Log ind

Den ny svenske Forsvarsordning

#

Den svenske Forsvarskommissions Betænkning synes nu at være under Udarbejdelse som et Hovedforslag, ledsaget af forskellige Reservationer. Selv om disse Reservationer endnu ikke er endeligt udarbejdet, er det dog gennem de Oplysninger, der efterhaanden er tilflydt Offentligheden, allerede nu muligt i store Træk at overse de Standpunkter, de forskellige Partier vil indtage. Kommissionen vil formentlig dele sig i 3 Mindretal, repræsenterende Højre, Mellempartierne: Folke- og Bondeparti, samt Socialdemokratiet, og disses Forslag til Budget og Midlernes Fordeling til Vaabnene vil fremgaa af nedenstaaende Oversigt. — Tallene angiver det omtrentlige Antal Millioner Kroner (uden Dyrtidstillæg) og Rubriken: 1935-—36 angiver dette Aars vedtagne Budget.

Skærmbillede 2020-08-28 kl. 15.36.13.png

Det vil af ovenstaaende Oversigt ses:

— at alle Partier er enige om en 3-dobling af Udgiften til Flyvevaabnet, og

— at Forskellen paa Højres og Mellempar liernes Budget udelukkende hidrører fra den foreslaaede Udgift til Flaaden. Af de øvrige offentliggjorte Oplysninger fremgaar desuden:

— at intet Kommissionsmedlem antages at ville foreslaa Nybygning af Panserskibe som „Sverige“, og at saavel Højres som Mellempartiernes Forslag især tager Sigte paa en Modernisering af det forhaandenværende Materiel,

— at Udgiftsforøgelsen til Hæren tilsigter en Forstærkning af dennes Rammer og Udrustning, og

— at alle Partier er enedes om at fastsætte Uddannelsestiden til 180 Dage.

Som de politiske Forhold ligger, synes Mellempartiernes Forslag at have Forudsætning for i Hovedsagen at gaa igennem. E. I. Wiboltt.

*) Udgiften indgaar i Udgiftstallene for Hær og Flaade. Af de 3 Socialdemokrater menes dog een at indtage et Særstandpunkt med et Budget paa omkring 100 Miil. Kroner, hvoraf en væsentlig Del anvendes til Flaaden. Kommissionsmedlemmet er valgt i Landskrona.