Log ind

Den lodrette Omfatning

#

Under denne Overskrift indeholder »Allg. schw. Militårzeitung« en Artikel omhandlende Faldskærmsjægere og Luftlandingstropper. Som bekendt har Sovjetrusland efter Verdenskrigen ydet et vigtigt Pionerarbejde paa dette Omraade. Efter at have drevet Propaganda med Udspring med Faldskærme som en Folkesport, skred Sovjetunionen til Anskaffelse af Faldskærmstropper. Disse optraadte for første Gang i 1935 ved Manøvrerne omkring Kiew, hvor 1200 Faldskærmsjægere blev nedkastet og 57000 Mand landsattes fra Flyvemaskiner. I mange Lande blev Luftinvasionen, som den russiske Presse kaldte »den lodrette Omfatningstaktik«, betragtet som et Legeværk, der ikke havde nogen alvorlig militær Betydning. I den finske Krig anvendte Rusland kun faa Faldskærmsjægere, da det skovrige Terrain vanskeliggjorde Landsætningen af større Led. Der fandt kun Udspring Sted af enkelte irregulære civilklædte Faldskærmsjægere, der som Spioner og Sabotører kun opnaaede et beskedent Resultat. Mange blev hængende i Tæerne, hvor de blev skudt ned. Først nu har den tredimensionale Krig vist sine mangfoldige Muligheder paa Vestfronten.

Uddannelse af Faldskærmsjægere.

For at dæmpe den Angstpsykose, som de fleste Faldskærmselever er i Besiddelse af under de første Udspring, anvendes til at begynde med et Udspringstaarn (ca. 25 m højt) og fuld aaben Faldskærm. 95 pCt. af Eleverne vænner sig derpaa hurtigt til Udspring fra Flyvemaskine, under hvilket Skærmen først udfolder sig ved Udtrækning af Styreringen. Det er af Betydning, at Faldskærmsjægere, der springer samtidigt ud, ogsaa naar Jorden i Nærheden af hinanden, saaledes at de straks kan danne en Kampenhed. For at naa dette maa Faldskærmen, der lader sig føre afsted ved den svageste Vind, aabnes saa sent som muligt. Eleven maa lære at lade sig falde 500 m, før Ringen rives af. Nærheden af Jorden beregner han ved en Sekundtæller. Der skal Koldblodighed til at gøre dette under den rasende Fart. Ogsaa naar Skærmen er udfoldet, kan man ved Ben- og Armbevægelser faa Indflydelse paa Faldretningen. Faldskærmsjægeren maa ikke i noget Øjeblik miste Orienteringen. Ved Udspring fra 1600 m passerer Faldskærmsjægeren i det frie Fald Luftlaget i følgende Tider:

fra    1600—1500    m     i     4,6 Sekunder

-       1500—1400     -     -     2,5     —

-        1400—1300    -     -     2,2     —

-        1300—1200    -     -     2,0     —

-        1200—1100    -     -      1,9    —    o. s. v.

Naar Faldskærmsjægeren udfolder Skærmen 600 m over Jorden, bruger han til at tilbagelægger denne Strækning 20 Sekunder.

Anvendelse af Lufttropper.

Lufttropperne kan som en samlet militær Styrke sættes ind til taktisk og strategisk Omfatning.

1) Ved taktisk Omfatning griber Lufttropperne ind i Frontkampen.

Jo snævrere der samarbejdes med Landtropperne i Tid og Rum, desto større bliver Virkningen. Til Udspringssteder vælges fortrinsvis Terrainomraader af taktisk Betydning som f. Eks. Fæstninger, Flodovergange og Pas, der skal spærres eller aabnes. Uden at det behøver at komme til Kamphandling kan den blotte Trusel i Ryggen svække den taktiske Betydning af saadanne Punkter. I Defensiven kan de i Ryggen paa den angribende Fjende bidrage til at aflaste Fronttropperne. Forstærkning af egne omringede Tropper ved Faldskærmsjægere fandt sin praktiske Anvendelse i Rummet omkring Narvig. I Offensiven forbereder Lufttropperne en Gennembrudsaktion, idet de bortleder Forsvarets Opmærksomhed fra dets vigtigste Opgave og tvinger de fjendtlige Tropper til at afgive Styrker til deres Bekæmpelse. De egner sig ogsaa til at fuldføre en paabegyndt Indeslutningsaktion. I dette Tilfælde bliver de skudt frem som isolerede Modstandsreder i Hullerne paa Omkredsningsringen. 2) Den strategiske Omfatning bestaar i Lufttroppernes Operationer i Hinterland. De bemægtiger sig Objekter af militær Betydning, hvorved »militær« maa opfattes i Betydning af den totalitære Krig. I første Linie gaar Lufttroppernes Virksomhed ud paa at hindre Fjendens Tilførsler af Materiel og Reservetropper: de besætter Banegaarde, Jernbaneknudepunkter og vigtige Vejkryds, de bemægtiger sig fjendtlige Flyvepladser og danner saaledes nye Baser for eget Luftvaaben. Endelig tilsigter de at lamme Produktionen og Forvaltningen ved at besætte Fabrikker, Post- og Regeringsbygninger. I dette Tilfælde bringes Grundsætningerne for Statskup til Anvendelse. Angrebsobjekterne er identiske med Bombemaskinernes, men Virkningen er mere gennemgribende og mere vedvarende. Den strategiske Omfatning udøver ofte en større psykologisk Virkning paa Fjenden, end Troppernes faktiske Resultat berettiger til.

Lufttroppernes Fægtningstaktik.

Følgende skematiske Fremgangsmaade kan tænkes: 1) Luftvaabnet tilkæmper sig det lokale Herredømme i Luften over det Omraade, hvor Lufttropperne skal gaa ned. Fjendtlige Maskiner bortjages. 2) Jagerne renser i Dybdeangreb Terrainet for mulige Afværgetropper. Egnen bliver i vid Omkreds belagt med Bomber for at vanskeliggøre Koncentreringen af Afværgetropper. 3) En første Sværm af Faldskærmsjægere gaar ned som Fortrop. Efter Landingen indtager de straks en »Pindsvinestilling« (Igelstellung), fra hvilken de gaar ekscentrisk frem for at tage de vigtigste Terrainpunkter i Besiddelse. Med særlige Faldskærme nedkastes Maskingeværer, Flammekastere og Skyttegravsmorterer til dem. 4) Andre Sværme følger efter. Hvis Terrainet egner sig til Flyveplads, bliver der landsat Lufttropper ved Hjælp af Transportmaskiner. Troppetransporternes Kapacitet er nu til Dags saa betydelig, at Tyskerne paa Flyvepladsen ved Rotterdam, før denne delvis blev gjort ubrugelig, kunde landsætte 500 Mand i Timen. De nye Tropper skyder sig ind i den første Sværms Kamplinie. Paa Vestfronten har Lufttropper ogsaa samarbejdet med lette Tropper (Panser og Cyklister). De Strejftog, som de gennembrydende lette Tropper udførte mod Byerne i Etapeomraadet, blev fulgt i Hælene af Udspring eller Landsætning af Lufttropper, med hvilke de isolerede Stillinger straks blev forstærket og holdt, indtil Panserafdelinger indtraf. Er Forplejningen ikke mulig ved Rekvisitioner i det besatte Omraade, overtager Luftvaabnet Forsyningen med Levnedsmidler og Ammunition, som bliver nedkastet ved Hjælp af Faldskærme. Lufttropperne staar stadig i traadløs Forbindelse med Luftvaabnet.

Afværgeforholdsregler. Den virksomste Afværgelse danner Bekæmpelsen af de fjendtlige Luftkræfter, da disse danner Forudsætningen for alle Lufttroppernes Operationer. Det maa i Almindelighed bemærkes, at Lufttropperne altid er Elitetropper, som har faaet en udmærket Uddannelse i den moderne Kamptaktik. Afværgetropperne maa nødvendigvis raade over tilsvarende Egenskaber. I Rotterdam maatte Hollænderne sætte Minekastere, Antitankskyts og lettere Artilleri ind mod de tyske Lufttropper, der havde sat sig fast i Bygningerne i Altstadt. Mod Faldskærmstropperne i Frontomraadet maa stadig Reserver, som straks kan sættes ind, staa beredt. I Hinterland maa særlige Afværgetropper uddannes. Troppedele, der er bestemt til Fronten, maa kun i yderste Tilfælde anvendes til Afværgning. Hvis de holdes tilbage, vil de netop fremme Faldskærmsjægernes Formaal : at svække Frontens Kampkraft.

C. F.