslag ved Coronel den 1’ November 1914 var Englænderne tvungne til at sende to Slagkrydsere til Sydamerika, hvis de vilde hamle op med Adm iral v. Spees Panserkrydsere „Scharnhorst“ og „Gneisenau“ . Ikke mindst uglade herover var de ved Tanken om, at Slagkrydserne, som daarligt kunde undværes i Evropa, kunde blive længe borte, da det ikke var godt at vide, hvor Adm. v. Spee styrede hen. Men, som sagt, to Slagkrydsere maatte a f Sted, og „Invincible“ og „In flexible“ kom a f Sted. Den 7’ Dec. lagde de ind i Port Stanley paa Falklandsøerne og fyldte Kul. Næste Morgen dukkede v. Spees Eskadre uventet op udenfor Havnen, og fø r A ften laa „Scham horst“ og „Gneisenau“ paa Havets Bund. Man har undret sig over, at Adm. v. Spee løb op til Falk ­ landsøerne i Stedet fo r at søge over til A frika . Man vidste ikke, at han havde faaet telegrafisk Be faling til at ødelægge Englands Traadløse paa Falklandsøerne. Nu oplyser v. Rintelen, at Telegrammet (selvfølgelig et Chiffertelegram ), der stævnede v. Spee til Port Stanley, skreves og udsendtes (over Berlin) a f den engelske E fterretningstjenestes Leder, Adm iral Hall, i London. A t Adm. H all kunde gøre det, skyldtes, at han fra Rusland havde faaet den tyske Flaades Chiffernøgle, som var bjærget fra en sunken Orlogsmand. A t han gjorde det, synes visst og vidner om ,at et udmærket Hjælpemiddel, her Telegrafen, er et tveægget Sværd.

Rolf Kall.