Log ind

En Fodfolkskamp III

#

III.

Besvarelse af Opgave Nr. 2.

Der er Tropper nok i forreste Linie, og et Forsøg paa at faa Frem rykningen i Gang alene ved at skyde Reserver ind vil navnlig paa venstre Flø j kun føre til Kompagniernes hurtige Ødelæggelse i den fjendtlige Spærreild, uden at der vil være opnaaet nogetsomhelst. Foran 2’ Kompagnis venstre Flø j ligger der en Slugt, der fører ind i den fjendtlige Stilling. Kan man bemægtige sig Siderne a f denne Slugt, er der drevet en K ile ind i Stillingen, og den kan m uligvis senere uddybes og udvides. Im idlertid er 2’ Kompagnis Frem rykning spærret a f Maskingeværild, der udgaar fra en S tilling i 10’ Regiments Angrebsbælte, og denne Spærreild maa fjernes, fø r 2’ Kompagni gaar frem. Det vil ikke være rig tig t at vente paa, at 10’ Regiments Angreb skal naa saa langt frem, at den paagældende Maskingeværrede fa lder; thi m uligvis er 10’ Regiments højre Flø j selv standset a f Ild, der udgaar fra 29’ Bataillons Angrebsbælte, og Observation mod den nævnte Maskingeværrede kan faas fra 29’ Bataillons Terrain, medens den sandsynligvis er dækket mod Indseende fra 10’ Regiments Terrain. Oblt.2i) beslutter derfor at bringe Maskingeværet foran 10’ Regiments Fron t til Tavshed og derefter skyde 2’ Kompagni frem gennem Slugten. Der disponeres saaledes: Mortergruppen beskyder fra Kl. h Maskingeværet foran 10’ Regiments Front, ind til Bataillonen beordrer Ilden standset. 2’ Kompagni gør sig kla r til Frem stød mod Slugten og søger fra Kl. h ved mindre Frem stød at konstatere, naar Spærreilden foran dets Front er ophævet .Saasnart Spærreilden er ophævet, giver Kompagniet hvid Lyskugle fra Tøsbys Vestkant.

Paa dette Signal aabner 1/2 Maskingeværkompagni Ilden mod Grupperne paa Slugtens nordlige Rand. 2’ Kompagni trænger sam tidig frem til Slugten og bemægtiger sig dens Rande. Ilden fra Maskingeværerne standses, naar 2’ Kompagni giver rød Lyskugle fra Korsvejen 0. f. Slugten. En Artilleriskydning , der paa Raket med 6 Stjerner fra Terrainet V. f. Tøsby iværksættes mod Terrainet mellem den vestlige Opgang fra Slugten og Punkt 302, rekvireres. Raketten kan opsendes a f 2’ Kompagni, saafrem t Kompagniet maatte finde Skydningen paakrævet. Kl. h— 10 giver Bataillonen Raket med 3 Stjerner fra Tøsbys Østkant. Bemærkning: Morterernes Ammunition er kostbar. Overlades det til 2’ Kompagni at afgøre, hvornaar Morterilden skal standses, vil Kompagniet fo r at opnaa den størst mulige Sikkerhed maaske lade Mortererne skyde under hele Angrebet, uden at det i Virkeligheden er paakrævet. Naar Angrebet er godt i Gang, vil Bataillonen prøve at standse M orterilden; skulde Maskingeværet da paany træde i Virksomhed, maa M orterilden øjeblikkelig genoptages. Maskingeværilden kan ikke naa ned i de fjendtlige Gruppers Dækninger, og disses Rekylgeværer kan da aabne Ilden, saasnart Maskingeværerne standser. Maskingeværerne maa derfo r at holde de fjendtlige Grupper nede i Dækningerne, ind til 2’ Kompagni er klar til at tage dem med Storm. Paa dette Tidspunkt maa Kompagniet kunne standse Maskingeværilden.

Opgave Nr. 3.

Hvorledes disponerer Chefen fo r 29’ Bataillons 2’ Kompagni efter Modtagelsen a f Bataillonens Befaling?

Helge Bennike.

Artikel
Publiceret den 18. sep. 1933
Kommentarer i denne artikel: 0

DEL

Tags

Relaterede artikler

Emner