Log ind

De sjællandske Divisionsøvelser 1931

#

I nedenstaaende korte Referat a f Øvelsernes Forløb, saaledes som jeg opfattede dem som Presseofficer ved Divisionen, er der lagt mere Vægt paa at faaet Overblik over Øvelserne end paa et nøjagtigt og udtømmende Referat, der selvsagt ik ­ ke kan gives paa saa løs en Basis. — Tirsdag den 29’ September 1931 K l. 16 begyndte Divisionsøvelse I, der varede uafbrudt til Torsdag den 1’ Oktober. De deltagende Styrker, Rødt og Blaat Detachement, tænktes hørende til større Styrker, Rødt Parti, hvis Hovedkræ fter var under Samling til Terrainet Vest fo r Roskilde, og Blaat Parti, der den 28/9 havde paabegyndt Landsætningen ved Tisvilde; efter Landsæ tning a f Blaat Detachement maatte Landsætningen im idlertid paa Grund a f Vejrforholdene afbrydes. Rødt Detachement, bestaaende a f 5’ Regiment, 8’ Regiment, 17’ Bataillon (ialt 5 Batailloner med 2 Skytskompagnier), 2’ Gardehusareskadron, 4’, 11’ og 6’ A rtilleria fdeling , 1/g Pionerbataillon, % Telegrafdetachement, 1/2 Flyvereskadrille samt tænkte Ammunitionskolonner og Sanitetsinstitutioner, alt under Oberst C. Jacobsen, antoges Natten 28— 29/9 at have kantonneret i Terrainet om Gundsømagle, hvor det den 29/9 Form . modtog Ordre til at opsøge og slaa de Øst om Arresø fremryk

Skærmbillede 2020-10-09 kl. 13.57.04.png

kende blaa Styrker. Detachementet var Kl. 16 med sine Rytterpatrouiller naaet Jernbanelinien Hillerød— Frederiksvæ rk og med Fodfolkets forreste Sikringsled paa Højde med Kvinderup (3 km Nord fo r Slangerup). Blaat Detachement, bestaaende a f V Regiment, 2’ Livgardebataillon (ialt 3 Batailloner), Akademisk Skyttekorps, Københavns Am ts Skyttekorps, 1’ Gardehusareskadron, 1 Panservogndeling, 5’ og 12’ A rtilleria fdeling , % Pionerbataillon, 1/3 Telegraf detachement, */£ Flyvereskadrille samt tænkte Ammunitionskolonner og Sanitetsinstitutioner, alt under Oberst V. Tretow-Loof, modtog den 29/9 Morgen Meddelelse om, at Landsætningen vilde blive genoptaget, naar Vejrforholdene tillod det, samt Ordre til at opholde fjend tlig Frem rykning Øst om A rresø og hindre Fjenden i at naa frem over Annisse— Høbjerg Hegn. Detachementet var Kl. 16 med sine Rytterpatrouiller naaet Landevejen Hillerød— Frederiksvæ rk og med Fodfolkets forreste Sikringsled Linien Pølbro— Kagerup.

Blaat Detachement sendte straks Panservognene og en Rytterdeling frem til Opklaring over Hillerød— Faurholm mod Røds østlige Flanke. Resten a f Eskadronen frem til Opklaring i Fronten med Hovedvægten paa Chausséen Faurholm— Slangerup; senere tilbage paa Blaat Detachements venstre Flø j. Flyverne: Opklaring hovedsagelig mod Slangerup. Detachementets øvrige Kræ fter tog S tilling saaledes: Frem skudt til Tofthø j— Alsønderup— Nejede Vesterskov: % !’ Bataillon, Københavns Am ts Skyttekorps og 12’ A. A., alt under Oblt.,. 1 Batteri/5’ A. A. til Støtte ved Tvingbakke. Pionererne Broer over Pølaa. Smaastyrker mod Tulstrup. Hovedkam plinie: Lindb jerg— Tvingbakke— Bavnehøj— Høbjerg Hegn. 2 A fsnit, 15’ B. + 1/31’ B. mod Vest, 2’ Livgardebataillon mod Øst, Skillelinie: Tofte Mølle— Petershvile. 5’ A r ­ tilleria fdeling (Fron tartilleri) : S.V. fo r Ammindrup. Posteringer ved Pølaabro og Møllebro. Reserve: Akademisk Skyttekorps Nordvest fo r Tvingbakke. Rødt Detachement sendte sine Flyvere frem til Opklaring mod Rummet mellem Arresø og Gribskov, Rytteriet mod Høbjerg Orne, og gik med sin Hovedkolonne over Kaninbro— Freerslev— Freerslev Hegn mod Ullerød. En venstre Sidetrop paa 1/2 Kompagni gik over Fruevad Bro— Harløse mod Tjæreby, en højre Sidedækning (17’ Bataillon) over Uvelse— Herløv-— H illerød ad Landevejen mod Kagerup.

Indtil Kl. 19 Tirsdag den 29’ September udviklede Øvelsen sig saaledes: Blaa Panservogndeling gik fra Hillerød øst fra ind i Brødeskov, hvor den holdt sig skjult, til Rød højre Sidedækning havde passeret Herlev. Da Sidedækningens Fortrop nærmede sig Faurholm , kørte Panservognene bagfra gennem Sidedækningens Hovedstyrke; den bageste Panservogn mindskede F a rten og beskød Hovedstyrken, mens den forreste fremskyndede Hastigheden og beskød Fortroppen. Begge Vogne forsvandt derpaa mod N o rd ; og efter at Sidedækningen a f Kampdommerne var standset en passende Tid paa Grund a f et Tab paa 26 saarede og B døde, fortsatte den ind til Gadevang. Rød Hovedkolonnes Fortrop gik frem ind til Tulstrup, hvor den fik Føling med Blaa Sikringsdele; Fordækningen 1 km Øst herfor; Hovedkolonnens Fod folk til Freerslev Hegn, A rtille rie t til Freerslev. Rød venstre Sidetrop gik frem over Tjæreby til Æ belholtvang. Kl. 19 udgav Rødt Detachement Befaling fo r Natten: Fo rposter over Gadevang— Strødam Huse— Tulstrup— Æ belholtvang, 14’ Bataillon og 147’ B. til venstre, 17’ Bataillon til højre. Kantonnementsbivuak: Rytteriet paa Sofieborg, 11’ Bataillon i Ullerød— Lille Ullerød— Freerslev Oredrev, 8’ Bataillon i Harløse Oredrev, %7’ Bataillon i Tjæreby, A rtille rie t i Freerslev, Detachementsstabskvarter: Frederiksborg Højskole. Ved Mørkets Frem brud Tirsdag den 29/9 trak Blaat Detachement 12’ A. A. i Alsønderup Stillingen tilbage nord fo r Pølaaen, hvor den indgik i Frontartilleriet, men beholdt Fo rbindelse med den fremskudte Styrke Syd fo r Pølaa. Blaat Rytteri forblev fremme om kring Freerslev Hegn om Natten. Panservognene i Fredensborg. Pionererne fuld førte i Løbet a f N atten en 3 Tons A rtille rib ro over Pølaaen 400 m 0. f. Pølbro og en Rytterbro omtrent ret Nord fo r Nejede Vesterskovs Nordvesthjørne, samt nogle mindre Gangbroer. Kl. 4 om Morgenen Onsdag den 30’ September brød rødt Rytteri op fra Sofieborg, saaledes at det ved Daggry kunde være klar a f Skovene og opklare mod Helsinge. En mindre, rød Rytterstyrke havde tilb rag t Natten i Maarum. Kl. 7 gik 14’ Bataillon + Vt,7’B. som en venstre Sidedækning frem hovedsageligt i Rummet mellem Vejene Tulstrup— Alsønderup— Møllebro og Strødam Huse— Benstrup— Høbjerg Oredrev. 4’ A rtille ria fd eling støttede 14’ Bataillons Frem rykning fra Terrainet Syd fo r Linien Tulstrup— Sofieborg. Resten a f Detachementet samledes langs Vejen mellem Gadevang og Strødam. Sam tidig gik 17’ Bataillon frem gennem Skoven fo r at sætte sig i Besiddelse a f Kagerup. Det tunge A rtille ri blev trukket frem fra Faurholm gennem Hillerød til en S tilling som F ron ta rtilie ri ved Gadevang Huse. Rød Kommandostation blev forlag t til Gadevang Skole. Begge Partiers Flyvere gik op ved Daggry. Blaa udførte talrige Felt- og Hindringsarbejder. Ved 10-Tiden var 14’ Bataillon naaet kort Nord fo r L inien Alsønderup — Bendstrup, hvor Frem rykningen maatte standses paa Grund a f stærk Beskydning fra Blaat A rtille ri fra Partiet om Tvingbakke. 1’ Bataillon med Københavns Am ts Skyttekorps var da gaaet tilbage fra sin S tilling over Ravnsbjerg— Alsønderup— Tofthøj og gik over Spangene imellem Annisse Oredrev og Alsønderup Oredrev i Reserve bag Tvingbakke, sikret i venstre Flanke a f Akademisk Skyttekorps, som im idlertid havde besat Møllebroen ved Pibemøller. Sam tidig var 17’ Bataillon rykket til Kagerup, hvor den im idlertid ved Il-Tid en blev ramt a f en forberedt Skydning fra Blaat A r tilleri og maatte gaa tilbage til Skovkanten. Resten a f rødt Fodfolk var Kl. l i y 2 opmarcheret i Skoven 2 km S.Ø. f. Kagerup. Det tunge A rtille ri beskød Høbjerg Hegns Sydøsthjørne og 1 blaat Batteri ved Tvingbakke. Kl. H i/2 modtog Rød Detachementschef Meddelelse fra Ledelsen, at Flyverne havde observeret, at Blaa Landsætning var genoptaget. Rød standsede derfor Frem rykningen og lod 7’ Bataillon afløse 17’ Bataillon, som derefter indgik i Detachementsreserven bestaaende a f 8’, 11’ og 17’ Bataillon. Ob5 fik Kommandoen over hele den a f 7’ og 14’ Batl. dannede Fron t fra Kagerup Station over Vestspids a f Orne Plantage til Dommereng og fik 4’ A. A. ved Tulstrup til fuld Raadighed. Blaa havde im idlertid i Erkendelse af, at hans venstre Flø j var truet, forlænget denne ved at dirigere et Komp. a f 15’ Bataillon fra højre Flø j til Partiet om Nellerød. Blaat Rytte ri var efter en anstrengende Nattemarch gaaet i Beredskab i Vestkant a f Høbjerg Hegn. Blaat A rtille ri havde — stadig som Fron tartille ri, men med direkte Forbindelse til Bataillonen i 1’ Linie — skiftet S tilling bagud til Terrainet om Skjærød og Lavø Huse. K l. 14 modtog Rød Detachementschef paany Flyverm elding, at det kun var Materiel, der landsattes.

Under Hensyn til det forholdsvis sene Tidspunkt besluttede Rød Detachementschef im idlertid at udsætte sit afgørende Angreb til Morgendagen og benytte Natten til Rekognoscering og Artilleriforberedelse. 11’ A rtille ria fd elin g gik i S tilling Nordvest fo r Bendstrup, iøvrig t sikrede de fremskudte Batailloner omtrent i de Linier, hvori de befandt sig, ligesom Forpost- og Hovedreserver gik i Kantonnementsbivuak ved 16- Tiden omtrent paa de Steder, hvor de befandt sig*). Køkkentrainet blev trukket frem fo r at faa Middagsmaden fortæret inden Mørkets Frembrud, og Detachementet besluttede sig til ved Daggry at samle Reserverne i en Mødeopstilling i Skovhjørnet ved E jlstrup .

I Løbet a f Aftenen Onsdag den 30/9 fik Rød Detachementschef den Opfattelse, at Blaat Detachement stod defensivt langs Pølaa over Høbjerg— Kjederup mod Nellerød, og at det syntes at forstærke sin nordlige Flø j ved at svække den sydlige. 1 blaat Kompagni var meldt ved Nellerød, ca. 150 Mand ved Sydspidsen a f Harager Hegn, Fodfolkspatrouiller i E jlstrup . Rød Detachementschef besluttede ved Daggry Torsdag den 1/10 Morgen at gaa til Angreb paa Blaa S tilling ved Høbjerg— Kjederup— Nellerød saaledes: med 7’ og 17’ Bataillon og l/2 Skytskompagni a f 5’ R., alt under Ob5s Kommando, mellem Kagerup— Helsinge Vejen og Jernbanen, og flyttede Kl. 5,30 sin Kommandostation frem til Skovfogedhuset Sydøst fo r K agerup. 14’ Bataillon med 1/2 Skytskompagni sikrede Angrebets venstre Flanke og støttede det med Ild. Det tunge A rtille ri fo rberedte Angrebet ved Bekastning a f Terrainet om Nellerød og Harager Hegns Sydspids, og 4’ A rtille ria fd eling ved Beskydning a f Terrainet Høbjerg— Kjederup— Myrebakke (ved E jlstrup) fra S tillinger Vest fo r Orne Plantage. Endelig stilledes 11’ A rtille ria fdeling Vest fo r Tibberup Huse til direkte Støtte fo r 5’ Regiment. Som Reserve fo r Angrebet stilledes 8’ Regiment i Udkanten a f Gribskov paa Højde med E jlstrup , og Pionererne tog O pstilling ved Kagerup, rede til at gaa frem til Retablering a f Broerne over Hessemose Aa. Blaat Detachement havde i Løbet a f Natten til Onsdag den 30/9 faaet Forstæ rkning a f en landsat tænkt Bataillon, der overtog Forsvaret a f Pøl Aaens vestlige Løb ind til Nord for Nejede Vesterskov. Strækningen herfra ind til Pibem øiler fo rsvaredes stadig a f Akademisk Skyttekorps. 2den Livgardebataillon holdt Rummet fra Pibemølle om Høbjerg, Kjederup og Østkanten a f Høbjerg Hegn. E t Kompagni a f 15’ Bataillon besatte Nellerød som foran omtalt. 2den Livgardebataillon fik Kommandoen over hele forreste Linie.

I Reserve ved Ammindrup lagdes 2 Kompagnier a f 15’ Bataillon, 1’ Bataillon og Københavns Am ts Skyttekorps. Blaa A rtilleria fdelinger stod ved Skærød og Lavø Huse. Torsdag Morgen Kl. 6 havde Røde Styrker indtaget deres Frem brudsstillinger, og Kl. 6,30 brød 5’ Regiments forreste Linie frem fra Vejen Duemose Gaard-— Kagerup, sam tidig med at Pionererne lagde kunstig Taage over den østlige Pølaabred. 8’ Regiment fik Ordre til at følge Bevægelsen bagud til højre. 5’ Regiments Angreb naaede frem til Forsvarernes Pigtraadshegn; men her maatte det standse, da Pigtraaden ikke tidligere var erkendt. E fte r at 5’ Regiments Angreb var gaaet i Staa, beordredes 8’ Regiment frem gennem Harager Hegn til Angreb paa Nejlinge med 1 Bataillon mod selve Byen, 1 Bataillon bagud til højre. Blaa havde im idlertid underlagt 15’ Bataillons Kompagni i Nellerød og 1’ Bataillon i Nejlinge under Chefen fo r 15’ B a taillon ; 1’ Bataillon dirigeredes til Terrainet om Gunnerøgle Gd.— Valby Hegns Sydøstspids. Det lykkedes herfra 1’ Bataillon at udføre et Ildoverfald paa 8’ Regiments højre Flø j, hvorefter Bataillonen indtog en saadan Stilling, at 8’ Regiments Angreb ikke kunde vinde frem foreløbig. Øvelsen standsede ca. Kl. 9 den 1/10. Fredag den 2/10 var Rastdag.

Sjællandske Divisionsøvelse II paabegyndtes Lørdag M orgen den 3/10; Krigstilstanden indtraadte Kl. 9. Nordpartiet (Blaa) var under Tilbagegang mod Nord over Alsønderup— Kagerup— Maarum— Græsted. Blaa Arriéregarde under Oberst V. Tretow-Loof, bestaaende a f 1’ Regiment, 17’ Bataillon, 2’ Livgardebataillon, 1’ Gardehusareskadron, Panservogndelingen, 5’ og 12’ A rtilleria fdeling , % Pionerbataillon, Ys Telegrafdetachement og Flyvereskadrille, fik , da dens bageste Tropper var paa Højde med Alsønderup, Ordre til indtil Kl. 12 at hindre fjend tlig Fremtrængen over Linien Høbjerg Hegn— Kagerup.

Vejen Annisse— Ammindrup— Helsinge og G rib Skovs vestlige Udkant dannede fo r begge Partier Grænsen fo r Øvelsesterrainet. Sydpartiet (Rød) fulgte efter. Rød Avantgarde under Oberst C. Jacobsen, bestaaende a f 5’ og 8’ Regiment, 2’ Gardehusareskadron, 2’ Feltartilleriregim ent med 4’, 11’ og 6’ A r ­ tilleriafdeling , 1/31’ Pionerbataillon, % Telegrafdetachement og 1/2 Flyvereskadrille, fik Kl. 9, da Avantgardens Hovedstyrke var i Terrainet om Tjæreby, Ordre til hurtigst m uligt at sætte sig i Besiddelse a f Terrainet E jlstrup— Nellerød. E t B lik paa Kortet viser, at det Terrain, Blaa havde at forsvare, med de givne Grænser fo r Øvelsesterrainet var smallest mellem Vejen Syd fo r Ammindrup og Haldbjerg ved Vestspidsen a f Orne Plantage. Blaa etablerede derfor sin forreste Linie over de høje Bakker Syd fo r Høbjerg Hegn— Pibem øller — Haldbjerg med 2’ Livgardebataillon ( - 7 - 1/^2’ Komp.) Vest, 17’ Bataillon + V^2’/2’ Livgb. Øst fo r Pøl Aa. Blaat R ytteri sendtes frem med 1 Deling om kring Egebjerg. Resten N. f. Bendstrup Oredrev. I 2’ Linie — under Obx — stod 1’ B a taillon + i/22’./15. B. i Høbjerg Hegns Sydspids, 15’ Bataillon (-s1/22’ Komp.) ved Solbjerg og Bakkegaard Sydvest fo r Kagerup, 5’ A rtille ria fd eling placeredes i Sydspidsen a f Høbjerg Hegn, 12' ved Mobro. Pionererne slog ret Syd fo r Mobro en Rytterbro, fæ rdig til Sprængning Kl. 11,30. Møllebro og Broen tæt S.V. derfor forberedtes til Sprængning; Broen ved Solbjerg blev afbrudt. Nedkastningsstation fo r Flyverm eldinger: Sydvest fo r Kjederup. Rød sendte Rytteriet over Pølbro til Terrainet Nordvest fo r Pølaa. En højre Sidetrop paa 1 Kompagni a f 14’ Bataillon med 1 Maskingeværdeling gik over Bendstrup— Halbjerg mod E jlstrup . 11’ Bataillon med en Halvdeling Rytteri, 1/2 M askingeværkompagni og 8’ Regiments Skytskompagni gik som Fo rdækning over Alsønderup— Alsønderup Oredrev— Høbjerg Orne mod Nellerød. Ad samme Vej fulgte i 1500 Meters A fstand Hovedgruppen i Ordenen: 8’ Bataillon, 7’ Bataillon, 5’ Regiments Skytskompagni, 4’ A rtilleria fdeling , 11’ A rtilleria fdeling , Resten a f 14’ Bataillon, Pionererne og Telegrafdetachementet. 6’ A rtille ria fd eling fulgte springvis efter. E fte r at Rød Avantgardechef havde engageret den fjendtlige Besættelse over Pibem øller— Haldbjerg paa hele Fronten og trykket den tilbage mod Chausséen, forskød han over M øllebroen og Spangene Sydvest herfor sine Hovedkræ fter til Terrainet Petershvile— Tvingbakke (ca. 1 km Vest fo r Pibemøller), hvorfra han rettede et afgørende Stød mod BavnehøjPartiet. Med dette sluttede Øvelsen K l. 12,05.

Heinrich Koch.