Log ind

De polske Øvelser August 1925

#

(Efter „La France Milt." og „Milt. Wochenblatt")

For første Gang har den polske Hær i Aug. 1925 afholdt store Øvelser med alle Vaaben. En Del fremmede O fficerer var indbudt til at overvære dem. Øvelserne faldt i 3 Afsnit:

1. Rytterøvelser i Wolhynien 11.— 13. Aug. i Omegnen af Brody under Ledelse af Generalinsp. f. R. Rodzwadowski.

2. Fællesøvelser for alle Vaaben 17.— 19. Aug. i Omegnen af Thorn.

3. Krigsmæssige Skydninger efter 20. Aug. ved Thorn.

Rytterøvelserne fremkaldte Erindringerne om Krigen i 1920, hvor Bolchevichernes Rytteri spillede en stor Rolle — en Rolle, der kan begynde i Morgen igen. Grundlaget for Øvelserne mindede da ogsaa i flere Henseender om Begivenhederne i 1920.

Røde Tropper, 5. og 2. Armé, har under Frem rykning fra Øst kastet Blaa 1. Armé, hvis sydlige Flø j har maattet trække sig saa langt tilbage mod Styr (floden), at 6. Blaa Armé, som opererer længere Syd herfor, maa trække, sin nordlige Fløj tilbage til Trods for heldige Kampe mod 2. Røde Armé. I Blaa Front er der derved fremkommet et Hul efter Linien Dubno— Radziwillow— Brody, og et Rddt Rytterdetachement bestaaende a f 4. Rvt.-Div. + 2 Brigader Rytteri med organisk tilhørende A rtille ri samt 1 Jægerbatl. og 1 Flyvereskadre har faaet Ordre til at rykke hurtigt frem mod Brody, for derfra at gribe ind bag Blaa Arméer. Hos Blaat Parti er man ved at samle Tropper frem mod Brody for herfra at angribe Rød 5. Armés sydlige Fløj, men Opmarchen kan først være færdig den 17. Aug. — For at dække denne Opmarch bliver 6. Rytter Brig. fremskudt til Radziwillow, hvor den skal indtræffe 10/8 Eftm . Forstærket med 1 ridende Art.-Afd., 3 Delinger Panserautos, 3 Observationseskadril., 1 Jægerbatl. og 1 Mitrailleusebatl. skal den sinke Rødt Rytteris Fremrykning. — Den 13/8 kan der ventes Fo rstærkninger til 6. Ryt.-Brig. a f Fodfolk og Art, De 2 Partier er saaledes vidt forskelligt sammensat. Og medens det for Rød gælder om hurtigt at trænge 

Skærmbillede 2021-05-27 kl. 16.35.11.png

frem til Brody, gælder det for Blaa med sit underlegne Rytteri at forsvare Terrainet Skridt for Skridt støtter a f de kraftige Ildvaaben og tekniske Hjælpemidler, indtil Forstærkning kan indtræffe. Den 11/8 grupperer Blaa sig i Dybden. En 1. Stilling bag Plaszewkafloden besættes mellem Kazin og Plaszowa a f 9 Ulan-Reg. -|- 1 ridende Batt. -j- 2 Delinger Panserautos. — Foran Skoven fremskydes til Rekognoscering 1 Esk. af 6 U.-R. + 1 Mitrailleuse Deling -|- 1 Panserautodeling. Samtidig besættes en 2. Stilling bag Sitinkafloden fra Srebno over Sitno til Sitenskje af Jægerbatl. og Resten a f 6. U.-R. Denne Stilling forstærkes „stærkt" med Fodfolksspaden. I Hovedreserve: 22. U.-R. + 2 Eskadroner Grænseryttere -j- Resten a f den ridende Art.-Afd. Rød formerer sig tidligt om Morgenen i 2 Grupper a cheval Banen Dubno— Brody. Den højre (nordlige) 10. Brig., den venstre (sydlige) 16. og 17. Brig. I Løbet af Eftm . ventes 2. Brig. at støde til fra Nord. Da Rød bliver klar over Blaas 1. Stilling, binder han den med sin nordlige Gruppe, medens den sydlige forskyder sig mod Syd for at udmanøvrere Fjenden og gaa videre frem mod den højre Fløj af 2. Stilling. Henimod Middag forlader de Blaa Tropper 1. Stilling (Plaszewkafloden) og gaar lige tilbage til en 3. Stilling bag Sloniowkafloden fra K rupic over Boszarowka til Podzamcze. Den sydlige Gruppe (16. og 17. Brig.) naar omtrent samtidigt frem mod 2. Stillings højre Fløj, som den angriber, medens 10. Brig. gaar lige paa i F ron ­ ten. — Blaa Hovedreserve sættes ind, og det lykkes at holde Stillingen indtil Mørkets Frembrud, hvorefter den opgives, idet nogle a f dens Tropper gaar tilbage til 3. Stilling, medens det ene Rytterreg. gaar lige tilbage fo r at indrette en 4. Stilling mellem Radziwillow over Højde 354 og Buczyna.

Den 12. om Morgenen ligger Blaa klar i 3. Stilling med Jægerbatl. paa venstre Fløj indtil Banen (incl.) og 2. Rytterreg. paa højre Flø j støttet a f 2 Grænseesk; Mitr.-Batlen og det ridende Art. 1 Hovedreserve 9. U.-R. Rødt Parti demonstrerer om Morgenen tidligt foran Jægerbataillonen og føler sig forsigtigt frem til Sioniowkafloden. — Lid t over Middag sætter det et stærkt Angreb an fra Linien Budki-Ledukow mod Blaas højre Fløj og tvinger den tilbage, hvad der har til Følge, at Blaa gaar tilbage over hele Linien til RadziwillowBukzyna Stillingen. For at frigøre de tilbagegaaende Tropper attakerer 9. U.-R. ved Baszarowka, medens Flyverne samtidigt luftangriber med megen Virkning. 1 Løbet a f Natten 12.— 13. lykkes det Rød at erobre Bulczyna Højden (35-1), og Blaa opgiver derfor denne Stilling og forsvinder i Mørket noget længre tilbage til en Linie tæt Vest for Radziwillow-Gaje-Boratyn. Hen paa Morgenstunden indtræ ffer 5’ Inf. Div. (40’ og 45’ Regr.) som Forstærkning og sættes ind bag højre F lø j; endvidere Tanks og Panserautos. Den 13. om Morgonen angriber Rød paany. Henholdende Front paa den sydlige Fløj, medens den nordlige, 2 Rytterbrigader og Jægerbatl., støttet a f A rtile ri angriber Blaas venstre Fløj. 1 Begyndelsen lykkes det 2’ og 17’ Brigade at trænge noget frem, men c. 104' Fm. gaar Blaa over til et kra ftigt Modangreb med 5. Inf. Div. støttet a f 1 Tankskomp. og 12 Penserautos. Paa dette Tidspunkt fastholdes Angriberens (Rød) nordlige Front, og Blaa tvinger hans venstre Fløj tilbage og tager Højde 354 igen. Fo r at parere mod Modangrebets videre Fremadskriden maa Rød sætte sine Reserver ind og gaar helt i staa. - Her standses Øvelserne, der har givet god Lejlighed til i Praksis at prøve Rytteriets Optræden saavel imod som i Forbindelse med de moderne kraftige Fodfolksvaaben og øvrige tekniske Hjælpemidler. Det polske Rytteri viste god Benyttelse af Terrainet og Udholdenhed. Terrainets begunstigede blaat Parti, saa dets underlegne Rytterstyrker fik en meget virksom Støtte a f Hjælpevaabnene; og Partiet, der ikke nøjedes med Defensiven, men gentagne Gange modangreb i de rette Situationer, løste sin Opgave. — Det høstede da ogsaa Krigsministeren, General Sikorki’s Anerkendelse for sin Kamp og sin Manøvre. I Følge „M ilt. Wochenblatt" er Rød gaaet for langsomt og for systematisk til Værks, og hans Rytteri klæbede for fast indefter og trak ikke nok ud til Omgaaelse af Fjendens Stillinger, hvad det kunde have tilladt sig i K ra ft a f sin talmæssige Overlegenhed. — Sam menspillet mellem Artilleriet og de øvrige Vaaben samt Forbindelsestjenesten lod en Del tilbage at ønske, især den 1. Dag. Flyvernes Angreb den 12. var en Overraskelse foldet røde Rytteri, og det viste sig, at der er en Del at lære endnu for Rytteriet, naar det skal kæmpe mod Flyvere.

Efter nogles Mening gik Flyverne for lavt ned, og deres Optræden betegnes derfor som ukrigsmæssig. — Man skal vist være varsom med at udtale en saadan Dom, der ogsaa høres herhjemme under vore Øvelser. Da de franske og engelske Flyvere i de prekære Dage i Marts, A p ril og Maj skulde dække de allierede Arméers Tilbagegang, gik adskillige af dem ned — saa at sige i Hovedet — paa de fremrykkende tyske Kolonner og tvang dem Gang paa Gang til Spredning med paafølgende Standsninger. Artilleriet kan ikke beskyde de lavtgaaende Flyvere og derved dække eget Fodfolk, og dette føler den moralske Virkning a f at være et sølle Bytte, som Rovfuglen slaar ned paa. Kommer dertil et ildspyende Gab, bliver den jordbundne befippet og glemmer at skyde. Saaledes gik det i 1918. Først da det var for sent, fik de tyske Kolonner besindet sig og aabnede Ild mod Fly ­ verne; men da var de væk, efterladende Døde og Saarede. — De tyske Kolonner blev tvungne til en langsom Fremrykning i stærkt spredte Formationer, sikrede af Mitrailleuser og Antiluftkanoner, hvis Opstilling, der selvfølgelig skulde rette sig efter Kolonnernes March — og vice versa — , krævede Tid.

Øvelserne i Ponimerellen.

Inspektøren for III Arméinspektion, General Sierska, ledede Øvelserne, der havde følgende almindelige Grundlag: En rød Armé er under Frem rykning over Iteisenburg — Dt :Eylau mod Thorn. — Vest for denne By er en blaa Armé under Sammendragning under Dækning af „Blaa Operationsgruppe" (B. O.), der skal holde Overgangene over Weichelfloden ved Thorn og N. 0. derfor aabne. B. O. bestaar ved Øvelsens Begyndelse a f 1 Reg., 1 Esk., 1 Mitr.-Batl., 1 Pionerbatl., 2 lette Art.-Afd. alt af 15. Inf.-Div.; endvidere a f 15. Kavalleribrigade, 25. Inf.-Div. (tænkt) 1 Eskadrille, 1 Ballonpark. Rødt Parti bestaar a f 4. Inf.-Div., 3. Kav.-Brg., 6. Inf.-Div. (tænkt), Flyvere, Ballonpark m. m. Partiet

Skærmbillede 2021-05-27 kl. 16.36.20.png

maa aabenbart opfattes som en A r t Avantgarde fo r A r ­ méen. B. 0. vil føre en henholdende Kamp i Terrainet N. 0. fo r Linien Leine Flod— Culmsee— Culm, hvilken L inie ikke maa o ver smides. Da Øvelsen begynder uen r 1/8 staar Røde og Blaa f orposter i Føling med hinanden i minen Kgt. Neudori— Briesen— Lohrbach f ionen til Drewenz Floden. De tænkte rpde og blaa Tropper er IN . V . for Banen Thorn— Dt. iiylau, medens ae virkelige optræner B. 0. for denne. De 2 icytterstyrker liar Føling mea hinanden ved Kypin. Tidligt den 18/8 om Morgenen tvinges Blaa Forposter tiiuage, og Blaa liovedstyrke opholder derpaa Fjenden noget paa fiøjdeplateauet imellem Obitzkau og Fientkowo, men gaar forholdsvis hurtigt tilbage til den a f Pionerbatl. i Natten i i— 18/8 forstærkede Stilling Gruneberg— Fluskowenz— Zielen. Tropperne forsøger at slippe ubemærket væk fra Obitzkau— Pientkowohnien ved Hjælp af kunstig Taage, hvilket mislykkes paa Grund a f Vejrliget, og Blaa lider tværtimod svære Tab under sin Tilbagegang. Som Følge heraf lykkes det Kød 4. Div. at tage Gruneberg— Zielen Linien allerede sent paa samme Litermiddag ved et omfattende A n ­ greb fra Syd og endog at trænge helt frem til Schønsee, som den tager. I Løbet af Natten sætter de slagne Rester a f 15. Div. sig fast i Linien Colmansfeld— Bielsk— Silbersdorf. — N. V. for Banen antages 25. inf.-Div. (blaa) hele Dagen at have hævdet sin Stilling i Linien Wieszena See— Zielen overfor Fjendens 6. Div., men har med Tab maattet bøje sin højre Fløj tilbage i Tilslutning til 15. Div. — Det blaa Rytteri har været det røde overlegent og slaaet det. Fo r at hjælpe 15. Div. i dens vanskelige Situation og for at hindre en videre fjdt. Fremtrængen mod Thorn føres om Natten et Reg. pr. Autos fra Terrainet V. f. Thorn frem til Skoven S. f. Colmansfeld. Samme Sted sammendrages Dele af 15. Kav.-Div. og 2 Delinger Panserautos. Endvidere er man nu i Stand til at føre en svær Art.-Afd. frem til Hjælp. Ved Daggry den 19. angriber 4. Div. med Tyngdepunktet paa sin højre Fløj og trænger ind imellem Silbersdorf og Bielsk, hvor den naar frem til Gr. Reichenau; men paa dette Tidspunkt sætter Blaa et Modangreb an fra Skoven imod Osterbitz. — Det tvinger Rødes venstre Fløj tilbage, endog saa stærkt at den rulles op, saa de røde Reserver ikke kan standse det, men maa gaa tilbage.

Her standses Øvelserne, og General Sierska, der roste Udførelsen, betonede i sin K ritik , at denne Slags Øvelser var meget lærerige for Polen med sine udstrakte Landegrænser, og at man maatte forudse lignende Situationer i paakommende Tilfælde. A rtilleriet havde løst sine Opgaver bedre end ved Rytterøvelserne. — Krigsminister Sikorski udtalte sin Anerkendelse a f Infanteriets Udholdenhed og Holdning og a f Øvelsernes Forløb i det hele. —

Saavel Rytterøvelserne som de samlede synes ret skematiske, og nogle a f Facerne er (vel sagtens af Øvelseshensyn) spillede ret hurtigt af. 45. Div.s kortvarige Kamp mellem Obitzkau og Pientkowo er næppe andet end Forsøg, der skulde gøres med kunstig Taage, muligvis tillige for at fremkalde en antaget Svækkelse a f Div. Taktisk forekommer Kampen ikke berettiget nogle faa Kilometer foran den forstærkede ilovedkamp-Stilling, der skal forsvares a f de samme Tropper. 1 Følge „Milt. YVobl." er begge Øvelser spillede i Vinterens Løb under Krigsspil, et Forhold Bladet vil raillere over og finder Anledning til at kalde Øvelserne for militær Propaganda Skuespil for de udenlandske Tilskuere. K ritikken forekommer søgt og uberettiget. Øvelserne synes snarere anlagte med nationale Maal for Øje, nemlig den polske Nations Tro paa Hæren og dens Sag; og for en ung Hær uden moderne E r ­ faringer (man kan ikke kalde Krigen mod Rusland i 1920 for en moderne K rig i den Forstand) er det baade prisværdigt og sundt at erkende sin egen Ufuldkommenhed og gennemgaa saa store Øvelser paa Kortet, forinden de udføres i Marken, saa de gaar godt uden for megen Friktion. Man kan derved bl. a. undgaa, at Kritikken nærmest bliver en Fremdragning a f Fe jl paa Fejl, „som der skal læres af", og det er ubestrideligt a f stor Betydning for alle Parter, at man kan gaa fra en Øvelse med det positive, gode Resultat: „Saadan bør du gøre", frem for med det modsatte: „Ja ! saadan skal du altsaa ikke gøre"

Skarpskydningerne ved Thorn. (omtales kun meget lidt). I disse deltog 2 Batl. Inf., 2 lette og 1 svær Art.- Afdr. Man øvede Fodfolkets Frem rykning mod og Angreb paa en Stilling med Støtte af Artilleri. — Fodfolket fulgte ca. 400 m bag Artilleriilden, og nogle af Folkene saaredes. Der anvendtes en betydelig Mængde Ammunition.

T. Hage.