Log ind

Civilbefolkningens Vilkaar i en kommende Krig

#

Tidsskriftets Hefte Nr. 9 af 1. September 1933 findes en Anmeldelse af en Del inden- og udenlandsk Litteratur, som Side 370 udtaler:----------------- og vil man kræve Sikkerhed for den civile Befolkning er der ingen Vej udenom Oprettelse af et aktivt Luftværn. Maaske er de to Ord : „størst mulig“ faldet ud foran „Sikkerhed“ — i hvert Fald er det uheldigt for mig, at de mangler, da jeg i de sidste 2 Maaneder i Aviser Landet over og af alle Partier har faaet optaget mindst 60 Artikler om Civilbefolkningens Beskyttelse udfra den Forudsætning ,at aktive Foranstaltninger vel kan svække — og maaske endog i høj Grad svække — et Angreb fra Luften, men Sikkerhed fo r den civile Befolkning kan det ikke skaffe. Dette bør fastslaas ogsaa i de sagkyndiges Blad, derfor beder jeg om Optagelse af mit Indlæg. København, den 4. September 1933.

Skibsted.